اعضای هیات علمی

پيمان کشاورز

change-logo

پيمان کشاورز    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضيات مهندسي پيشرفته 240143141 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
فرآوري گاز 240143391 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انتقال جرم 240132501 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انتقال جرم پيشرفته 240143101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/15 (1030 - 1330) 13992
طراحي و شبيه سازي فرآيند گاز 240143344 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/16 (0730 - 1030) 13992
ازمايشگاه مكانيك سيالات 240132372 1 3 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1200 الی 1300) (0000 - 0000) 13992
رياضيات مهندسي پيشرفته 240143141 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/15 (0800 - 1100) 13991
انتقال جرم 240132501 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/21 (0800 - 1100) 13991
نمایش 8 نتیجه
از 1