شورای مشورتی دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در راستای زمینه سازی برای ارتباط مؤثر دانشجویان با دانشکده، بهره گیری از نظرات و ایده های دانشجویان ، همکاری در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده و آماده سازی آنها برای آینده بر اساس مصوبات هیات رییسه دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز مورخ 1401/10/17 تاسیس شده است.

 

ماده 1: اهداف

 • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت، طرح ها و ایده های نوآورانه دانشجویان در زمینه ها ارتقا امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

 • ایجاد فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری و احساس مسئولیت در بین دانشجویان نسبت به امور دانشکده

 • بستر سازی برای تعامل موثر، آگاهانه و علمی دانشجویان با دانشکده

 • انتقال مسایل آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشجویان به مدیریت دانشکده

 • ارایه مشاوره به مدیریت دانشکده در خصوص برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

 

ماده 2: اعضای شورا

 • رئیس دانشکده یا نماینده ایشان به عنوان رییس شورا

 • یک نماینده از هر ورودی دوره کارشناسی

 • یک نماینده از هر رشته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • دو نفر به انتخاب رئیس دانشکده از بین دانشجویان سنواتی و دانشجویان رشته ای که کمترین نماینده را در شورا دارند

تبصره یک: یکی از اعضای شورای مشورتی دانشجویی به عنوان دبیر شورا وظیفه تنظیم دستور جلسات، هماهنگی تشکیل جلسات، دعوت اعضاء به جلسه، مستندسازی و تهیه صورتجلسه ها را بر عهده دارد.

تبصره دو: اعضای شورای مشورتی دانشجویان نبایـد عضـو هـیچ یـک از تشـکل هـای سیاسـی باشند.

 

ماده 3: شرایط عضویت در شورا

 • حداقل یک نیمسال تحصیلی را با موفقیـت در دانشـگاه سـپری کـرده باشـند و سـابقه مشـروطی در پرونـده تحصیلی نداشته باشند

 • حکم قطعی کمیته انضباطی که منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یـک نیمسـال تحصـیلی شـده باشـد، نداشته باشند

 • حداقل یک نیمسال به تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو باقی مانده باشد.

 

ماده 4: نحوه انتخاب اعضا ی شورا

نحوه انتخاب اعضای شورای مشورتی دانشجویان بر اساس انتخابات داخلی در ابتدای هر سال تحصیلی و با نظارت معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشکده انجام می شود. اعضای منتخب دانشجویی دانشکده ها موظف هستند، نظرات و پیشنهادات دانشجویان دانشـکده را در خصوص مسائل دانشکده اخذ و به کمیته مشورتی دانشجویی ارائه نمایند.

تبصره یک: کلیه دانشجویان معرفی شده برای مدت یکسال به عضویت این شورا پذیرفته خواهند شد و حکم آنان توسط رئیس دانشکده صادر خواهد شد.

تبصره دو: انتخاب متوالی دانشجویان در شورای مشورتی در چند دوره بلامانع است.

 

ماده 5: برگزاری جلسات

 جلسات شورا به صورت منظم و هر دو ماه یک بار برگزار می شود. همچنین در صورت نیاز و به پیشنهاد رییس شورا جلسات مازاد برگزار خواهد شد.

 

ماده 6: نحوه بهره گیری از تصمیمات جلسات شورا

 مدیریت دانشکده از نظـرات و پیشـنهادات مفید و کاربردی دانشجویان که از طریق کمیته مشورتی دانشجویی دریافت می نمایند، استقبال و تصمیمات مقتضی را جهت عملیاتی نمودن آنها اتخاذ می نمایند.