انجمن‌های علمی

 

افتخارات انجمن­های علمی در جشنواره های ملی و دانشگاهی حرکت

 

انجمن علمی انرژی و محیط زیست:

1- برگزیده نهایی در حوزه ابتکار (چهارمین جشنواره ملی آذرماه 90)

2- برگزیده نهایی در بخش کتاب (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

3- قابل تقدیر در بخش نشریات علمی (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

4- برگزیده در بخش انجمن علمی دانشجویی حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

5- برگزیده در بخش کتاب (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

6- شایسته تقدیر در بخش پژوهش حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

7- شایسته تقدیر در بخش کارآفرینی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

8- شایسته تقدیر در بخش نشریه حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

9- استاد مشاور برگزیده، جناب آقای دکتر مهرزاد فیلی زاده (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

10- دبیر برگزیده، سرکار خانم حانیه خسروی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

11- برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

12- برگزیده نهایی در حوزه نشریه گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

13- برگزیده نهایی در حوزه کتاب (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

14- برگزیده دانشگاهی در حوزه مسابقه گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

15- شایسته تقدیر در حوزه اختراع (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

16-برگزیده دانشگاهی در حوزه انجمن علمی(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

17-برگزیده دانشگاهی در بخش ویژه(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

18-برگزیده نهایی در حوزه نشریه(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

19-شایسته تقدیر در حوزه استاد مشاورانجمن جناب آقای دکتر مهرزاد فیلی زاده(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

20-شایسته تقدیر درحوزه دبیر انجمن آقای علی رونده(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

 

انجمن علمی فیزیک پلاسما:

1- برگزیده نهایی در حوزه پژوهش (هشتمین جشنواره ملی مهرماه 94)

2- شایسته تقدیر در حوزه نوآوری (هشتمین جشنواره ملی مهرماه 94)

3- برگزیده نهایی در بخش اختراع، ابتکار و نوآوری (هفتمین جشنواره مهرماه 95)

4- برگزیده در بخش پژوهش حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

5- برگزیده در بخش اختراع حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

 

انجمن علمی مهندسی شیمی:

1- قابل تقدیر در بخش مسابقه (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

2- برگزیده در بخش نشریه حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

3- شایسته تقدیر در زمینه انجمن علمی حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

4-برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

5-برگزیده نهایی در حوزه فعالیت خلاقانه(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

6-برگزیده در حوزه دبیر انجمن .آقای خادم احمدی(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

7-شایسته تقدیر در حوزه نشریه(یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

 

انجمن علمی SPE

1- شایسته  تقدیر در حوزه نشریه گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)