نمایشگر یک مطلب

نمایشگر یک مطلب


خبرها

اطلاعیه ها

رویدادها

موضوع : بررسی برهمکنش میان آنزیم هیدرولاز  PETase با بیوپلیمر لیگنین در محدوده  pH بهینه با استفاده از داکینگ مولکولی و شبیه سازی دینامیک مولکولی به کوشش : سجاد یعقوبی...