اعضای هیات علمی

جعفر قاجار

جعفر قاجار

جعفر قاجار    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صفدر عباسي اربابي شبيه سازي عددي کنترل مخروطي شدن آب با استفاده از فناوري BWS,TWS,DWS کارشناسی ارشد
سيامک آگاه زمين بررسي بازيابي جريان هدررفت به راکتور اتوترمال در توليد متانول کارشناسی ارشد 1394/09/17
مهدي اقاداودي مارناني کارشناسی ارشد
محمد آقائي مطالعه و بيهنه سازي فاکتور هاي موثر بر طراحي و اجراي شبکه هاي توزيع گازرساني (عمدتا سرعت گاز) با تاکيد بر ايمني شبکه کارشناسی ارشد 1397/06/31
مريم احمدي داراني بررسي عملکرد ژل پليمرهاي از پيش ساخته شده جهت کنترل آب در مخازن شکافدار نفتي کارشناسی ارشد 1396/12/16
فاطمه اکبري مدل سازي بهبود برداشت از ميعانات اطراف چاه در مخازن گاز ميعاني با استفاده از روش سونو شيمي کارشناسی ارشد 1398/11/30
طاهره اکبري شبيه سازي تزريق حلال دي اکسيد کربن-متانول در مخازن گاز ميعاني به منظور حذف ميعانات کارشناسی ارشد 1392/12/18
مهدي اميري شبيه سازي مستقيم جريان غير دارسي سيالات غير نيوتني بر روي تصاوير سه بعدي محيط متخلخل دکتری
زيبا اميري پيروليز تايرهاي فرسوده در يک راکتور ناپيوسته چرخان کارشناسی ارشد 1396/10/24
سينا آوجي مدلسازي حلاليت هيدروکربن در سيستم هايي شامل هيدروکربن، آب و الکل در حضور الکتروليت قوي با استفاده از معادله حالت e-CPA کارشناسی ارشد 1398/01/17
سيده زينب آيت الهي حذف همزمان دي اکسيد کربن از گازهاي خروجي صنايع و نيتروژن و فسفر از فاضلاب ها با استفاده از ريزجلبک کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهره باغبان شبيه‌سازي و ارزيابي روش‌ آب‌بست تزريق ژل-پليمر در مخازن شکافدار طبيعي تحت رانش آبده کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمود بهمني سنتز فوتوکاتاليست هاي جديد بر پايه چهارچوب آلي- فلزي و کاربرد آن ها در تصفيه پساب واحدهاي اوره و آمونياک در راکتور صفحه مسطح نوري دکتری 1399/03/18
کامران بهرامي خياط مطالعه آزمايشگاهي جلوگيري از توليد آب مازاد در مخازن گازي شکافدار با تزريق ژل پليمري کارشناسی ارشد 1396/12/20
علي رضا بحريني بهبود شبيه سازي مخزن با تصحيح گونه سنگ در مدل ارتقاء يافته کارشناسی ارشد 1394/12/08
پريسا بي نياز بررسي کارايي مواد تعليق شکن مايع يوني در جداسازي آب نمک از نفت خام کارشناسی ارشد 1394/12/17
فاطمه بورد استفاده از شبکه عصبي جهت مقياس گذاري فرآيند آشام خودبخودي در مخازن گازي شکافدار کارشناسی ارشد
زهرا داداشي نسب بهبود تمايز جنس سنگ در تصوير برداري micro – CT با انرژي دوگانه از مغزه هاي چاه نفت با روش شبيه سازي GATE کارشناسی ارشد 1397/06/31
امنه دربان آناليز خطاي حاصل از بين رفتن ناهمگني مدلهاي زمين شناسي در فرايند ارتقاء مقياس کارشناسی ارشد 1399/06/31
علي دهقان ابنوي تعيين رخساره هاي الکتريکي و واحد هاي جرياني در يکي از ميادين گازي جنوب ايران کارشناسی ارشد 1397/10/26
اور مزد دهقاني خلد اصلاخ فرايند هيدروژناسيون استيلن در راكتورهاي tail-end واحد الفين گاز - مايع جهت افزايش طول عمر كاتاليست دکتری 1398/03/22
