نمایشگر یک مطلب

جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

رویدادهای دانشکده

کارشناسی: مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی پیشرفته ــ مهندسی شیمی گرایش شبیه‌سازی و کنترل فرآیند ــ مهندسی شیمی گرایش پلیمر ــ مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

دکتری: مهندسی شیمی

کارشناسی: مهندسی نفت

کارشناسی ارشد: مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری

دکتری: -

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: مهندسی گاز

دکتری: -