اعضای هیات علمی

محمد خرم

محمد خرم

محمد خرم    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عليرضا عباسي برزکي تخمين ضريب نفوذ مواد آلي به کمک شبکه عصبي مصنوعي مبتني بر QSPR کارشناسی ارشد 1391/12/12
هومن اديب ساخت و بررسي غشاي نانو کامپوزيتي پلي اترسولفون به وسيله سيال فوق بحراني براي جداسازي گازها کارشناسی ارشد 1392/09/13
مصطفي احمديان باغبادراني مطالعه آزمايشگاهي عوامل موثر بر تغيير شکل کريستال کارشناسی ارشد 1392/06/28
سجاد احمدي گل تپه مقايسه بازده واکنشدرراکتورهاي کاتاليستي آکنه دار تصادفي و آکنه دارساختار منتظم کارشناسی ارشد 1392/02/08
راضيه احمدي بهينه سازي راکتورتبديل توسط بخارمتان به همراه حلقه شيميايي احتراق کارشناسی ارشد 1391/12/14
فاطمه احمدي نژاد تعيين شرايط بهينه ي عملياتي و طراحي در يک نمک زداي الکتروستاتيک نفت خام با استفاده از مدل رياضي کارشناسی ارشد 1394/07/20
محسن المعي تعيين برخي ويژگي‌هاي حرارتي ميگوي پرورشي پوست‌گيري شده با استفاده از روش تحليل معکوس دکتری
ابوالحسن عامري بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق آب هوشمند بر رسوب آسفالتين در مخازن نفتي دکتری 1396/06/15
مرضيه اميراحمدي تعيين منحني هاي هم دما و سينتيک جذب براي زئوليت کلينوپتيلوليت طبيعي کارشناسی ارشد 1391/12/12
محمد اميري فر ساخت غشاء اليافي الکتروريسي شده پلي‌اتيلن‌ ترفتالات و اصلاح آن با نانولوله کربني و بررسي تأثير آن در حذف باکتري از آب کارشناسی ارشد 1395/12/22
شهرام اميري شبيه سازي رآکتورغشايي جريان شعاعي در فرآيند کاتاليستي نفتا ريفرمينگ با احياي پيوسته کاتاليست کارشناسی ارشد 1391/12/09
ارمين اميرصادقي تهيه داربست نانواليافي الکتروريسي شده چند لايه حاوي غشاء پوسته تخم مرغ به عنوان جايگزين پوست کارشناسی ارشد 1398/06/31
محسن ارجمندي لاري بررسي آزمايشگاهي تاثير کاتاليست آهن به همراه ارتقا دهنده بر پايه آلومينا در سنتز فيشر-تروپش کارشناسی ارشد 1392/12/20
هاجر آروند مطالعه اندازه نانو ذرات مس سنتز شده به روش ميکروامولسيون معکوس کارشناسی ارشد 1394/06/21
محمد آريايي نژاد طراحي و ساخت غشا پليمري زمينه مرکب جهت جداسازي گاز اکسيژن از هوا کارشناسی ارشد 1392/05/29
محمدرضا عسکري خيرابادي استخراج ليپيد موجود در ريزجلبک جهت توليد بيوديزل با استفاده از کربن دي اکسيد فوق بحراني کارشناسی ارشد 1393/08/11
مصطفي آزادي دولت آبادي جامد سازي سيال کيست هيداتيد به منظور تسهيل در خارج سازي آنها از بدن بيماران به کمک ژلهاي پليمري کارشناسی ارشد 1394/12/20
فرشاد ازاد توليد و استفاده از مواد فعال سطحي به عنوان عامل كاهنده دراگ در خطوط لوله کارشناسی ارشد 1391/12/15
ايدا اذرشاه بررسي ويژگي‌هاي نانو فيبر توليد شده از ژلاتين ماهي الکتروريسي شده داراي فوکوزانتين کارشناسی ارشد 1399/06/31
سمانه عزيزي تهيه غشاء الکتروريسي شده ابرآبدوست PVDF و بررسي عملکرد آن در جداسازي امولسيون نفت-در-آب کارشناسی ارشد 1398/06/30
ضحي عزيزي سنتز نانوهيبريد مس-نقاط کوانتومي به منظور بهبود انتقال حرارت جابجايي در خنک ساز ميکروکانال دکتری 1394/06/21
عزيز باباپور سنتز موادتغييرفازدهنده (در ابعاد ميكرو و نانو) و ارزيابي آنها در كاربردهاي مديريت گرمايي دکتری 1394/11/01
زهرا بهمني سناريو مناسب ازدياد برداشت با استفاده از غربالگري روش هاي ازدياد برداشت و بهينه سازي چاه ها کارشناسی ارشد 1398/04/09
