اعضای هیات علمی

مجتبي قائدي

مجتبي قائدي

مجتبي قائدي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها



یکشنبه:          10 - 12

سه شنبه:       10 - 12


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد عباسي مدل سازي حرکت و نشست ريزگرد کارشناسی ارشد 1395/12/09
جاسم عباسي ارتقاء مقياس آشام خود به خودي در مخازن شکافدار نفتي کارشناسی ارشد 1395/06/31
ارسطو عبدي بررسي پديده هاي سطحي سيستم‌ آب‌ هوشمند و نفت آسفالتيني کارشناسی ارشد 1399/06/29
کاظم آبتين بررسي مدل هاي مناسب براي بهينه سازي مصرف آب در صنايع فرآيندي و مطالعه موردي براي يکي از مجتمع هاي پتروشيمي کارشناسی ارشد 1394/12/04
اميرحسين اقابراري بررسي پديده بر هم کنش بين بلوک ها در مخازن شکافدار نفتي کارشناسی ارشد 1398/11/30
نويد اکبريان کاخکي بررسي اثر فرکانس جريان روي بازدهي جداسازي آب نمک از نفت خام در دستگاه نمک زدا الکترواستاتيک کارشناسی ارشد 1394/12/16
اشکان اکبري برازجاني مطالعه تاثير شکاف هيدروليکي بر بازيافت ميعانات گازي در يکي از مخازن گاز ميعاني ايران کارشناسی ارشد 1396/12/17
احسان عميدي روشي نوين در تنظيم جدول زمانبندي امتحانات دانشگاه‌ کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهدي اميري شبيه سازي مستقيم جريان غير دارسي سيالات غير نيوتني بر روي تصاوير سه بعدي محيط متخلخل دکتری
ناصر انصاري برانقار انتقال واکنشي در محيط متخلخل: تزريق اسيد در مخازن کربناته دکتری
سينا آوجي مدلسازي حلاليت هيدروکربن در سيستم هايي شامل هيدروکربن، آب و الکل در حضور الکتروليت قوي با استفاده از معادله حالت e-CPA کارشناسی ارشد 1398/01/17
مصطفي آزادي دولت آبادي جامد سازي سيال کيست هيداتيد به منظور تسهيل در خارج سازي آنها از بدن بيماران به کمک ژلهاي پليمري کارشناسی ارشد 1394/12/20
معصومه آژگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير بهبود دهنده ها جهت افزايش راندمان جذب co2 در محلول آمين کارشناسی ارشد 1394/12/07
زهره باغبان شبيه‌سازي و ارزيابي روش‌ آب‌بست تزريق ژل-پليمر در مخازن شکافدار طبيعي تحت رانش آبده کارشناسی ارشد 1398/11/30
پريسا بي نياز بررسي کارايي مواد تعليق شکن مايع يوني در جداسازي آب نمک از نفت خام کارشناسی ارشد 1394/12/17
فاطمه بورد استفاده از شبکه عصبي جهت مقياس گذاري فرآيند آشام خودبخودي در مخازن گازي شکافدار کارشناسی ارشد
امنه دربان آناليز خطاي حاصل از بين رفتن ناهمگني مدلهاي زمين شناسي در فرايند ارتقاء مقياس کارشناسی ارشد 1399/06/31
کيميا دهقانيان بهبود درجه خلوص اسلک واکس به روش تبلور کنترل شده از مذاب کارشناسی ارشد 1398/04/30
جواد ابراهيمي بررسي آزمايشگاهي عملکرد بازدارنده ها بر روي ترسيب آسفالتين نفت خام کارشناسی ارشد 1400/06/31
آزاده عدالت آناليز اکسرژي کوره تبديل اتان به اتيلن کارشناسی ارشد 1396/06/31
اميد اسمعيلي پورجهرمي شبيه سازي انتقال واکنشي در مقياس حفره به کمک روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1398/04/10
حامد اسماعيل زاده بازسازي سه بعدي محيط متخلخل با استفاده از روش آمار چند نقطه اي کارشناسی ارشد 1397/11/30
