اعضای هیات علمی

غلامرضا کريمي

change-logo

غلامرضا کريمي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت پيشرفته2 240174031 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انتقال حرارت پيشرفته 240143061 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انتقال حرارت 2 240132421 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انتقال حرارت1 240132411 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/12 (0730 - 1030) 13992
ازمايشگاه انتقال حرارت 240132422 1 2 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
پديده هاي انتقال 240143271 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/24 (0730 - 1330) 13992
انتقال حرارت پيشرفته2 240174031 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/24 (0800 - 1100) 13991
انتقال حرارت پيشرفته 240143061 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/24 (0800 - 1100) 13991
انتقال حرارت 2 240132421 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/19 (1100 - 1400) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1