فرشيد بهرامي اعمال طراحي آزمايش براي بهينه‌سازي شرايط فرايند انعقاد الکتريکي به‌منظور کاهش COD پساب Spent Caustic با الکترود آهن. کارشناسی ارشد 1395/10/05
زهرا بحراني فرد بررسي آزمايشگاهي خواص مکانيکي بتن اصلاح شده با استفاده از مواد پليمري کارشناسی ارشد 1395/12/15
حافظ باج زاده مدلسازي فرآيند سنتز متانول با استفاده از هيدروژناسيون مستقيم کربن دي اکسيد کارشناسی ارشد
شبنم بخشايش پور مطالعه متغير هاي فرايندي روي جداسازي آلودگي هاي هيدروکربني غير محلول از آب در بستر الياف پليمري بافته نشده کارشناسی ارشد 1400/06/31
شيما بلوچستان زاده مطالعه رفتار ژل نانو کامپوزيت پيش ساخته بر پايه اکريل آميد – نشاسته جهت کنترل توليد آب مازاد در مخازن هيدروکربني کارشناسی ارشد 1398/11/28
سجاد برزگر فرمولاسيون ترکيب اسپري داروي ضد قارچ و بررسي خواص فيزيکي، بيولوژيکي و اثر دارو کارشناسی ارشد 1399/11/29
مهدي بيات شبيه سازي ديناميکي و بهينه يابي چند متغيره در راکتور غشايي جريان شعاعي براي توليد انتخابي الفين در واحد LAB دکتری 1393/09/25
زهره بازرگاني طراحي، مطالعه و بررسي پچهاي ميکرونيدل پليمري در درمان بيماريهاي خودايمني پوستي دکتری
فاطمه بهزادي تصفيه پساب خاکستري با غشاي نانوکامپوزيتي پليمر-سراميک و کاهش جرم گرفتگي غشا به کمک نانوذرات سيليکا کارشناسی ارشد 1400/06/30
انسيه بخردي نسب حذف نيترات از آب با استفاده از نانو ذرات آهن کارشناسی ارشد 1392/10/22
سپيده بي غم بررسي خواص رئولوژيکي هيدروژل بر پايه ژلاتين و دي آلدهيد کربوکسي متيل سلولز و تعيين مشخصه¬هاي هيدروژل با استفاده از داده¬هاي رئولوژيکي کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضيه داوند بررسي آزمايشگاهي افزايه هاي پايدارکننده پلي اتيلن در برابر تابش فرابنفش جهت تعيين افزايه مناسب و مقدار بهينه آن دکتری 1400/06/31
زهرا دياني فر شبيه سازي راکتور هاي توليد اتيلن اکسيد و اتيلن گليکول پتروشيمي مرواريد و بررسي امکان بهينه سازي شرايط عملياتي آن کارشناسی ارشد 1398/10/23
مرضيه دهقاني فرد مطالعه جذب آنتي بيوتيک بر روي نانوحامل هاي مبتني بر گرافن با استفاده از شبيه سازي ديناميک مولکولي کارشناسی ارشد 1399/06/31
فضل الله ابراهيمي مدل سازي و بررسي فرآيندهاي انتقال در دستگاه شش مصنوعي کارشناسی ارشد 1392/12/20
مسلم ابراهيمي بررسي روش‌هاي تکثير پوياي داده¬ها و ارائه روشي کارا در گريد داده‌ کارشناسی ارشد 1391/12/16
علي ابراهيمي نيا بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرايند ميکروکپسول سازي درجا براي توليد پوشش هاي ضدخوردگي خود ترميم بر پايه اپوکسي کارشناسی ارشد 1394/04/13
اناهيتا افتخارجهرمي توسعه پارچه بي بافت پلي پروپيلن ابر آب دوست- ابر روغن گريز با تانيک اسيد، يون آهن سه ظرفيتي و نانو ذره گرافن اکسيد براي جداسازي مؤثر مخلوط آب و روغن کارشناسی ارشد 1399/11/30
عباس الهام بخش بررسي آزمايشگاهي استفاده از نانو ذرات اکسيد آهنِ اصلاح شده در جذب کربن دي اکسيد کارشناسی ارشد 1398/06/30
ياسمن السادات انجوي ارسنجان فرمولاسيون ترکيب پليمري لاک حاوي داروي ضدقارچ و بررسي خواص فيزيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1397/06/14
فرشته عرفان منش حذف فتوکاتاليستي فنل موجود در پساب توسط تيتانيوم دي اکسيد آلايش يافته به پلاتين کارشناسی ارشد 1395/12/17
