کارشناسی مهندسی شیمی

کارشناسی مهندسی نفت

97

کیان شریعتی سرابی

19.02

فرهاد مصباح اردکانی

17.47

 

96

محمدجواد تقی زاده

18.51

محمد حمیدیان

18.24

 

95

علی رونده

19.16

مسعود شفیعی

19.31

 

94

حمید راوری

17.67

محمدامین رشیدی

18.45

 

93

مصطفی هاشمی

18.18