اعضای هیات علمی

حجت مهدي يار

change-logo

حجت مهدي يار    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کاظم آبتين بررسي مدل هاي مناسب براي بهينه سازي مصرف آب در صنايع فرآيندي و مطالعه موردي براي يکي از مجتمع هاي پتروشيمي کارشناسی ارشد 1394/12/04
پويان احمدي توليد منحني هاي بازيافت نفت در جريان همسو و غير همسوي فرآيند آشام بصورت آزمايشگاهي کارشناسی ارشد 1396/06/31
مهدي احمدي مزجين استفاده از الياف کربن در مواد تغيير فاز دهنده براي بهبود انتقال حرارت کارشناسی ارشد 1395/06/02
فاطمه اکبري مدل سازي بهبود برداشت از ميعانات اطراف چاه در مخازن گاز ميعاني با استفاده از روش سونو شيمي کارشناسی ارشد 1398/11/30
اسداله عسگري کاربرد روش هاي شيميايي در بهبود قابليت تراوايي نسبي گاز و ميعانات در مخازن گاز ميعاني از طريق ساخت دستگاه و ازمايش دکتری 1392/07/08
مسعود بابائيان استفاده از مواد فعال در سطح براي جلوگيري از پديده انسداد ميعاني در مخازن گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1390/12/13
زهرا بهمني سناريو مناسب ازدياد برداشت با استفاده از غربالگري روش هاي ازدياد برداشت و بهينه سازي چاه ها کارشناسی ارشد 1398/04/09
عليرضا بهمئي مطالعه ي تاثير تزريق گاز بر کاهش شدت لختگي در بالابرنده ها کارشناسی ارشد 1396/06/29
روزبه بنکي شبيه سازي روشهاي شکاف هيدروليکي،حفاظ افقي،حفاظ نفتي،تزريق ژل و تکنولوژي DWS در جلوگيري از مخروطي شدن آب کارشناسی ارشد 1395/06/08
محمدحسن بياني بررسي فرآيند تزريق بخار همراه با ريزش ثقلي در مخازن شكافدار با استفاده از شبيه سازي مخزن کارشناسی ارشد 1391/07/10
مرتضي بيک زاده مطالعه تاثير تابش امواج فراصوت بر رسوب آسفالتين در چاه کارشناسی ارشد 1396/06/30
امنه دربان آناليز خطاي حاصل از بين رفتن ناهمگني مدلهاي زمين شناسي در فرايند ارتقاء مقياس کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهنام دهداري ارتقا پايداري فوم با استفاده از نانو ذره و پليمر جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي کارشناسی ارشد 1396/06/30
موسي ديانتي راد استفاده از متانول براي جلوگيري از پديده انسداد ميعاني کارشناسی ارشد 1390/11/15
مهنوش دوکوهکي شبيه سازي جريان گاز ميعاني در ناحيه اطراف چاه تحت تاثير تابش امواج فراصوت کارشناسی ارشد 1396/02/19
افروز عبادت اعمال روش هاي کنترلي براي بهينه سازي مساله مکان يابي چاه ها کارشناسی ارشد 1390/03/30
احمدرضا اجرائي بکياني مدل سازي و شبيه سازي حرکت ماسه در محيط متخلخل (مطالعه موردي: ميدان منصوري-مخزن آسماري) کارشناسی ارشد 1395/11/07
حامد اسماعيل زاده بازسازي سه بعدي محيط متخلخل با استفاده از روش آمار چند نقطه اي کارشناسی ارشد 1397/11/30
علي اصطهباناتي تهيه نرم افزار تشخيص بهترين سناريوي افزايش توليد چاه کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد فارسي مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي راکتورهاي بستر متحرک هيدروژن زدايي از ايزوبوتان دکتری 1391/11/09
پويان فيضي بررسي و محاسبه ي پارامترهاي معادله ي سرعت واکنش بين اسيد و سنگ مخزن و مطالعه ي اثر افزايه هاي کندکننده روي سرعت واکنش کارشناسی ارشد 1391/07/10
جلال فروزش پيش بيني و مديريت كنترل توليد آب از مخازن هيدروکربوري شكافداربا استفاده از شبيه سازي مخزن و هوش مصنوعي دکتری
حميد گرمسيري مطالعه خواص بين سطحي سيستم سورفکتانت-آب هوشمند-نفت: تشکيل و پايداري امولسيون کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا قادري جعفربيگلو بهينه سازي شکاف اسيدي کارشناسی ارشد
نصير قاسميان بررسي تأثيرات دما و اجزاء تشکيل دهنده گاز تزريقي در فرآيند فرازآوري مصنوعي با گاز کارشناسی ارشد
جاويد غلامي شيري حذف بيولوژيکي هيدروکربن ها از خاک هاي آلوده به مواد نفتي کارشناسی ارشد 1391/12/15
فهيمه غلام پورسعدي مطالعه تراوايي نسبي در مخازن گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1395/05/02
عبداله گل کاري بررسي آزمايشگاهي کشش بين ‌سطحي براي تعيين شرايط بهينه تزريق متناوب آب و گاز کارشناسی ارشد 1393/06/31
عبدالنبي گوشه نشين مطالعه تجربي شرايط بهينه اسيدزني در محازن كربناته کارشناسی ارشد 1391/06/21
