افراد

مسئول دفتر گروه

الهام زبرجدی

طبقه 4 اداری

     ایمیل:

شماره تماس: 36133673-071

شماره داخلی: 3673

 

معرفی رشته مهندسی شیمی