اعضای هیات علمی

نصير مهران بد

change-logo

نصير مهران بد    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
كنترل فرايند پيشرفته 240143051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تصفيه اب وفاضلاب پيشرفته 240143021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اشنايي بامهندسي شيمي 240132521 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1615 الی 1815) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كنترل فرايندها 240132471 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كنترل فرايند پيشرفته 240143051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/13 (1030 - 1330) 13992
موازنه انرژي ومواد 240132431 4 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1230) 1400/04/05 (0730 - 1030) 13992
ازمايشگاه كنترل فرايندها 240132472 1 3 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
تصفيه ابهاي صنعتي 240132831 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/09 (0730 - 1030) 13992
كنترل فرايند پيشرفته 240143051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/25 (0800 - 1100) 13991
تصفيه اب وفاضلاب پيشرفته 240143021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) 1399/10/17 (0800 - 1100) 13991
اشنايي بامهندسي شيمي 240132521 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/21 (1500 - 1800) 13991
كنترل فرايندها 240132471 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/24 (0800 - 1100) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1