محمدامين اسماعيل بيگ مطالعه تشکيل رسوب لجن در عمليات اسيدکاري چاه نفت به کمک شبيه سازي مولکولي دکتری
فاطمه اعتباري فرمولاسيون پچ حاوي داروي ضدقارچ و بررسي خواص فيزيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1399/11/30
مريم فلاحي بررسي تاثير حضور نانوذرات در ترياتيلن گلايکول بر جذب بخار آب کارشناسی ارشد 1397/04/23
فواد فرجي بررسي کارايي فرآيند ميکروفيلتراسيون در جدا‌سازي جامدات معلق از محلول حاصل از تخمير ملاس نيشکر کارشناسی ارشد 1399/11/08
حامد فرهنگيان بررسي آزمايشگاهي اثر سورفکتانت بر روي الگوي جريان و افت فشار در جريانهاي تک‌فازي و دو فازي درون رايزر کارشناسی ارشد 1395/11/05
مرضيه فاطمي بررسي تكنيكهاي رهگيري زيرفضا جهت تفكيك سيگنالهاي قلبي جنين کارشناسی ارشد 1391/12/14
هانيه فتحي فتح آبادي بررسي رفتار خود ترميم شوندگي رزين پلي يورتان با استفاده از ميكرو كپسول پلي يورتان توليد شده به روش پلي مريزاسيون بين سطحي حاوي رزين پلي يورتان کارشناسی ارشد 1397/06/31
آمنه فتحي تعيين منحني‌هاي جذب سطحي آب روي غربال مولکولي براي مخلوط آب-اتانول در محدوده دماي عملياتي 105-85 درجه سيلسيوس وفشار معادل 5/2-3/1 بار. کارشناسی ارشد 1391/12/15
منصور فيلي زاده بررسي عملکرد آب شيرين‏کن خورشيدي فعال حرارت مستقيم کارشناسی ارشد 1394/06/29
اصغر گندم کار مطالعه آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي در فرآيند تزريق آب هوشمند/ شوري پايين در مخازن کربناته آ هکي دکتری 1394/10/20
مريم قايدي جداسازي مواد نفتي از امولسيون نفت در آب بوسيله ي اسفنج پلي يورتان اصلاح شده توسط پوشش با سيليکاي ابرآبگريز کارشناسی ارشد 1397/06/31
عاليه غفاري بررسي آزمايشگاهي اثر پارامترهاي مؤثر بر ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز با روش ميکروبي کارشناسی ارشد 1394/06/31
رضا قنبريان بررسي آزمايشگاهي تبلور هگزامين با ضد حلال استون کارشناسی ارشد 1397/08/23
محمد قانع عزآبادي کاهش غلظت آلاينده آمونياک موجود در پساب با استفاده از جاذب زئوليت و روش فتوکاتاليستي کارشناسی ارشد 1393/09/24
عباس قاسمي ساخت داربست‌هاي کامپوزيتي پلي‌استر/کلسيم‌فسفاتي/شيشه زيست‌فعال و بررسي نرخ تخريب آنها دکتری 1396/06/29
سحر قاسمي راد سنتز آيروژل آلومينا با استفاده از نمک آلومينيوم کارشناسی ارشد 1395/06/29
منيره قاضي پور بررسي سينتيک تبلور پتاسيم يديد کارشناسی ارشد 1394/06/31
افشين قرباني رشد ريز جلبک دوناليلا سالينا به منظور توليد ليپيد و بتاکاروتن در سيستم بسته دکتری 1397/06/25
سيد ايمان گلستانه سنتز نانو الياف تغيير فاز دهنده به روش الکتروريسي جهت استفاده در يک محدوده دمايي گسترده کارشناسی ارشد 1394/11/21
اميد حاجتي شبيه سازي ديناميک جريان خون در پيوندهاي باي پاس کرونري تکي و سکوينشيال بر اساس داده هاي سي تي اسکن کارشناسی ارشد 1390/12/21
سعيد حاجي پور مطالعه ي آزمايشگاهي عوامل موثر بر حذف محلول مادر و ناخالصي از کريستال کارشناسی ارشد 1392/06/30
سميرا حيدري سنتز و ساخت ژل پليمر از پيش ساخته شده (PPG) و مطالعه آزمايشگاهي به منظور کنترل توليد آب ناخواسته مخازن نفتي دکتری 1396/10/13
عليرضا حيران بکارگيري فروفلوئيدهاي داراي نانوذرات پوشش داده شده با پليمر براي رفع پديده انسداد ميعاني کارشناسی ارشد 1398/11/26
وحيد همتي مدلسازي حذف بخار آب از جريان گاز شکسته شده واحد الفين پتروشيمي جم در خشک کن غربال مولکولي جاذب زئوليت کارشناسی ارشد 1394/11/12