سيد احمد هاشمي مدل سازي رياضي برج جذب مركاپتان پالايشگاه گاز فجر وحل مدل به كمك كامپيوتروبهينه سازي پارامترهاي عملياتي کارشناسی ارشد 1392/07/10
مجتبي حسين بيگي مدلسازي دو بعدي اسيدکاري در مخازن کربناته شکافدار کارشناسی ارشد 1390/11/17
احمد حسين زادگان مطالعه مکانيزم هاي جريان گاز ميعاني و روشهاي ازدياد برداشت با استفاده از روش مدلسازي شبکه حفرات دکتری
ميترا جعفري مدلسازي واکنش نفتا ريفورمينگ در راکتور پيوسته کاتاليستي (CCR) کارشناسی ارشد 1391/12/13
مينا کلاته اقامحمدي بررسي آزمايشگاهي عملکرد ژل پليمر براي کاهش تراوايي محيط هاي متخلخل کارشناسی ارشد 1397/06/31
راضيه کشيري بررسي آزمايشگاهي نقش رس کائولينيت بر عملکرد تزريق آب با شوري کم کارشناسی ارشد 1397/11/30
غلامرضا خادمي مکان يابي بهينه چاه ها در يک مخزن مدل شده به روش Streamline کارشناسی ارشد 1392/07/10
سحر خدري مدلسازي دو بعدي اسيدكاري ماتريسي در مخازن نفتي كربناته کارشناسی ارشد 1390/07/20
مهسا خيرالهي وش ارتقاء کيفيت نفت زيستي با استفاده از راکتور پلاسما کارشناسی ارشد 1391/12/16
مصطفي لشکربلوکي بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق آب کربناته هوشمند در يک مخزن آسفالتيني-کربناته ايران دکتری 1393/10/20
ميثم مهدوي نژاد بررسي عملکرد نانولوله هاي کربني چند ديواره اصلاح سطح شده در ازدياد برداشت از مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1399/06/31
مجيد منافي آناليز و بررسي فرآيند نفوذ مجدد در مخازن شکافدار نفتي با استفاده از نرم افزار کامسول کارشناسی ارشد 1400/06/31
ميلاد مسعودي لير شبيه سازي يک اتاقک تجربي جهت محاسبه بار حرارتي و سرمايشي با شرايط مختلف فيزيکي کارشناسی ارشد 1394/10/07
امين ميرحاصلي ايگدر مدل سازي توزيع دماي ستون چاه درشرايط غير هم دما به منظور پيش بيني توليد و (حصول اطمينان) از يکپارچگي چاه توسط ابزار نمودار دما دکتری
امير ميري مدل سازي ترموديناميکي کشش سطحي سيستم هاي آب-گاز در شرايط انحلال گاز در آب کارشناسی ارشد 1398/09/27
آزاده ميروکيلي بررسي و انتخاب افزايھ ھاي کنترل کننده يون آھن و ضدلختگي مناسب براي عمليات اسيدزني کارشناسی ارشد 1390/06/30
امين مقدسي بررسي و ارزيابي آزمايشگاهي آسيب سازند رسوبات غير آلي ناشي از تزريق آب به مخزن بنگستان_منصوري کارشناسی ارشد 1397/06/25
عادل محسن زاده بررسي آزمايشگاهي فرآيند تزريق بخار آب و گاز تحت تاثير نيروهاي ثقلي براي ازدياد برداشت نفت سنگين از مخازن شکاف دار کارشناسی ارشد 1390/03/08
مينا مودي بررسي آسيب سازند ناشي از رفتار کلوئيدي نفت و آسفالتين کارشناسی ارشد
سهراب مرادي کشکولي بررسي تاثير تزريق متانول برعملکرد مخازن گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1396/06/29
شهرام نره اي مدل سازي کارايي روش فرازآوري گرمايي کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا نگهداري شبيه سازي واکنش هاي شيميايي و برهم کنش هاي يوني در سيستم سنگ/آب نمک/نفت پس از تزريق آب کم شور در مخازن نفتي کربناته کارشناسی ارشد 1399/03/20
محمد نعمت‌الهي مطالعه عملي و تئوري رفتار فازي سيال اوليه مخزن گاز ميعاني معكوس در توليد و تزريق گاز با استفاده از داده هاي زير فشار اشباع کارشناسی ارشد 1389/12/08
محمد نيکخواه بهبود جداسازي آب از نفت به کمک فن آوري نانو کارشناسی ارشد 1392/07/07
بهروز پرديس مدل سازي و شبيه سازي تزريق آب کربناته بر اساس تکنيک خطوط جريان کارشناسی ارشد 1394/10/20
عباس پوررضائيان مدلسازي و شبيه سازي عددي نيروگاه دودکش خورشيدي کارشناسی ارشد 1395/06/31
روزبه رمضاني بررسي عملکرد حلال هاي مختلف جهت جذب دي اکسيدکربن در برج جذب بستر سيال کارشناسی ارشد 1392/06/31
محمد رنجبران بررسي اثر متانول بر پديده ي انسداد ميعاني، مدل سازي کارشناسی ارشد 1390/06/31
مصطفي رنجبر مدل سازي مکانيستيک الگوهاي جريان دو فازي در سيستم هاي بالا برنده خط لوله کارشناسی ارشد 1393/09/24
علي رنجکش اسفريزي بهينه سازي فرايند شيرين سازي نفت خام به روش سرد با استفاده از روشهاي نوين صنعتي به منظور افزايش كيفيت نفت خام صادراتي کارشناسی ارشد 1391/12/15