محمدرضا دهقان ابنوي خطاي ارتقإ مقياس درشبيه سازي مخازن تحت تزريق فوم کارشناسی ارشد 1395/03/31
علي ابراهيمي نيا بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرايند ميکروکپسول سازي درجا براي توليد پوشش هاي ضدخوردگي خود ترميم بر پايه اپوکسي کارشناسی ارشد 1394/04/13
زهراء ادراکي مدلسازي و بهينه سازي راکتورهاي جريان شعاعي هيدروژن زدايي از اتيل بنزن جهت توليد استايرن به روش کنترل بهينه کارشناسی ارشد 1396/10/10
اميد اسمعيلي پورجهرمي شبيه سازي انتقال واکنشي در مقياس حفره به کمک روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1398/04/10
سعيد اسمعيل پورگنجي مطالعه آزمايشگاهي اثر آشام خودبخودي آب کم شور بر جابجايي نفت در مقياس حفره با استفاده از روش ميکروتوموگرافي کارشناسی ارشد 1398/06/31
حامد اسماعيل زاده بازسازي سه بعدي محيط متخلخل با استفاده از روش آمار چند نقطه اي کارشناسی ارشد 1397/11/30
حسين اسماعيليان مطالعه آزمايشگاهي تاثير نمک بر روي ميزان بازيافت ميعانات گازي از مخازن گاز ميعاني با استفاده از آزمايشات آشام کارشناسی ارشد 1399/12/27
فاطمه اعتباري فرمولاسيون پچ حاوي داروي ضدقارچ و بررسي خواص فيزيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1399/11/30
محسن فرازي مدلسازي و بهينه سازي پوياي راکتور هيذروژناسيون استيلن با در نظرگرفتن افت فعاليت کاتاليست کارشناسی ارشد 1395/10/25
زهره فعلي بهينه يابي درصد تزريق پروپان و شرايط عملياتي در واحد شکست حرارتي اتان شرکت پتروشيمي جم کارشناسی ارشد 1395/12/18
محمد گله داري بررسي آزمايشگاهي خواص غشاي گرافن اکسيد عامل دار شده در محيط آبي کارشناسی ارشد 1396/11/23
علي قمرطالع روش فناورانه غربالگري ازدياد برداشت نفت بر اساس تعيين نوع سنگ کارشناسی ارشد 1396/06/30
عليرضا قناعتيان مطالعه آزمايشگاهي بکارگيري ممانعت کننده ها ي مناسب جهت کاهش رشد پليمر بوتادين در برج تقطير کارشناسی ارشد 1397/11/30
احسان قندي بررسي آزمايشگاهي تأثير ترکيب آب کربناته و سورفکتانت بر توليد نفت طي فرايند آشام خود به خودي کارشناسی ارشد 1395/12/05
ميلاد قلي دوست اولمالو بررسي آزمايشگاهي تاثير بهبود دهنده‌هاي دي‌آميني بر روي جذب دي‌اکسيدکربن در محلول هاي مونواتانول آمين و متيل ‎دي‌ اتانول‌ آمين کارشناسی ارشد 1398/06/27
حسين قرباني اربطاني شبيه سازي و کمينه سازي گاز توليدي از راکتور ايزومريزاسيون پالايشگاه اصفهان کارشناسی ارشد 1396/12/20
عبداله گل کاري بررسي آزمايشگاهي کشش بين ‌سطحي براي تعيين شرايط بهينه تزريق متناوب آب و گاز کارشناسی ارشد 1393/06/31
امير گل پرور مدل سازي شبکه حفرات و بررسي مکانيسم هاي تخليه و آشام در سيستم هاي سه فازي کارشناسی ارشد 1393/12/17
احمدرضا حبيبي بابادي بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي رفتار مکانيکي سنگ تحت شرايط اشباع متفاوت به وسيله ي تست کشش غير مستقيم کارشناسی ارشد 1398/06/31
نازنين حامدي بررسي جذب گازهاي گلخانه اي با استفاده از مايعات يوني دکتری 1398/09/23
سميرا حيدري سنتز و ساخت ژل پليمر از پيش ساخته شده (PPG) و مطالعه آزمايشگاهي به منظور کنترل توليد آب ناخواسته مخازن نفتي دکتری 1396/10/13
