مهندسی مقوله‌ ای است تخصصی که بر تمام جنبه͏ های حیات موجودات بر روی کره زمین تاثیر مستقیم داشته و کیفیت زندگی بشر را در طول تاریخ تکامل بخشیده است. دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز جامعیت و تاثیرگذاری بر جامعه و صنعت را به عنوان چشم انداز آرمانی خود قرار داده و تمام توان خود را در راستای تحقق این آرمان͏ ها به کار خواهد بست. لذا از یکسو با تأکید بر رشد همزمان همه جنبه͏ های علمی، اجتماعی و فرهنگی و پرورش انسان͏ هایی متخصص، متعهد، خلاق و با انگیزه به دنبال بهبود کیفیت زندگی و آماده͏ کردن افراد برای آینده بوده و از سوی دیگر به دنبال کسب کرسی مرجعیت تخصصی در صنایع کشور است.

 

رسالت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز پرورش دانشجویانی متخصص و متعهد به عنوان مدیران و متخصصان آینده و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره͏ ای مورد نیاز جامعه و صنعت کشور است. دانشکده رسالت فوق را از طریق جذب دانشجویان برتر و ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت توسط اعضاء هیأت علمی خبره در فضایی مناسب به انجام خواهد رساند.

 

  • حرکت در چارچوب برنامه راهبردی دانشگاه جهت افزایش نقش͏ آفرینی در جامعه و صنعت
  • آسیب شناسی و رشد پایدار کیفیت برنامه͏ های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
  • ایجاد بستر مناسب جهت انجام فعالیت͏ های دانشجویی و افزایش انگیزه خدمت به کشور در دانشجویان
  • افزایش همکاری͏ های آموزشی، پژوهشی و مشاوره͏ ای با مراکز علمی و صنعتی داخلی و خارجی
  • توزیع عادلانه امکانات آموزشی و پژوهشی بین اعضا هیات علمی
  • بهبود فرآیند ارزیابی فعالیت͏ های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضای هیات علمی و کارکنان