اعضای هیات علمی

علي حفيظي

علي حفيظي

علي حفيظي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سارا عباسي قرقاني بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي جذب گاز دي اکسيدکربن از جريان هوا توسط حلالهاي نوين کارشناسی ارشد 1397/11/27
مجيد احمدزاده حذف آلاينده هاي رنگي از پساب توسط نانو فتوکاتاليست کربن نيتريد گرافيتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
سميرا اکبري عمادابادي بررسي آزمايشگاهي توليد هيدروژن در فرآيند چرخه شيميايي ريفرمينگ با استفاده از نانو جاذب کاتاليستي کارشناسی ارشد 1395/11/28
حسن انصاري بررسي هدر رفت گلايکول از واحد نم‌ زدايي فاز يک مجتمع گاز پارس جنوبي و ارائه راهکارهاي بهبود فرآيند کارشناسی ارشد 1395/12/15
علي بختياري تبديل کاتاليستي ترکيبات حاصل از ليگنين در حضور هيدروژن و گاز سنتز دکتری 1399/04/04
ياسر بالغ توليد مستقيم فنول در واکنش هيدروکسيل دار کردن بنزن با استفاده از کاتاليزور شبکه فلزي-آلي شبه زئوليتي ZIF کارشناسی ارشد
تهمينه برزگر ساخت و ارزيابي غشا نانوکامپوزيتي دولايه PEBAX-SiO2/PES به منظور بررسي تراوايي گازهاي دي اکسيد کربن و متان کارشناسی ارشد 1397/06/31
عليرضا دارا بررسي آزمايشگاهي استفاده از نانوکاتاليست‏ هاي دوبعدي فلزي در فرآيند حلقه ‏زايي کربن‏ دي‏ اکسيد با اپوکسيد کارشناسی ارشد
محمد دهش بررسي آزمايشگاهي اثر نانوذرات A520بر خواص غشا نانوکامپوزيتي گرافن اسيد/پلي وينيل الکل براي شيرين سازي آب کارشناسی ارشد 1397/04/27
حامد اسماعيل زاده بازسازي سه بعدي محيط متخلخل با استفاده از روش آمار چند نقطه اي کارشناسی ارشد 1397/11/30
آرمان فرهمند بررسي آزمايشگاهي اثر ساختارهاي آلي فلزي پايدار در آب بر خواص غشا نانو کامپوزيتي گرافن اکسيد/MOF کارشناسی ارشد 1397/04/23
مجتبي فکري لاري اصلاح راکتور تري ريفرمينگ متان جهت توليد گاز سنتز قابل استفاده در فرآيندهاي توليد دي متيل اتر و متانول کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمد گله داري بررسي آزمايشگاهي خواص غشاي گرافن اکسيد عامل دار شده در محيط آبي کارشناسی ارشد 1396/11/23
مهلا قنبري تبديل کاتاليستي متان به هيدروژن با استفاده از راکتور پلاسماي سرد تخليه دي الکتريک کارشناسی ارشد 1398/11/23
نازنين حامدي بررسي جذب گازهاي گلخانه اي با استفاده از مايعات يوني دکتری 1398/09/23
احمدرضا حضرتي ارتقا فرآيند چرخه شيميايي ريفورمينگ متان با هدف افزايش توليد هيدروژن کارشناسی ارشد 1399/11/30
ارسلان همت زاده دستگردي بررسي آزمايشگاهي استفاده از نانو ذرات مغناطيسي بهبود يافته در جذب دي‌اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/31
پريسا حيدري بوشهري بررسي آزمايشگاهي نانوکاتاليزورهاي گرافني و فلزي در تثبيت شيميايي دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1399/06/31
سيداميرمحسن حسيني بررسي ترموديناميکي جداسازي هيدروکربن هاي آروماتيک از آليفاتيک توسط حلال هاي خود انحلالي کارشناسی ارشد 1397/06/25
ارمان جعفري بررسي آزمايشگاهي کاتاليزورهاي صنعتي در فرآيند گوگردزدايي از گاز طبيعي کارشناسی ارشد
محمد جاسم جهانديده بررسي آزمايشگاهي واکنش آلکيلاسيون بنزن با استفاده از کاتاليزور زئوليت Y اصلاح شده کارشناسی ارشد 1398/06/31
حديثه جوکار دهوئي سنتز و شناسايي نانوساختار ترکيبي اکسيد زيرکونيوم و تنگستن با استفاده از روش آب فوق بحراني کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدمهدي کيب اللهي بررسي جذب بخار آب از گاز با استفاده از تترا اتيلن گلايکول (TREG) کارشناسی ارشد 1399/11/30
راضيه کشيري بررسي آزمايشگاهي نقش رس کائولينيت بر عملکرد تزريق آب با شوري کم کارشناسی ارشد 1397/11/30
احسان محمودي بررسي آزمايشگاهي پوشش دهي سطح راکتور کورههاي الفين به منظور کاهش ميزان تشکيل کک کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمدامين مکارم تعيين نرخ انتقال جرم در فرايند جذب دي اکسيد کربن در کانال هاي کوچک به روش تئوري و آزمايشگاهي دکتری 1399/06/31
زهرا منصورسمائي تبديل روغن آشپزي دورريز به بيوديزل به روش ترانس استريفيکاسيون با استفاده ازکاتاليست هتروژن حاصل از ضايعات کارشناسی ارشد
سارا معصومي سنتز و اصلاح نانوجاذب ساختار آلي-فلزي و کاربرد آن در فرآيند تصفيه آب دکتری 1398/11/27
مرتضي مهدي پور بررسي عملکرد تماس دهنده صفحه مايع چرخان در جذب دي اکسيد کربن با استفاده از نانوسيالات دکتری 1400/06/31