محمدمهدي هوشمند فرمولاسيون صنعتي ترکيب نانوذرات و سورفکتانت ويسکوالاستيک زيست تخريب پذير آمفوتريک براي تحريک چاه کارشناسی ارشد
احمد حسين زادگان مطالعه مکانيزم هاي جريان گاز ميعاني و روشهاي ازدياد برداشت با استفاده از روش مدلسازي شبکه حفرات دکتری
محمدباقر حسين زاده پوستچي ارتقاء کيفيت نفت زيستي حاصل از ليگنين با استفاده از راکتور پلاسماي غير حرارتي کارشناسی ارشد 1393/12/06
محمدرضا جمشيدي مطالعه و بررسي فني و اقتصادي استفاده از گاز هدر رفت فلر در واحد متانول پتروشيمي زاگرس. کارشناسی ارشد 1394/06/31
عليرضا جورکش ورنوسفادراني بررسي آزمايشگاهي از بين بردن آسيب سازند با استفاده از مواد شيميايي سازگار با محيط زيست کارشناسی ارشد 1400/06/31
مينا کلاته اقامحمدي بررسي آزمايشگاهي عملکرد ژل پليمر براي کاهش تراوايي محيط هاي متخلخل کارشناسی ارشد 1397/06/31
سروش کرميان مطالعه آزمايشگاهي تعيين ضرايب انتقال جرم در فرايند جذب گازهاي اسيدي (CO2 و SO2) با نانوسيال دکتری 1398/05/19
محمد حسين کاردان طراحي و شبيه‌سازي راکتور گرمايي وديگ بازيافت حرارت واحد بازيافت گوگرد با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي کارشناسی ارشد 1395/12/03
حميدرضا کاظمي بررسي رسوب و انباشت مواد غيرآلي در مخازن نفتي با استفاده از تصاوير سي تي اسکن کارشناسی ارشد
يوسف کاظم زاده مطالعه آزمايشگاهي چگونگي رسوب آسفالتين و تاثير نانو ذرات در فرايند تزريق گاز به مخازن نفتي با استفاده از روش اندازه گيري کشش بين سطحي کارشناسی ارشد 1393/06/26
مهدي کشتکار بررسي آزمايشگاهي ميزان حل شوندگي کربن دي اکسيد و متان در حلال‌هاي خود انحلالي در فشارهاي بالا کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه کيواني مشخصه سازي مخلوط نفت سنگين و حلال جهت توسعه فرآيندهاي ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين کارشناسی ارشد 1397/12/18
اميد خليفه تبديل متان به هيدروژن و هيدروکربن هاي سنگين تر با استفاده از راکتور پلاسماي سرد کارشناسی ارشد 1395/06/16
مصطفي خوشحال ارائه يک سيستم برچسب گذاري خودکار اجزاي واژگاني کلام براي متون فارسي کارشناسی ارشد 1393/06/30
شهناز خسروي کاهش آلايندگي گازهاي حاصل از احيا راکتورها و کوره هاي واحد الفين کارشناسی ارشد 1394/07/14
امين کيومرثيان توصيف و تحليل تخلخل و ساختار حفرات سنگ مخزن به کمک سي تي اسکن کارشناسی ارشد 1395/06/31
اميررضا لشکري ارايه يک شاخص مقاوم و دقيق براي تخمين کمي عمق بيهوشي کارشناسی ارشد 1394/06/03
فاطمه السادات منصورابادي مقايسه کارايي چند جاذب اصلاح شده بر پايه اسفنج پلي يورتان در جداسازي مواد نفتي از امولسيون نفت در آب کارشناسی ارشد 1398/06/27
رضا منصوريان مطالعه تاثير برهمکنش هاي مولکولي سورفاکتانت-آب کم شور-نفت خام بر ضريب بازيافت در مخازن کربناته به کمک شبيه سازي ديناميک مولکولي و روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد
مريم محمدي پيش بيني تراوايي مطلق سنگ هاي مخزن با استفاده از تصاوير ديجيتال با تفکيک پذيري بالا کارشناسی ارشد 1397/06/31
