اعضای هیات علمی

سونا رئيسي

سونا رئيسي

سونا رئيسي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/sonar

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش هاي خاص جداسازي 240143261 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1140
عمليات واحدهاي 2 240132451 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1140
عمليات واحدهاي 2 240132451 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تحقيق پيشرفته 240142661 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1400/04/14 (1030 - 1330) 13992
ازمايشگاه شيمي فيزيك 240132491 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
عمليات واحدها1 240132441 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/24 (0730 - 1030) 13992
محاسبات مهندسي پالايش 240132551 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1700 الی 1830) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1700 الی 1830) 1399/10/16 (1500 - 1800) 13991
روش هاي خاص جداسازي 240143261 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1399/10/18 (1100 - 1400) 13991
عمليات واحدهاي 2 240132451 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/22 (1100 - 1400) 13991
عمليات واحدهاي 2 240132451 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/22 (1100 - 1400) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1