احمد جعفري تبديل مستقيم جلبک خيس به بيوديزل خام تحت شرايط اتانول فوقبحراني کارشناسی ارشد 1393/08/27
آرمان جعفري سنتز و ارزيابي هيدروژل بر پايه کيتوسان براي کاربردهاي مهندسي بافت کارشناسی ارشد 1398/04/15
سجاد جليلي شناسايي تشکل‌هاي همپوشان در شبکه‌هاي پويا کارشناسی ارشد 1392/07/08
محمدرضا جمشيدي مطالعه و بررسي فني و اقتصادي استفاده از گاز هدر رفت فلر در واحد متانول پتروشيمي زاگرس. کارشناسی ارشد 1394/06/31
سعيد جوان ساخت و بررسي عملکرد غشاي ماتريس آميخته PEI/8-ZIF به منظور جداسازي هيدروژن از مخلوط گازي دکتری
ياسمن جوانمردحقيقى مدل سازي حذف دي اکسيد گوگرد از گاز دودکش به وسيله تماس دهنده هاي غشايي و تاثير جاذب هاي مختلف کارشناسی ارشد 1396/12/19
فرنوش جوکار بررسي آزمايشگاهي خواص مکانيکي بتن حاوي زئوليت و لاستيک ضايعاتي عمل آوري شده کارشناسی ارشد 1395/12/14
مسعود جوکار بررسي تاثير دانه بندي مصالح و نوع قير روي خواص آسفالت تهيه شده با استفاده از کيسه هاي پلي اتيلن بازيافتي به عنوان افزودني کارشناسی ارشد 1399/06/14
محمدرضا کرمي مدل سازي جذب آمونياک از جريان پرج واحدهاي توليد آمونياک در آب، بوسيله ي تماس دهنده هاي غشايي الياف توخالي کارشناسی ارشد 1391/10/09
علي کرمي پورعباس آبادي ساخت داربست استخواني با استفاده از روش غير مستقيم به وسيله پرينتر سه‌بعدي و بررسي آن در محيط خارج بدن کارشناسی ارشد 1397/05/17
زهرا کارگزارفرد بررسي آزمايشگاهي حرکت دو فازي در محيط متخلخل در حضور پليمر کارشناسی ارشد 1391/12/16
فريبا کريميان کاکلکي تهيه ي مواد تغيير فاز دهنده ي پايدار به شکل نانوالياف با روش الکتروريسي براي کاربردهاي مديريت گرما کارشناسی ارشد 1393/11/11
نسيم کريمي کردشولي مطالعه غشاهاي اسمزمعکوس نانوکامپوزيت فيلم نازک پلي‌آميد در فرايند نمک‌زدايي آب‌ با استفاده از شبيه‌سازي ديناميک‌ مولکولي کارشناسی ارشد
الهام کتوئي زاده توليد کامپوزيت هاي پليمري خود ترميم شونده و مدلسازي رفتار مکانيکي آنها دکتری 1397/08/19
فاطمه کاظمي شبيه سازي انفجار راکتور ايزوماکس و بررسي پيامد هاي آن کارشناسی ارشد 1391/07/05
سعيد رضا کشاورزمويدي بررسي آزمايشگاهي نمک زدايي از پساب واحد سودااَش مجتمع پتروشيمي شيراز با استفاده از غشاء و تعيين شرايط بهينه فرآيندي کارشناسی ارشد 1393/12/20
فاطمه کشت کار بررسي کاهش غلظت آلاينده‌ي آمونياک موجود در پساب صنعتي با استفاده از جاذب زئوليت در مقياس پايلوت کارشناسی ارشد 1394/12/12
محمدرضا خادم احمدي بررسي خواص گوگرد اصلاح شده با برش هاي هيدروکربني مختلف کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدامين خادمي بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي تراوايي گاز در غشاي نانو کامپوزيتي پلي يورتان بر پايه استر کارشناسی ارشد 1391/11/28
نغمه خاکي نژاد جداسازي آلاينده‌هاي هيدروکربني غير محلول از آب توسط اسفنج پلي يورتان پوشش داده شده با گرافن اکسايد کاهش يافته کارشناسی ارشد 1397/06/31
زينب خشتي سنتز ساختار پوسته هسته مغناطيسي سيليکات متخلخل ارتقاء يافته توسط گروه آمين با کاربرد جداسازي يون روي از پساب کارشناسی ارشد 1393/06/31
علي محمد کياني اعمال طراحي آزمايش براي بهينهسازي شرايط فرآيند انعقاد الکتريکي به منظور کاهش COD پساب Spent Caustic با الکترود آلومينيم کارشناسی ارشد 1395/12/18