حامد محمدي حسن گاويار مدل سازي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي توليد باکتريايي اسيد لاکتيک: فرآيند بازيابي محصول در حين تخمير کارشناسی ارشد 1398/11/29
فروغ محسني قلعه قاضي مدل سازي و مطالعه تجربي تأثير شرايط خاک کشاورزي در سرمازدگي درختان ميوه کارشناسی ارشد 1397/03/09
قدسيه موسي حسن خاني شناسايي ژل پليمر مناسب جهت کنترل آب در مخازن شکافدار نفتي با ذرات آسفالتين کارشناسی ارشد 1395/10/26
سيده رباب موسوي بررسي کاهش نويز از داده هاي چاه آزمايي با استفاده از روش هاي موجک، رگرسيون و اتورگرسيو کارشناسی ارشد 1394/11/14
نوشين مرادي کازروني طراحي سيستم کنترل براي راکتور بستر سيال توليد پلي اتيلن سبک خطي کارشناسی ارشد 1392/12/20
بهرام مرادي عبداليوسفي کاربرد آمار و احتمال در مباحث مهندسي نفت کارشناسی ارشد 1400/06/31
نجمه مصلي نژاد بررسي پارامترهاي موثر بر توليد ژل آلومينا به روش سل _ ژل کارشناسی ارشد 1393/06/31
احمد موسوي تهيه يک غشاء کامپوزيتي نانواليافي بر پايه پلي اتيلن ترفتالات ضايعاتي براي حذف فلزات سنگين و باکتري از پساب کارشناسی ارشد 1394/12/09
عليرضا مظفري بررسي ترموديناميکي فرآيند تبديل تاير دورريز به فرآورده هاي هيدروکربني گازي کارشناسی ارشد 1395/06/31
عبدالعلي مصلي نژاد بررسي و تحليل واکنش سنگ و سيال در عمليات تزريق آب هوشمند با استفاده از روش آماري سطح پاسخ و شبيه سازي کارشناسی ارشد 1399/06/31
ايمان نبي پور مدل سازي خواص انتقال بر روي تصاوير چند مقياسي سنگ هاي مخازن نامتعارف دکتری
افسانه نادري بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي تطابق تاريخچه به کمک طراحي آزمايش در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1394/09/30
ميثم اميدوار بررسي تشکيل رسوب چربي، روغن و گريس (FOG) در لوله هاي فاضلاب کارشناسی ارشد 1397/02/31
امير پرهيزگار بررسي تصفيه پساب‌هاي با TDS بالا توسط فرآيند اکسيداسيون پيشرفته کارشناسی ارشد 1400/06/31
محبوبه پرهوده مدلسازي، بهينه يابي و تغيير ساختار در راكتور هيدروژناسيون برش هاي C2 (استيلن) به روش Tail End کارشناسی ارشد 1392/12/20
فاطمه پيمانيان شبيه‌سازي و بهينه‌سازي پوياي کشت نيمه‌پيوسته باکتري سودوموناس پوتيدا جهت بيشينه‌سازي تراکم سلولي و توليد متابوليت‌هاي ثانويه کارشناسی ارشد 1399/11/30
ميلاد قهرمانپور بهبود فرآيند تزريق آب به مخازن هيدروکربني با به کارگيري تکنيک مديريت يکپارچه کارشناسی ارشد 1395/12/21
راحله رحمان پور بررسي آزمايشگاهي ميزان کاهش COD آب خاکستري با استفاده از جاذب هاي مختلف کارشناسی ارشد 1396/06/29
حميد رجايي بهبود کارايي کاتاليست ZSM-5 براي دو واکنش همزمان ايزومريزاسيون زايلن و تبديل اتيل بنزن دکتری 1399/06/31
محمدمحسن رستگارزارع مدلسازي و شبيه سازي فرآيند بهم چسبيدگي الکتريکي در يک واحد نمک زداي نفت خام به کمک ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1396/06/31
رحمت اله راستي بررسي آزمايشگاهي استخراج بتاکاروتن از ريز موجودات درياچه مهارلو کارشناسی ارشد 1394/06/31
