اعضای هیات علمی

منصور طاهري

change-logo

منصور طاهري (بازنشسته)   (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد باقدرت مدلسازي و آناليز اکسرژي واحد پخت کارخانه سيمان داراب کارشناسی ارشد 1388/06/31
علي اکبر حکمت زاده بررسي ازمايشگاهي و مدل سازي حذف يون نيترات از اب الوده به روش فرايند تبادل يوني دکتری 1391/03/23
ميلاد مسعودي لير شبيه سازي يک اتاقک تجربي جهت محاسبه بار حرارتي و سرمايشي با شرايط مختلف فيزيکي کارشناسی ارشد 1394/10/07
عباس پوررضائيان مدلسازي و شبيه سازي عددي نيروگاه دودکش خورشيدي کارشناسی ارشد 1395/06/31
دانيال سبزي بررسي روش هاي بهينه سازي بار حرارتي درساختمان هاي مسکوني کارشناسی ارشد 1388/02/27
ياسر بزرگي شبيه سازي شوينده پاشنده واحد نيترات آمونيوم منطقه 2 مجتمع پتروشيمي شيراز کارشناسی ارشد 1385/02/05
محمد بنيادي شبيه سازي چاه گاز ميعاني با استفاده از روش فشار مجازي (Pseudopressure Method) به منظور محاسبه ميزان توان توليد از چاه هاي گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1385/04/19
محبوبه پورقاسمي مدل سازي واحد دفع دي اكسيد كربن از محلول تقويت شده متيل دي اتانول آمين کارشناسی ارشد 1383/10/12
محمد صادق حاتمي پور بررسي تئوري و عملي خشک کردن يک جسم جامد در بستر سيالي حاوي ذرات حامل انرژي دکتری 1381/08/18
سجاد خيامي نم زدايي از گاز طبيعي در برجهاي آکنده و اثر عوامل مختلف در ميزان نم زدايي کارشناسی ارشد 1384/06/15
عليرضا رزاز شبيه سازي جريان دو بعدي سيال درون بسترهاي ناهمگن، برجهاي آکنه و راکتورهاي کاتاليستي شعاعي- محوري کارشناسی ارشد 1383/02/29
سميه زارعي بررسي کنترل آلودگي هوا در زيرگذر زند شهرستان شيراز کارشناسی ارشد 1386/06/31
بهمن سبحاني محاسبات تعادلات دو فازي وسه فازي براي سيستمهاي شامل آب و هيدروکربن کارشناسی ارشد 1381/10/01
مهدي شمسي جي شبيه سازي نحوه انتشار آلاينده¬هاي کارخانه سيمان فارس در هواي شيراز کارشناسی ارشد 1383/10/01
فرشته صمدي مدلسازي يک بعدي فرآيند تزريق گاز به مخازن گاز ميعاني جهت بازيافت ميعانات گازي کارشناسی ارشد 1386/06/31
عمادالدين عباسي مطالعه پارامترهاي موثر بر توزيع اندازه کريستالها در فرآيند ترسيب مانب کارشناسی ارشد 1384/06/01
بهروز عباسي سورکي بررسي تجربي و تئوري خشك شدن يك ذره جامد در بستر سيالي حاوي مواد بي اثر و به كمك امواج مايكروويو کارشناسی ارشد 1386/11/10
مجيد عبدالله نژادنصيري شبيه سازي پارامترهاي انتقال حرارت و جرم در تنورهاي پخت نان کارشناسی ارشد 1381/04/29
محمد عبدالهي بررسي رسوب وکس در نفت خام کارشناسی ارشد 1379/11/11
داوود عشوري مدل رياضي و طراحي سيستم کنترل گرد و غبار خروجي از برج پيريلينگ واحد نيترات امونيم با توجه به اندازه گيري توزِيع ذرات معلق کارشناسی ارشد 1383/07/09
اسماعيل فاتحي فر بهينه سازي تعداد و محل ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا براي مناطق صنعتي با در نظر گرفتن سنجش همزمان آلاينده ها دکتری 1384/11/23
سيدسامان موسويان طراحي بهينه سيستم جذب آمونياک از گازهاي خروجي واحد آمونياک پتروشيمي رازي کارشناسی ارشد 1383/12/03
معين نبي پور بررسي روش تزريق گاز با استفاده از انرژي حرارتي و نيروي ثقلي براي افزايش بهره برداري از مخازن نفت سنگين در مراحل ثانويه و ثالثيه کارشناسی ارشد 1385/06/29
ميترا همايوني سروستاني مطالعه آزمايشگاهي افزايش بازيابي نفت سنگين با استفاده از تزريق بخار کارشناسی ارشد 1382/05/01