پروين کياني کاربرد SBA-16 اصلاح شده در فرايند ريفرمينگ متان کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا کوشش بررسي خواص ضد باکتريايي هيدروژل بر پايه ژلاتين و کربوکسيل متيل سلولز بارگذاري شده بانانو ساختارهاي دکور شده با آنتي بيوتيک کارشناسی ارشد 1398/06/31
بهناز لاهوتي تهيه پانسمان سوختگي با خواص ضد باکتريايي توسط روش اکتروريسي کارشناسی ارشد 1393/09/10
مصطفي لشکربلوکي بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق آب کربناته هوشمند در يک مخزن آسفالتيني-کربناته ايران دکتری 1393/10/20
زهرا ليراوي بررسي تاثير متغير هاي عملياتي بر کارايي فيلتر شني براي جداسازي امولسيون ناپايدار نفت در آب کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا لطفي بررسي آزمايشگاهي جذب بخار آب توسط تري اتيلن گلايکول (TEG) در حضور MDEA کارشناسی ارشد 1398/11/26
فاطمه السادات منصورابادي مقايسه کارايي چند جاذب اصلاح شده بر پايه اسفنج پلي يورتان در جداسازي مواد نفتي از امولسيون نفت در آب کارشناسی ارشد 1398/06/27
علي منصوريه مدل‌سازي و شبيه‌سازي بيوراکتورهاي ستون‌حباب با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1399/11/29
طاهره ميهمي ساخت داربست هاي استخواني نانوکامپوزيت بر پايه ي پلي لاکتيک اسيد/ پلي کاپرولاکتون به روش استخراج انجمادي و بررسي اثر افزودن نانوذرات هيدروکسي آپاتيت و سيليکا بر روي خواص مکانيکي- بيولوژيکي آن ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدهادي مقيم بررسي رفتار حافظه‌داري نانوکامپوزيت زمينه پلي‌يورتان تقويت شده با نانولوله‌هاي کربني تزئين شده دکتری 1393/12/13
امين محمدپور بررسي کارايي پتاسيم هيدروکسيد و فسفريک اسيد براي توليد کربن فعال از باگاس نيشکر هيدروليز شده کارشناسی ارشد 1395/12/22
معصومه مهندسي کاربرد شبکه هاي Hierarchical Bayesian Belief در عيب يابي فرآيند هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1393/09/17
محمدرضا مختاري مدلسازي و شبيه سازي ديناميک جذب گاز HCl توسط محلول NaOH در برج تلفيقي پکينگ و ستون حباب کارشناسی ارشد 1398/06/31
سهراب مرادي کشکولي بررسي تاثير تزريق متانول برعملکرد مخازن گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1396/06/29
ميعاد مرسلي طراحي و بهينه سازي کامپوزيت پليمري بعنوان جايگزين زين هاي حمل و نقل کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهدي مرتضايي شناسايي مدل عملکرد کوره واحد عملياتي و بررسي امکان ارتقاي سيستم کنترل دماي آن کارشناسی ارشد 1398/11/29
محمد مسافر بررسي جذب دي اکسيدکربن توسط جاذب مزوپور عامل دار شده در فرايند احياي کاتاليست هيدروژناسيون استيلن کارشناسی ارشد 1395/04/13
نجمه مصلي نژاد بررسي پارامترهاي موثر بر توليد ژل آلومينا به روش سل _ ژل کارشناسی ارشد 1393/06/31
علي محمد مطيع شيرازي مقايسه فني و اقتصادي تغيير نوع حلال مورد استفاده در يکي از واحدهاي شيرين سازي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از DEA به مخلوطMDEA و Piperazine کارشناسی ارشد 1393/12/13
احمد موسوي تهيه يک غشاء کامپوزيتي نانواليافي بر پايه پلي اتيلن ترفتالات ضايعاتي براي حذف فلزات سنگين و باکتري از پساب کارشناسی ارشد 1394/12/09
سيد مهدي موسوي زاده مدلسازي سه بعدي حوضچه تثبيت فاضلاب هوازي کارشناسی ارشد 1394/08/09
