اعضای هیات علمی

محمود مشفقيان

change-logo

محمود مشفقيان    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد عشرتي ارزيابي روشهاي موجود تشكيل رسوب واكس و ارائه ي يك روش بهبود يافته کارشناسی ارشد 1390/11/09
آزاده قرباني اردکاني مدلسازي حلقه تبديل گازهاي دورريز خروجي از پالايشگاه گاز به سوخت مايع کارشناسی ارشد 1390/04/05
بابک کاويانپور مدلسازي فرآيند تخليه ناگهاني سيال از مخازن ذخيره کارشناسی ارشد 1391/06/28
ميلاد نظرزاده ارزيابي روش هاي پيش بيني جرم مخصوص ميعانات گازي و ارائه يك مدل با دقت لازم. کارشناسی ارشد 1390/12/24
فرزان نوروزي تعادل مايع- مايع براي محاسبه حلاليت هاي متقابل درسيستم هاي آب – هيدروکربن کارشناسی ارشد 1390/07/06
عليرضا پناهنده تعيين منحني جذب همدما براي مخلوط آزئوتروپ آب و الکل کارشناسی ارشد 1390/06/31
خديجه پيموني بررسي عملكرد برج دفع سيني دار واحد نم زدايي گاز طبيعي با تزريق حلال هيدروكربني کارشناسی ارشد 1390/04/08
محمد امين رضائيان کوچي مدل سازي و پيش بيني مقدار آب گازهاي اسيدي با استفاده از معادله حالت CPA کارشناسی ارشد 1391/12/16
اميرحسين سعادت پيش بيني توزيع ترکيبات حاوي گوگرد در محصولات ميعانات گازي کارشناسی ارشد 1391/04/07
محمدجعفر صادق زاده بررسي و بهينه‌سازي عمليات واحد نم ‌زدايي گاز طبيعي در پالايشگاه گاز پارسيان کارشناسی ارشد 1389/12/16
سعيد ولي اللهي بهبود پيش بيني رفتار فازي گاز طبيعي توسط معادلات حالت در منطقه فاز متراکم کارشناسی ارشد 1391/06/28
محسن وزيرزاده جهرمي شبيه سازي ديناميکي و کنترل سيکل تبريد اتيلن پتروشيمي آرياساسول کارشناسی ارشد 1389/11/01
عليرضا بهادري فرازاوري مصنوعي با گاز کارشناسی ارشد
محمد عبدالهي بررسي رسوب وکس در نفت خام کارشناسی ارشد 1379/11/11