افراد

مسئول دفتر گروه

فرنوش خسروانی پور

طبقه 4 اداری

شماره تماس: 36133667-071

شماره داخلی:3667

f.khosravanipour@saadi.shirazu.ac.ir

رئیس گروه

رییس گروه مهندسی گاز

دکتر علیرضا شریعتی

طبقه 4 اداری

ایمیل: shariati@shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36133667-071

   داخلی: 3667

 

اعضا هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

شماره تماس

پیمان کشاورز

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

36133713

محمد خرم

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

36133748

سونا رئیسی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133707

علیرضا شریعتی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133704

نصیر مهرانبد

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

36133705

حامد پیرودین

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

----