مهدي رضوي فر بررسي آزمايشگاهي و تصويربرداري از تاثير امواج فراصوت در کاهش آسيب سازند در مخازن ماسه سنگي دکتری
محسن رياضي ساخت دستگاه و بررسي آزمايشگاهي پايداري فوم جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي کارشناسی ارشد 1394/06/30
طيبه روستايي بررسي کارايي مواد تعليق شکن پليمري در جداسازي آب نمک از نفت خام کارشناسی ارشد 1394/11/27
مهدي صدري مدلسازي ترکيبي فرازآوري با گاز جهت بررسي اثر دما و ترکيب گاز تزريقي کارشناسی ارشد 1393/06/31
ميلاد سعيدي شبيه سازي ديناميکي سيكل تبريد جذبي آب و آمونياك کارشناسی ارشد 1392/12/20
حامد صاحبي به کارگيري طراحي آزمايش جهت بررسي برهمکنش ميان شکاف هيدروليکي و شکاف طبيعي در مخازن نامتعارف کارشناسی ارشد 1395/12/18
مريم سلحشوري دشتمال مطالعه ي عوامل موثر بر کنترل و بهينه سازي تزريق آب به همراه مواد شيميايي در ازدياد برداشت نفت\r\n کارشناسی ارشد 1390/06/29
عظيم سالاري کوه فيني مطالعه و شبيه سازي لايه شکاف اسيدي در مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1396/06/30
محمدامين سالاري ناصراباد مقايسه دقت روش موازنه مواد در تخمين حجم سيالات در جاي مخازن گازي فشرده و شکاف دار کارشناسی ارشد
سروش سلمانپور شبيه سازي و مقايسه روش هاي ازدياد برداشت تزريق ASP، WAG و ASPaM در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1395/06/08
مريم تبرزد مطالعه تئوري و تجربي استفاده از الياف کربني براي توليد الگوهاي حرارتي خاص کارشناسی ارشد 1395/12/15
امنه تقي زاده شبيه سازي مخازن گازي خشك شكاف دار کارشناسی ارشد 1390/10/17
حامد تقوايي توليد هيدروژن و هيدروکربن هاي سبک با استفاده از فرايند کراکينگ پلاسمايي کارشناسی ارشد 1391/07/09
سعيد ولي اللهي بهبود پيش بيني رفتار فازي گاز طبيعي توسط معادلات حالت در منطقه فاز متراکم کارشناسی ارشد 1391/06/28
فرهاد ورزنده بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي نفوذ گازهاي CO2 و N2 در محيط متخلخل تحت شرايط مخزن کارشناسی ارشد 1390/07/06
فاطمه زحمت کشان بررسي منشا و مکانيزم هاي توليد هيدروژن سولفيد در ميدان منصوري، مخزن بنگستان کارشناسی ارشد 1398/11/30
خديجه زارع شبيه سازي تاثير امواج لرزه نگاري بر افزايش بازيافت از مخازن گازي ترکدار کارشناسی ارشد 1396/12/20
علي ذوالقدر تعيين شرايط بهينه تزريق گاز در فرآيند ازدياد برداشت از مخازن نفتي با استفاده از بررسي نيروي کشش بين سطحي کارشناسی ارشد 1390/12/13
زهرا رجايي بررسي تاثير نوع آسفالتين بر فرايند ترسيب کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهشيد ناطق بررسي تأثير انرژي سطح بر رسوب نفت خام دکتری 1398/09/22
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جريان سيالات در محيط متخلخل پيشرفته 2 240271101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جريان سيالات در محيط هاي متخلخل 240243231 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
آزمايشگاه خواص سيالات مخزن 240231191 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مهندسي مخازن1 240232311 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مدلسازي و شبيه سازي مخازن پيشرفته 2 240271141 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/09 (1030 - 1330) 13992
انتقال حرارت 240232411 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/16 (1030 - 1330) 13992
مهندسي مخازن2 240232911 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/09 (1400 - 1700) 13992
آزمايشگاه خواص سنگهاي مخزن 240231171 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1530) (0000 - 0000) 13992
جريان سيالات در محيط متخلخل پيشرفته 2 240271101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/20 (1100 - 1400) 13991
جريان سيالات در محيط هاي متخلخل 240243231 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/20 (1100 - 1400) 13991
مهندسي مخازن1 240232311 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/23 (1100 - 1400) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1