مسئول دفتر مدیریت دانشکده

سعیده نیکسار

طبقه  6 اداری

 شماره تماس: 36133770-071

sa.nik@saadi.shirazu.ac.ir

 

رییس دانشکده