کارمندان

[کارمندان]

نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن
احمد امیر منش  رئیس امور اداری و پشتیبانی 36133736
زهرا شهبازی مسئول دفتر ریاست 36133770
مهندس سارا آفتاب سرپرست آزمایشگاه های دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 36133655
مهندس سامان شریعت کارشناس آزمایشگاه مرکزی نفت، آزمایشگاه نفت و خواص سیالات مخزن 36133734
 احسان سنگ آبادی کارشناس شبکه-مسئول مرکز کامپیوتر و سالن همایش بین المللی رازی 36133666
مهندس سوسن فرزانی کارشناس آزمایشگاه مرکزی نفت و آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن 36133612
مهندس فرنوش خسروانی پور کارشناس آزمایشگاه آب و آزمایشگاه محیط زیست 36133763
مهندس الهه فراحی پور کارشناس آزمایشگاه عملیات واحد 36133658
مهندس هادیه مظلومی کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک و آزمایشگاه کنترل 36133793
فاطمه اسحاقی دبیرخانه-مسئول هماهنگی امور دانشکده 36133755
مرجان معین مسئول آموزش 36133700
لیلا نادری پور کارشناس آموزش 36133665
اعظم السادات موسوی نیا کارشناس امور دانشجویی 36133686
سارا لولیایی کارشناس آموزشی بخش مهندسی نفت 36133703
سارا نقاشیان کارشناس حسابداری 36133136
لیلا کشاورزی کارشناس پژوهشی 36133750
یکتا فهندژ مسئول دفتر بخش مهندسی نفت 36133680
الهام زبرجدی مسئول دفتر بخش مهندسی شیمی 36133673
فرنوش خسروانی

کارشناس آموزشی بخش مهندسی گاز

36133667
حمید رضا حسینی مسئول خرید 36133719
اسماعیل دهقان خدمات --
امیر حسین اژدری خدمات --