بهمن نيکفر استفاده اززائدات فومهاي پلي اورتان در توليد بتنهاي سبک وزن کارشناسی ارشد 1395/11/13
مهدي نيک نام چداسازي کربن دي اکسيد توسط تماس دهنده غشايي با استفاده از محلولهاي کربناتي تقويت شده با آمينو اسيدها کارشناسی ارشد 1396/12/16
هومان نيکنام کوه شوري بررسي آزمايشگاهي جذب رطوبت از گاز با استفاده از محلول هاي نمکي در تماس دهنده هاي غشاي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1395/02/07
امير حسين نيکو بررسي اصلاح سطوح انتقال حرارت بر کاهش رسوب تبلوري کارشناسی ارشد 1395/06/13
سيدمجيد نوربخش سلطاني توليد فيلم نانوکامپوزيت طبيعي بر پايه ژلاتين با استفاده از نانوسلولز و کيتوسان کارشناسی ارشد 1394/12/13
احسان نورافکن مطالعه پارامتر هاي موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش ميکروامولسيون معکوس دکتری 1392/07/03
صالح حسيني مطالعه تئوري و تجربي پديده هاي انتقال در قليان دکتری 1395/06/20
الهه پاک گهر بررسي آزمايشگاهي تاثير فلز کبالت و منگنز بر پايه آلومينا در فرايند تبديل گاز به مايع کارشناسی ارشد 1392/12/20
محمد پاک سرشت بررسي و جايگزيني حلال آلکانول آمين (MDEA) با حلال مايع يوني،1-اتيل 3-متيل ايميدازوليوم اتيل سولفات، جهت جداسازي دي اکسيد کربن و سولفيد هيدروژن در فرآيند شيرين سازي گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1397/11/30
آرمان پيروي مطالعه آزمايشگاهي تاثير نانوذرات مختلف در ميزان بازيابي گاز کربن دي اکسيد درون نانوسيالات با استفاده از تماس دهنده هاي غشايي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1393/10/14
حامد پيرودين بررسي آزمايشگاهي و تئوري ضريب دوم ويريال اسمزي محلول هاي پليمري، آناليز اكسرژي و انرژي سيستمهاي پليمري و پيش بيني خواص ترموديناميکي-ترموفيزيكي پليمرهاي خالص و آميزه هاي آن ها از ديد مولكولي دکتری 1399/06/22
سعيد پيري توپوزآبادي جداسازي يون هاي کروم با استفاده از روش حباب سازي کارشناسی ارشد 1394/12/13
محمدحسن پوررضائي رسوب ذره اي در خنک کننده هاي سيستم بازچرخاني گاز خروجي داراي ساختار اسفنج فلزي کارشناسی ارشد 1395/03/22
راضيه رفيعي مدلسازي رياضي براي كوپل فرايند كاتاليستي نفتا ريفرمينگ در حالت عمليات احياي پيوسته كاتاليستي کارشناسی ارشد 1391/12/16
اسمعيل رحماني شبيه‌سازي و طراحي بهينه راکتور دومرحله‌اي توليد امونياک کارشناسی ارشد 1393/07/22
راحله رحمان پور بررسي آزمايشگاهي ميزان کاهش COD آب خاکستري با استفاده از جاذب هاي مختلف کارشناسی ارشد 1396/06/29
تکتم رجبيان بررسي آزمايشگاهي اثر ميدان مغناطيسي با حضور و عدم حضور نانو ذرات مغناطيسي اکسيد آهن جهت کنترل رسوب واکس در خطوط لوله کارشناسی ارشد 1392/12/14
محمد رمضاني شبيه سازي تبخير كننده و چگالنده سيكل تبريد جذبي آب و آمونياك کارشناسی ارشد 1391/12/12
زينب رضاييان کوچي مطالعه آزمايشگاهي اثر جاذب هاي مختلف بر ميزان خيس شدن سطح غشا در تماس دهنده هاي غشايي کارشناسی ارشد 1394/10/15
شاهين رضازاده ارتقاء ترکيبات توليد شده از زيست توده ها به کمک رآکتور پلاسما کارشناسی ارشد 1393/12/09
محمدعلي روزبه شبيه سازي فرآيند گرانولاسيون جهت بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر سينتيک فرآيند کارشناسی ارشد 1397/06/31
زينب روشن ضميرنيکو مطالعات ريسک فرآيندي واحدهاي جداسازي و ذخيره سازي کارخانه توليد اتانول از مواد ليگنوسلولزي کارشناسی ارشد 1392/07/10
