اعضای هیات علمی

پيام ستوده

پيام ستوده

پيام ستوده    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال جرم 240132501 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مدل سازي و شبيه سازي فرآيندهاي زيستي 240142691 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
محاسبات عددي 240132611 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كارگاه نرم افزارمهندسي 240132531 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13992
مباني و برنامه نويسي كامپيوتر 240132601 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/07 (0730 - 1030) 13992
مقدمه اي بر علوم زيستي 240132301 2 2 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/22 (0730 - 1030) 13992
مقدمه اي بر علوم زيستي 240132301 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/22 (0730 - 1030) 13992
كارگاه نرم افزارمهندسي 240132531 1 3 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1830) (0000 - 0000) 13991
كارگاه نرم افزارمهندسي 240132531 1 4 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0900 الی 1100) (0000 - 0000) 13991
مباني و برنامه نويسي كامپيوتر 240132601 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/16 (1500 - 1800) 13991
مدل سازي و شبيه سازي فرآيندهاي زيستي 240142691 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/22 (1500 - 1800) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1