مهدي رضوي فر بررسي آزمايشگاهي و تصويربرداري از تاثير امواج فراصوت در کاهش آسيب سازند در مخازن ماسه سنگي دکتری
ايمان رضايي مقايسه تزريق امتزاجي و غير امتزاجي CO2 در ترکيب با سيلاب زني آلکالين/سورفکتانت/پليمر به منظور ازدياد برداشت از مخازن نفتي: شبيه سازي يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1394/11/17
جعفر صابري تحقيق و بررسي پيرامون مولدهاي التراسونيک در چاه هاي نفت کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهدي صدري مدلسازي ترکيبي فرازآوري با گاز جهت بررسي اثر دما و ترکيب گاز تزريقي کارشناسی ارشد 1393/06/31
حامد صاحبي به کارگيري طراحي آزمايش جهت بررسي برهمکنش ميان شکاف هيدروليکي و شکاف طبيعي در مخازن نامتعارف کارشناسی ارشد 1395/12/18
ندا صحراييان بررسي تئوري وآزمايشگاهي سنتز مخلوط نانوساختار اکسيد فلزي v2o5-wo3با استفاده از فناوري هيدروترمال در شرايط زير بحراني وفوق بحراني دکتری 1399/06/31
عظيم سالاري کوه فيني مطالعه و شبيه سازي لايه شکاف اسيدي در مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1396/06/30
مرضيه صالحي مطالعه آزمايشگاهي حذف بيولوژيکي سولفيد از محلول سود جاذب محتوي سولفيد و کربنات کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد صالح پور بررسي فرآيند تزريق آب کربناته با کمک حلال در ازدياد برداشت نفت کارشناسی ارشد 1398/11/26
مهرداد سليمي مدل سازي و بهينه سازي فرآيند اکسي کلريناسيون اتيلن در راکتور بستر سيال کارشناسی ارشد 1397/11/27
سروش سلمانپور شبيه سازي و مقايسه روش هاي ازدياد برداشت تزريق ASP، WAG و ASPaM در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1395/06/08
مهران ساراني شکست امولسيون آب در نفت خام توسط پليمرهاي زيست تخريب پذير مشتقات سلولز کارشناسی ارشد 1398/02/28
مهرنوش سرکارزاده مدل سازي و شبيه سازي واحد توليد هيدروژن در يک پالايشگاه نفت و تعيين شرايط بهينه عملياتي جهت بيشينه شدن توليد هيدروژن کارشناسی ارشد 1397/11/17
حجت سروري بررسي آزمايشگاهي كارايي مواد‏ تعليق شكن شيميايي در جداسازي آب‏ نمك از نفت خام کارشناسی ارشد 1398/11/30
حامد شادان فر بررسي تاثير حضور نانو ذرات در تري اتيلن گلايکول (TEG) بر نم زدايي از گاز در غشا الياف توخالي کارشناسی ارشد 1398/04/28
سيدحامد شرافت مولا ارائه يک سيستم توصيه گر بر پايه تحليل کاربران کارشناسی ارشد 1395/12/02
مرضيه تاجي اشکفتکي مدلسازي و بهينه سازي راکتور ريفرمينگ متان با بخار آب به روش کنترل بهينه کارشناسی ارشد 1396/12/20
فاطمه طالع بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي برهم کنش سنگ و آب در مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1398/11/29
زهرا ظفري ده کهنه مطالعه ي بهبود فرآيند آشام در مخازن شکافدارطبيعي به منظور کنترل توليد آب کارشناسی ارشد
سميرا ظفرناک ساخت کاتاليست بر پايه ي زئوليت و استفاده از آن در فرايند هيدروژناسيون استيلن کارشناسی ارشد 1396/06/27
حسين ذاکري قشمي مدل سازي و بهينه سازي پويا راکتور اکسيداسيون جزئي متانول به فرمالدئيد کارشناسی ارشد 1399/05/05
