افراد

مسئول دفتر گروه 

یکتا فهندژ

طبقه 4 اداری

     شماره تماس: 36133680-071

داخلی: 3680

 

yekta.fahandezh@saadi.shirazu.ac.ir

معرفی رشته مهندسی نفت