اعضای هیات علمی

فريدون اسماعيل زاده

change-logo

فريدون اسماعيل زاده    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترموديناميك پيشرفته 2 دكتري 240174041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ترموديناميك پيشرفته 240143071 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
فن آوري سيال فوق بحراني در صنايع نفت و گاز 240143431 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1700 الی 1830) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1700 الی 1830) 1400/04/22 (1030 - 1330) 13992
بهره برداري وانتقال وتوزيع گازپيشزفته 240143301 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1400/04/24 (1030 - 1330) 13992
مهندسي مخازن پيشرفته 2 240174121 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/12 (1400 - 1700) 13992
ترموديناميك پيشرفته 2 دكتري 240174041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1399/10/20 (0800 - 1100) 13991
ترموديناميك پيشرفته 240143071 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/20 (0800 - 1100) 13991
نمایش 7 نتیجه
از 1