رضا صابري راد بررسي روشهاي پياده سازي حمله بروتفورس و ارائه راهکاري مبتني بر رايانش توزيع شده جهت بهبود سرعت حمله کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمد صادقي پيروليز آهسته و كاتاليستي ضايعات پلاستيكي در يك راكتور نيمه پيوسته کارشناسی ارشد 1398/11/28
مهران صادق الوعد سنتز نانو ذرات هسته-پوسته ي تيتانيوم دي اکسيد/پلي اکريل آميد و کاربرد آن در گل حفاري کارشناسی ارشد 1393/06/26
مهدي صدري مدلسازي ترکيبي فرازآوري با گاز جهت بررسي اثر دما و ترکيب گاز تزريقي کارشناسی ارشد 1393/06/31
ايوب صفري کاربرد معيار اکسرژي در طراحي ساختار کنترلي واحدهاي فرآيندي دکتری 1396/03/03
محمدتقي ساجدي تهيه نانوکامپوزيت هاي PU/Silica و بررسي ارتباط ريز ساختار با پارامترهاي رئولوژيکي کارشناسی ارشد 1392/06/26
ساره سلجوقي بررسي کارايي فرايند اسمز معکوس براي جداسازي يون روي از آب کارشناسی ارشد 1395/12/20
فرشته صمدي مدلسازي سه بعدي فرآيند اسيدکاري چاه هاي نفت وگاز در مخازن کربناته دکتری 1392/06/31
حامد شادان فر بررسي تاثير حضور نانو ذرات در تري اتيلن گلايکول (TEG) بر نم زدايي از گاز در غشا الياف توخالي کارشناسی ارشد 1398/04/28
فرناز شيخي تهيه داربست مهندسي بافت پوست بر پايه کيتوسان به روش الکتروريسي کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمد شرافت مطالعه آزمايشگاهي اثر تزريق نانو ذرات به همراه ممانعت کننده شيميايي برروي تشکيل رسوب واکس در خطوط لوله ي انتقال نفت خام کارشناسی ارشد 1393/06/31
سيده فاطمه شجاعي ساخت نانو الياف الکتروريسي شده حاوي اسانس طبيعي و ويتامين دي به منظور بهبود زخم پاي ديابتي کارشناسی ارشد 1398/11/30
فاخته سياوشي استفاده از گاز purge واحد آمونياک به عنوان سوخت پيل سوختي اکسيد جامد کارشناسی ارشد 1391/12/16
پريسا سبحانيان تهيه داربست مهندسي بافت پوست برپايه آلژينات به روش الکتروريسي کارشناسی ارشد 1396/06/28
مسعود سهولي ساخت نانو کاتاليست هاي ارتقا يافته و بررسي عملکرد آن در فرآيند هيدروژناسيون دکتری 1397/06/30
رهام سهرابي اصلاح سطح پارچه پلي¬استر توسط پردازش پلاسما براي بهبود جداسازي مخلوط آب/روغن کارشناسی ارشد
اذين تابان استخراج و فرآوري اسانس مرزه و برگ بو براي توليد نانوعلفکش ارگانيک دکتری 1399/05/01
محمدنبي طباخ زاده بررسي آزمايشگاهي جامدسازي شن در شرايط عملياتي مخازن هيدروکربوري کارشناسی ارشد 1396/03/23
حميد طاهري فرد پيش بيني نقطه ذوب مايعات يوني با استفاده از روش اشتراک گروهي کارشناسی ارشد 1393/06/29
محمدرضا طالعي مطالعه آزمايشگاهي کاهش غلظت آلاينده هاي آمونياک و هيدروژن سولفيد از پسآب مخازن Slops پالايشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/14
طاهره توحيديان مدلسازي و بهينه سازي رآکتور بستر چکه اي به منظور هيدروژناسيون 1و3-بوتادين کارشناسی ارشد 1393/09/05
نيلوفر ترابي اردکاني تهيه ي نانوالياف انباشت شده با اسانس گياه زاتاريا مولتي فلورا به روش الکتروريسي و بررسي خواص ضدميکروبي آن ها کارشناسی ارشد 1395/06/31
سحر ترک زاده بررسي آزمايشگاهي جذب بخار آب توسط حلال هاي يوتکتيک عميق کارشناسی ارشد 1399/06/31
معين وحيديان بررسي ترموديناميکي انتشار آلاينده‌ها در احتراق ضايعات پليمري حاوي بازدارنده‌هاي آتش کارشناسی ارشد 1399/06/29