مرضيه فيوضي بررسي اثر کاني‌سازها بر مورفولوژي نانو ساختار پنتااکسيد واناديوم سنتز شده به روش هيدروترمال کارشناسی ارشد 1398/04/12
عماد فقهي مدل سازي و توسعه نرم افزار تخمين تزريق پذيري چاه هاي تزريق آب کارشناسی ارشد
مرضيه قديمي ماهاني پور مدل‌سازي آسيب ناشي از رسوب آسفالتين و تاثير آن بر عملکرد مخزن در ناحيه ي اطراف چاه با استفاده از شبيه ساز ترکيبي کارشناسی ارشد 1396/12/15
حسين قهرالود شبيـه سازي و بهينـه سازي فرآينـد بازيافت گوگرد به روش کلاوس اصلاح شده کارشناسی ارشد 1395/10/04
علي قمرطالع روش فناورانه غربالگري ازدياد برداشت نفت بر اساس تعيين نوع سنگ کارشناسی ارشد 1396/06/30
فاطمه قاسمي ارتقا مقياس آشام خودبه خودي در مخازن شکافدار گازي کارشناسی ارشد 1397/12/04
مرضيه قدرت مدلي نوين جهت بهبود تعميم پذيري در ترکيب خطي سيستم هاي توصيه گر کارشناسی ارشد 1396/04/21
راضيه حميدي بهرغاني بررسي آزمايشگاهي اثر بهبوددهنده ها در جذب دي اکسيدکربن توسط مخلوط MDEA و MEA کارشناسی ارشد 1396/08/07
سارا همتي بررسي حذف آلاينده هاي آلي توسط پرسولفات، مونوپرسولفات و نانو فتوکاتاليست کارشناسی ارشد 1400/06/31
شهاب حسيني بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي پتانسيل تشکيل رسوبات معدني در اثر فرآيند تزريق آب با شوري کنترل شده کارشناسی ارشد 1399/04/17
زهره السادات حسيني مدل سازي پويا و بهينه سازي چند هدفه کوره شکست حرارتي نفتا جهت توليد اتيلن با در نظر گرفتن اثر ممانعت کننده رسوب کک کارشناسی ارشد 1395/12/16
احمد حسين زادگان مطالعه مکانيزم هاي جريان گاز ميعاني و روشهاي ازدياد برداشت با استفاده از روش مدلسازي شبکه حفرات دکتری
هاني جوکاري مدلسازي و بهينه سازي راکتورهاي بستر متحرک جريان شعاعي هيدروژن زدايي از پروپان کارشناسی ارشد 1395/10/25
پرنيان کمايي تعيين تبادل سيال ماتريکس-شکاف در فرآيند آشام در مخازن شکافدار با استفاده از شبکه عصبي کارشناسی ارشد
فرزاد کريمي حذف متاتولوئن دي آمين از پساب توسط فرآيند جذب سطحي با کربن اکتيو کارشناسی ارشد 1396/10/19
نيلوفر کاظمي آناليز داده هاي توليدي مخازن گازي تحت رانش آب کارشناسی ارشد 1399/03/19
محمدعلي کرمانچي آناليز داده هاي چاه آزمايي مخازن گازي نويزدار با استفاده از شبکه عصبي کارشناسی ارشد 1400/06/31
صابر خاندوزي گناره آناليز مقياس تزريق آب کم شور، از مقياس مغزه به مقياس ميداني کارشناسی ارشد 1396/12/20
قاسم ممي زاده طراحي و بهينه سازي يک ساختار جديد براي راکتور توليد دي متيل اتر از گاز سنتز کارشناسی ارشد 1394/11/21
مجيد منافي آناليز و بررسي فرآيند نفوذ مجدد در مخازن شکافدار نفتي با استفاده از نرم افزار کامسول کارشناسی ارشد 1400/06/31
امين ميرحاصلي ايگدر مدل سازي توزيع دماي ستون چاه درشرايط غير هم دما به منظور پيش بيني توليد و (حصول اطمينان) از يکپارچگي چاه توسط ابزار نمودار دما دکتری
حسن مهاجري افت فشار و انتقال حرارت در محيط هاي اسفنج فلزي کارشناسی ارشد 1395/09/24
پژمان محمدي بهبود درجه خلوص موم نرم با روش تبلور از مذاب و افزودن مواد اصلاح گر کارشناسی ارشد 1400/06/31
