حوزه ریاست

[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس داخلی دورنگار
دکتر مسعود ریاضی دکترای مهندسی نفت دانشیار mriazi@shirazu.ac.ir 36473170 3770 36473180

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک داخلی دورنگار
دکتر شادی حسن آجیلی دکترای مهندسی شیمی دانشیار ajili@shirazu.ac.ir 3703 36473747

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک داخلی شماره تماس
دکتر فرشاد فرشچی تبریزی دکترای مهندسی شیمی دانشیار farshchi@shirazu.ac.ir 3750 36473793

 

[معاونت دانشجویی وفرهنگی ]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک داخلی دورنگار
دکتر مهرزاد فیلی زاده دکترای مهندسی شیمی استاد یار m.feilizadeh@gmail.com 3686 36473205

 

[ریاست امور اداری]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات داخلی دورنگار
احمد امیرمنش کارشناسی علوم تربیتی 3736 36473180