افراد

مسئول دفتر مدیریت دانشکده

زهرا شهبازی

طبقه  6 اداری

 شماره تماس: 36133770-071

zahrashahbazi48@saadi.shirazu.ac.ir

 

حوزه ریاست دانشکده

رییس دانشکده