معصومه محمدي سروستاني بررسي کشت ميکروجلبک در پساب نيروگاه سيکل ترکيبي فارس به منظور حذف سولفات و توليد بيوديزل دکتری 1397/06/31
ليلا مرادي زاده ساخت کاغذ کربني لايه نفوذ گاز براي استفاده در پيل سوختي پليمري کارشناسی ارشد 1399/11/30
عبدالعلي مصلي نژاد بررسي و تحليل واکنش سنگ و سيال در عمليات تزريق آب هوشمند با استفاده از روش آماري سطح پاسخ و شبيه سازي کارشناسی ارشد 1399/06/31
ميلاد نبي پور بررسي آزمايشگاهي جذب دي اکسيد کربن بوسيله ي نانو سولفينول کارشناسی ارشد 1394/12/15
سعيده ناصح ساخت فوم سراميکي و مطالعه خواص آن براي حذف يون آلومينيوم از محلول آبي دکتری 1398/11/30
زهرا نگهداري شبيه سازي واکنش هاي شيميايي و برهم کنش هاي يوني در سيستم سنگ/آب نمک/نفت پس از تزريق آب کم شور در مخازن نفتي کربناته کارشناسی ارشد 1399/03/20
رضا نکويي بررسي حذف آلاينده هاي شيميايي به کمک هيدروژن پراکسايد و نانوفتوکاتاليست کارشناسی ارشد 1399/06/31
امير حسين نيکو برهم کنش هاي بين سطحي سنگ مخزن و سيال از ديدگاه انرژي سطح دکتری 1399/11/27
فاطمه السادات نيرومند حسيني ارائه يک روش هوشمند به منظور ارزيابي بازار محصولات نوآورانه (موردکاربرد : کالاهاي IOT) کارشناسی ارشد 1396/06/25
فرنوش نوروزي بررسي پديده ي مارانگوني بر جريان و نحوه توزيع سيالات چندفازي کارشناسی ارشد 1399/06/31
سپيده پاليزدان بررسي رفتار امولسيون هاي پايدار آب در نفت در ميکرومدل جهت فرايند ازدياد برداشت کارشناسی ارشد 1395/12/20
سعيد پيري توپوزآبادي جداسازي يون هاي کروم با استفاده از روش حباب سازي کارشناسی ارشد 1394/12/13
فواد رفيعي نژاد بهبود توليد هترولوگ پلي کتيدها در باکتري اي کولاي با استفاده از زيست شناسي سامانه اي کارشناسی ارشد 1397/11/16
بابک راجي ارائه الگوريتم غربالگري يکپارچه روش هاي ازدياد برداشت نفت کارشناسی ارشد 1395/12/20
عليرضا رئوفي کيا بررسي يکپارچه داده هاي مهندسي و عمليات جهت تعيين دلايل افزايش سولفيد هيدروژن در يکي از مخازن گازي جنوب ايران کارشناسی ارشد 1397/06/31
فرشاد رضايي اکمل بررسي آزمايشگاهي تأثير ميزان ناهمگوني محيط متخلخل بر روي عملکرد سيلابزني فوم بهبود يافته با پليمر کارشناسی ارشد 1397/06/24
امين رضايي بررسي آزمايشگاهي غربالگري روش هاي ازدياد برداشت شيميايي: روشهاي بهبود يافته مبتني بر سورفکتانت کارشناسی ارشد 1397/11/15
علي صفايي مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي کمترين فشار امتزاجي نفت-گاز در محيط متخلخل و سيستم ماتريس- شکاف دکتری
زهرا صاحب نظر بهينه سازي توليد بيوسورفکتانت ها به منظور کاربرد در MEOR و بررسي اثر نانوذرات بر اين فرايند دکتری 1396/11/08
عظيم سالاري کوه فيني مطالعه و شبيه سازي لايه شکاف اسيدي در مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1396/06/30
زهير سالمي ساخت و مشخصه يابي کامپوزيت اليافي پلي اکريلو نيتريل - نانو لوله هاي کربني به روش الکتروريسي کارشناسی ارشد 1397/02/30
فرشته صميمي بررسي و بهينه سازي فرآيند توليد متانول سبز از تبديل مستقيم و غير مستقيم کربن دي اکسيد و هيدروژن دکتری 1397/05/03
حديث شجاعي بررسي مشکلات عملياتي برج دانه‌بندي واحد توليد اوره پتروشيمي شيراز، به منظور بهبود عملکرد برج با کمک شبيه‌سازي کارشناسی ارشد 1399/06/19
