اعضای هیات علمی

عليرضا شريعتي

عليرضا شريعتي

عليرضا شريعتي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترموديناميك پيشرفته 240143071 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
محاسبات مهندسي پالايش 240132551 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1730 الی 1900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1730 الی 1900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ترموديناميك 1 240132351 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
رفتارفازي سيالات مخازن نفتي (پي.وي.تي.) 240143351 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/08 (1030 - 1330) 13992
ازمايشگاه شيمي فيزيك 240132491 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
ترموديناميك 2 240132361 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/06 (0730 - 1030) 13992
ترموديناميك پيشرفته 240143071 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/20 (0800 - 1100) 13991
محاسبات مهندسي پالايش 240132551 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1700 الی 1830) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1700 الی 1830) 1399/10/16 (1500 - 1800) 13991
ترموديناميك 1 240132351 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/22 (0800 - 1100) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1