مسئول دفتر گروه

خانم مهندس ساناز نجمی

طبقه 4 اداری

شماره تماس: 36133680-071

شماره داخلی: 3680

ایمیل دفتر بخش:petroleum@shirazu.ac.ir

ایمیل مسئول دفتر:sanaz.najmi@saadi.shirazu.ac.ir