حسين طيبي مدل سازي داده محور مخزن کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرشيد ولي زاده مطالعه اثر زبري سطح بر تراوايي شکاف با استفاده از شبيه‌سازي ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا ظفري ده کهنه مطالعه ي بهبود فرآيند آشام در مخازن شکافدارطبيعي به منظور کنترل توليد آب کارشناسی ارشد
مژده زاهدي مقدم تهيه ي داربست استخواني با روش جداسازي فازي توسط CO2 فوق بحراني کارشناسی ارشد 1394/12/05
خديجه زارع شبيه سازي تاثير امواج لرزه نگاري بر افزايش بازيافت از مخازن گازي ترکدار کارشناسی ارشد 1396/12/20
زهرا زارع بررسي آزمايشگاهي شرايط تشکيل ترسيب آب هاي مختلف جهت ازدياد برداشت نفت به روش تزريق آب کارشناسی ارشد 1397/06/31
فاطمه زارع مويدي توسعه معادله موازنه مواد جرياني در مخازن گازميعاني شکافدار کارشناسی ارشد 1400/06/18
مصطفي مرادي منظور پيش بيني نرخ بحراني توليد گاز و زمان ميان شکني آب در مخازن گازي کارشناسی ارشد 1398/11/29
مهشيد ناطق بررسي تأثير انرژي سطح بر رسوب نفت خام دکتری 1398/09/22
جواد نوروزي طراحي و شبيه سازي سويه ي بهينه براي تبديل آلاينده هاي سرسخت به محصولات ميکروبي کاربردي: بهره گيري از زيست شناسي سامانه اي با رويکرد کمينه سازي تعداد واکنش هاي شبکه متابوليکي کارشناسی ارشد 1397/10/23
پريما يزدان پناه ساخت و بررسي ويژگي هاي لايه ميکرو متخلخل در پيل سوختي پليمري کارشناسی ارشد 1399/06/31
نيره اسماعيلي مطالعه آزمايشگاهي يک خشک کن خورشيدي براي خشک کردن سيب کارشناسی ارشد 1397/12/11
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آناليز چاه آزمايي پيشرفته 240243121 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
آشنايي با مهندسي نفت 240232571 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1140
آزمايشگاه خواص سيالات مخزن 240231191 1 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1140
شبيه سازي مخزن 240233011 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
محاسبات عددي 240232931 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/24 (1030 - 1330) 13992
مخازن كربناته 240232381 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1400/04/19 (0730 - 1030) 13992
مدلسازي و شبيه سازي مخازن 240243111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/19 (1400 - 1700) 13992
آزمايشگاه خواص سنگهاي مخزن 240231171 1 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1530) (0000 - 0000) 13992
آناليز چاه آزمايي پيشرفته 240243121 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/18 (1100 - 1400) 13991
چاه آزمايي 240232611 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1399/10/20 (0800 - 1100) 13991
آزمايشگاه خواص سيالات مخزن 240231191 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13991
شبيه سازي مخزن 240233011 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/24 (0800 - 1100) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1