احمد امیرمنش

مدیر امور اداری و پشتیبانی

36133736

اعظم السادات موسوی نیا

کارشناس معاونت دانشجویی

مدیر مرکز همایش های رازی

36133686

سعیده نیکسار

مسئول دفتر ریاست

36133770

الهام زبرجدی

مسئول دفتر بخش مهندسی شیمی

36133673

سارا لولیایی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

کارشناس آموزشی مهندسی نفت

36133703

مهندس ساناز نجمی

مسئول دفتر بخش مهندسی نفت

کارشناس آزمایشگاه کنترل فرآیند

36133680

لیلا کشاورزی

کارشناس معاونت پژوهشی

مسئول رساله و پایان نامه

36133750

فرنوش خسروانی پور

مسئول دفتر بخش مهندسی گاز

کارشناس آزمایشگاه آب

36133667-36473687

مهندس سارا آفتاب

کارشناس آزمایشگاه سیالات و حرارت

کارشناس روابط عمومی

36133750-36133655