دکتر محمد رضا رحیم پور

 • پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر جهان در سال 2023 بر اساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه ISC
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2023 براساس شاخص های استنادی الزویر
 • کسب رتبه 69 جهانی در رشته مهندسی شیمی در سال 2023
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2023 براساس وضعیت استنادات در طول حیات علمی
 • پژوهشگر 1 درصد برتر جهان در سال 1401 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه ISC
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2022 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2021 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2020 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • پراستنادترین دانشمندان جهان سال 2019 براساس شاخص‌های استنادی از سوی الزویر و مندلی
 • پژوهشگر 1 درصد برتر جهان در سال 1400 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه ISC
 • استاد نمونه کشوری در سال 1399 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • پژوهشگر یک درصد برتر دنیا  در سال 1396 از سوی  پایگاه استنادی تامسون رویترز

 

        دکتر  مسعود ریاضی

 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2023 براساس شاخص های استنادی الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2022 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2021 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2020 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • هیات علمی برتر کشور در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400 از سوی وزارت علوم، تحقیقات
 • برگزیده جشنواره ملی ایده‌های برتر اشتغال‌زا و کارآفرینی در سال 1400
 • استاد نمونه کشوری در سال 1400 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • فناور برتر کشور در سال ١٣٩٥ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

         دکتر داریوش مولا

 • دانشمند2 درصد برتر جهان در سال 2023 براساس شاخص های استنادی الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2022 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2021 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • مجری طرح برگزیده کشور در سال 1399 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • استاد برجسته مهندسی شیمی کشور در سال 1398 از سوی فرهنگستان علوم

 

 

 

 

         دکتر  فریدون اسماعیل زاده

 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2023 براساس شاخص های استنادی الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2021 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • مجری طرح برگزیده کشور در سال 1399 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • پژوهشکر برتر گروه فنی-مهندسی در سال 1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رتبه سوم پژوهش های کاربردی در یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال 1388

 

 

 

         دکتر غلامرضا کریمی

 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2023 براساس شاخص های استنادی الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2023 براساس وضعیت استنادات در طول حیات علمی
 • پژوهشگر 1 درصد برتر جهان در سال 1401 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه ISC
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2022 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر
 • دانشمند 2 درصد برتر جهان در سال 2021 براساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه الزویر