رضا وحيدزاده تصحيح مدل تورم تعادلي براي هيدروژل هاي شاخه دار پلي آمين کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمدهادي يوسفي بررسي پارامترهاي لايه نشاني غوطه وري بر عملکرد غشاهاي نانوفيلتراسيون سراميکي- پليمري-آلومينا- PDMS براي شوري زدايي از آب کارشناسی ارشد 1394/12/19
ساناز زارعيان جهرمي توسعه و ارزيابي عملکرد پچ ميکرونيدل براي درمان سرطان ملانوما کارشناسی ارشد
محمدرضا زارع الکتروريسي نانوالياف هسته و پوسته حاوي اسانس زنيان به عنوان پانسمان زخم و بررسي خواص ضدميکروبي آن کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهدي ضرابي سنتز کامپوزيت نانوذرات SiO2/CaCO3 جهت تزريق به گل حفاري کارشناسی ارشد 1392/06/27
قاسم زرگاني مقايسه عملکرد سوخت هاي CNG و بنزين در خودروهاي سواري با استفاده از تحليل چرخه توليد تا مصرف (LCA) کارشناسی ارشد 1393/05/11
خشايار باقري ساخت بافت استخوان با استفاده از تلفيق چاپ سه بعدي و قالب‌گيري معکوس و بررسي خواص فيزيکي، مکانيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1398/11/30
محسن عليشاهي سنتز نانوالياف حاوي داروي ضدانگل گلوکانتيم موثر در درمان ليشمانيوز و بررسي خواص فيزيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1397/06/27
منا فولادي رنگ زدايي و نمك زدايي از پساب نساجي با استفاده از غشاي لايه نازك مركب پلي آميدي و بهبود خواص غشا با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد و گرافن اكسايد عامل دار شده کارشناسی ارشد 1399/06/31
شبنم ادراکي تخمين طول عمر واشرآب بند توسط اصل انطباق زمان-دما و اثر افزودن نانوساختار بر آن کارشناسی ارشد 1399/06/31
امير غفراني شبيه‌سازي ديناميک سيالات محاسباتي دوبعدي باتري يون ليتيوم مبتني بر مدل‌هاي رياضي انتقال جرم، گرما و موازنه بار کارشناسی ارشد 1398/11/30
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضيات مهندسي پيشرفته 240143141 3 4 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کاربرد مهندسي شيمي در پزشکي 240142701 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
رياضيات مهندسي 240132811 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مباني مهندسي پليمر 240132651 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقدمه رئولوژي و شکل دهي پليمرها 240132311 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1700 الی 1830) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1700 الی 1830) 1400/04/16 (0730 - 1030) 13992
رياضيات مهندسي 240132811 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/08 (0730 - 1030) 13992
فرايندهاي شکل دهي پليمرها 240144531 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/05 (1400 - 1700) 13992
رياضيات مهندسي پيشرفته 240143141 3 3 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1399/10/15 (0800 - 1100) 13991
کاربرد مهندسي شيمي در پزشکي 240142701 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/25 (1100 - 1400) 13991
رياضيات مهندسي 240132811 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1399/10/18 (1500 - 1800) 13991
مباني مهندسي پليمر 240132651 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/11 (1500 - 1800) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1