امير زندي بررسي آزمايشگاهي حذف COD پساب عمليات حفاري نفت و گاز با فرايند فتوفنتون کارشناسی ارشد 1396/06/26
ازيتا زارعي کردشولي بهينه سازي ارتباط رباتها در شبيه سازي گروهي کارشناسی ارشد 1394/08/20
عاطفه زارعي تاثير اصلاح هندسه سطح ساختاري بر تشکيل رسوب کلسيم سولفات روي سطوح انتقال حرارت کارشناسی ارشد 1398/11/15
رامين زارع بررسي کنترل پذيري فرايندهاي بازيابي NGL از گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1396/06/31
حميده زارع ارزيابي و بهبود ابزارهاي شناسايي الگوهاي طراحي کارشناسی ارشد 1394/12/19
خديجه زارع شبيه سازي تاثير امواج لرزه نگاري بر افزايش بازيافت از مخازن گازي ترکدار کارشناسی ارشد 1396/12/20
امير احمد زارع مهذبيه طراحي وبهينه سازي سيستم بازيابي وتفکيک ميعانات گازي توسط مبدلهاي حرارتي چند مرحله اي ومقايسه آن با فرايند موجود کارشناسی ارشد 1392/12/11
منا فولادي رنگ زدايي و نمك زدايي از پساب نساجي با استفاده از غشاي لايه نازك مركب پلي آميدي و بهبود خواص غشا با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد و گرافن اكسايد عامل دار شده کارشناسی ارشد 1399/06/31
مصطفي مرادي منظور پيش بيني نرخ بحراني توليد گاز و زمان ميان شکني آب در مخازن گازي کارشناسی ارشد 1398/11/29
ميلاد تاج الديني پيروليز کاتاليستي تايرهاي فرسوده در يک راکتور ناپيوسته چرخان کارشناسی ارشد 1397/06/13
حسن خرم دل ساخت و بررسي آزمايشگاهي خواص غشاي گرافن اکسايد/MOF با پايه پليمري براي شيرين سازي و تصفيه آب کارشناسی ارشد 1397/02/31
آرمان سليمان پور\t اصلاح کربن فعال به وسيله چارچوب هاي فلزي-آلي جهت بهبود راندمان جذب دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1396/12/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضيات پيشرفته 240243281 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کاربرد آمار و احتمال در مهندسي نفت 240232821 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
آزمايشگاه خواص سيالات مخزن 240231191 1 3 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1230 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ترموديناميك 1 240232351 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
زمين آمار و مدل سازي فضايي مخزن پيشرفته 2 240271131 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/05 (1030 - 1330) 13992
ترموديناميك2 240232361 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/15 (1030 - 1330) 13992
رياضيات پيشرفته 240243281 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1530) 1399/10/17 (1100 - 1400) 13991
کاربرد آمار و احتمال در مهندسي نفت 240232821 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/14 (1500 - 1800) 13991
كارگاه نرم افزارمهندسي 240132531 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) 13991
ترموديناميك 1 240232351 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/22 (0800 - 1100) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1