امين مقدسي بررسي و ارزيابي آزمايشگاهي آسيب سازند رسوبات غير آلي ناشي از تزريق آب به مخزن بنگستان_منصوري کارشناسی ارشد 1397/06/25
محمدرضا محمدخاني فرادنبه بررسي کاتاليزوري فرآيندهاي ريفورمينگ گاز طبيعي: سير تکاملي و نگاهي به آينده کارشناسی ارشد 1400/02/02
الهه عليايي بررسي آزمايشگاهي جذب دي‌اکسيدکربن توسط حلال‌هاي تغيير فاز دهنده بر پايه آمينواسيد کارشناسی ارشد 1399/06/31
پوريا پاکدامن بررسي آزمايشگاهي فرآيند احياي کاتاليزور تبديل استيلن به اتيلن در واحد شکست حرارتي اتان کارشناسی ارشد 1398/06/31
محبوبه پرهوده مدلسازي رياضي حلقه شيميايي ريفرمينگ جهت توليد گاز سنتز و هيدروژن دکتری 1400/06/31
مهدي پيروزمند ارزيابي يک فرآيند ريفورمينگ يکپارچه نوين جهت بهبود توليد هيدروژن از خوراک گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1399/12/29
ستاره پيشوا ساخت و بررسي خصوصيات غشا کامپوزيتي دولايه پبکس-مايع يوني/پلي اتر سولفون به منظور جداسازي گاز کارشناسی ارشد 1399/06/31
سعيد پوربهي بررسي آزمايشگاهي جذب دي‌اکسيد‌کربن توسط حلال‌هاي آميني تغيير فازدهنده کارشناسی ارشد
محمود رحيمي دورودزني شبيه سازي و بهينه سازي پوياي راکتور هيدروکراکينگ کارشناسی ارشد 1397/03/24
بهناز رحمت مند ارتقاء عملکرد راکتور با گاز خنک شونده سنتز متانول به راکتور آدياباتيک از طريق شبيه سازي و بهينه يابي دکتری 1399/02/30
محمد رئوف شبيه سازي و بهينه سازي کوره شکست حرارتي 2،1-دي کلرواتان کارشناسی ارشد 1398/06/26
کمال رسولي تخريب فتوکاتاليستي سفيکسيم از محيط آبي کارشناسی ارشد
يونس راستگو بررسي ترموديناميکي گازهاي حاصل از احتراق سوخت هاي گازي پيش آميخته و کمينه سازي همزمان گازهاي آلاينده COx , NOx و SOx کارشناسی ارشد 1396/12/19
عليرضا صالح نژاد مطالعه آزمايشگاهي توليد گاز هيدروژن از لجن فاضلاب صنعتي با استفاده از آب فوق بحراني کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدعلي روزبه شبيه سازي فرآيند گرانولاسيون جهت بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر سينتيک فرآيند کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمد صادقي پيروليز آهسته و كاتاليستي ضايعات پلاستيكي در يك راكتور نيمه پيوسته کارشناسی ارشد 1398/11/28
محمد صادقي منش بررسي تاثير آمينو اسيدهاي ال-هيستيدين، ال-متيونين و ال-ايزولئوسين و پديده هيسترزيس بر سينتيک تشکيل هيدرات دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/30
رضا صالحي نژاد مطالعه تاثير ساختار حفره بر آسيب سازند ناشي از رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1396/06/29
فرشته سالکي سنتز و شناسايي برخي سلنيدهاي فلزي و کامپوزيت گرافن آن ها به عنوان مواد الکترود جديد بر کاربردهاي ابرخازن کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدرضا صدق اميز شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد متاانول کارشناسی ارشد 1397/08/30
مريم ستوني مطالعه آزمايشگاهي تاثير نشاسته ذرت و تتراهيدروفوران بر تشکيل هيدرات دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1396/12/19
علي زارعي جلياني بررسي آزمايشگاهي جذب کربن دي اکسيد به وسيله آمينو اسيد ارتقا يافته کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه انصاري علا سنتز و شناسايي نانو کاتاليست هاي بر پايه زيرکونيم اکسايد جهت فرآيند ايزومريزاسيون نفتاي سبک کارشناسی ارشد 1398/06/31
مليحه کارگر سنتز و شناسايي کاتاليست هاي بر پايه زئوليت جهت فرايند ايزومريزاسيون نفتاي سبک کارشناسی ارشد 1397/06/31
ميلاد تاج الديني پيروليز کاتاليستي تايرهاي فرسوده در يک راکتور ناپيوسته چرخان کارشناسی ارشد 1397/06/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددي پيشرفته 240143421 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كاربردرياضيات درمهندسي شيمي 240132511 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روشهاي اندازه گيري در مقياس نانو 240142731 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1400/04/20 (1030 - 1330) 13992
سينتيك وطرح راكتور 240132461 4 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/19 (1030 - 1330) 13992
رياضيات مهندسي پيشرفته 240143141 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) 1399/10/15 (0800 - 1100) 13991
كاربردرياضيات درمهندسي شيمي 240132511 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/20 (0800 - 1100) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1