اعضای هیات علمی

داوود ايرانشاهي

داوود ايرانشاهي

داوود ايرانشاهي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امين احمدي شبيه سازي و بهينه سازي برج دي بوتانايزر به منظور رفع مشکل جدا سازي نا متناسب و افزايش بازده برج کارشناسی ارشد 1393/06/26
زهرا دهقاني مدلسازي راکتور توليد متانول به استفاده از جاذب آب کارشناسی ارشد 1392/06/30
حسن عبادي تجزيه فتوکاتاليستي بنزن از پساب هاي صنعتي با استفاده از فناوري نانو کارشناسی ارشد 1392/07/10
فهيمه گرمسيريان ششده ارائه يک روش نوين ترکيبي براي قطعه بندي در تصاوير پزشکي کارشناسی ارشد 1391/12/16
عاليه غفاري بررسي آزمايشگاهي اثر پارامترهاي مؤثر بر ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز با روش ميکروبي کارشناسی ارشد 1394/06/31
نازنين حامدي شبيه سازي و بهينه سازي راکتور ترانس آلكيلاسيون کارشناسی ارشد 1393/06/31
مرضيه حميدي شبيه سازي راکتور فرآيند فيشر- تروپش با استفاده از جاذب هاي آب کارشناسی ارشد 1392/06/30
عليرضا حسني بهبود کارائي مواد تعليق شکن شيميائي به کمک نانو ذرات سيليکا کارشناسی ارشد 1392/06/30
امين کامگار شبيه سازي راکتور پلاسما و بررسي تاثير متغيرهاي طراحي بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1392/07/07
مسعود خليلي استفاده از نانوجاذب مغناطيسي پوشيده شده با کايتوسان به منظور حذف کادميم از پسابهاي صنعتي کارشناسی ارشد 1392/07/10
علي مهدي يار ساخت غشاي نانو فيلتراسيون سراميکي پوشش داده شده با نانو لوله کربني به منظور حذف يون کلريد کارشناسی ارشد 1392/06/21
محبوبه پرهوده مدلسازي، بهينه يابي و تغيير ساختار در راكتور هيدروژناسيون برش هاي C2 (استيلن) به روش Tail End کارشناسی ارشد 1392/12/20
حميد رهنما پيوند حرارتي دو فرآيند ريفرمينگ متان در يک راکتور: ريفرمينگ با بخار آب و ريفرمينگ سه گانه (مدل‌سازي) کارشناسی ارشد 1392/06/31
فرشته صميمي مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي راکتور کروي بستر ثابت با جريان محوري و شعاعي در سنتز دي متيل اتر کارشناسی ارشد 1392/06/30
مجتبي تمسکي شبيه سازي پويا و کنترل راکتور دو مرحله اي براي توليد دي متيل اتر به روش مستقيماز گاز سنتز کارشناسی ارشد 1392/05/30