اعضای هیات علمی

مهرزاد فيلي زاده

change-logo

مهرزاد فيلي زاده    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد آقائي مطالعه و بيهنه سازي فاکتور هاي موثر بر طراحي و اجراي شبکه هاي توزيع گازرساني (عمدتا سرعت گاز) با تاکيد بر ايمني شبکه کارشناسی ارشد 1397/06/31
علي آهني مدلسازي و بهينه سازي راکتور بستر سيال توليد پلي اتيلن کارشناسی ارشد 1398/11/30
محسن علي حسيني تخمين متغيير هاي فرايندي در تصفيه پساب شهري به روش لجن فعال کارشناسی ارشد 1400/06/31
نازنين اميني حذف ترکيبات الي از خاک توسط اشعه مايکرويو در حضور گرافيت کارشناسی ارشد 1398/03/28
سيده زينب آيت الهي حذف همزمان دي اکسيد کربن از گازهاي خروجي صنايع و نيتروژن و فسفر از فاضلاب ها با استفاده از ريزجلبک کارشناسی ارشد 1397/06/31
فرشته ازادي فر بررسي فني، اقتصادي و زيست محيطي توليد دي‌متيل‌اتر براساس ترکيب واحدهاي تري‌ريفرمينگ متان و سنتز دي‌متيل‌اتر کارشناسی ارشد
مژگان بازآي مقايسه کارايي راکتورهاي لوله اي و صفحه اي توليد متانول از گاز سنتز با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) کارشناسی ارشد 1397/06/31
اميرحسين بذرافشان تخمين حالت و پارامتر براي فرآيند لجن فعال کارشناسی ارشد 1396/09/03
فاطمه بهزادي تصفيه پساب خاکستري با غشاي نانوکامپوزيتي پليمر-سراميک و کاهش جرم گرفتگي غشا به کمک نانوذرات سيليکا کارشناسی ارشد 1400/06/30
صادق دهقانپور مدل سازي توليد متانول از CO2 به منظور کاهش اثرات گلخانه اي CO2 کارشناسی ارشد 1395/12/20
مهنوش دوکوهکي شبيه سازي جريان گاز ميعاني در ناحيه اطراف چاه تحت تاثير تابش امواج فراصوت کارشناسی ارشد 1396/02/19
جواد ابراهيمي بررسي آزمايشگاهي عملکرد بازدارنده ها بر روي ترسيب آسفالتين نفت خام کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرضيه فيوضي بررسي اثر کاني‌سازها بر مورفولوژي نانو ساختار پنتااکسيد واناديوم سنتز شده به روش هيدروترمال کارشناسی ارشد 1398/04/12
سيما قديري سردشت تأثير پليمر در جابه جايي نفت به وسيله آب کم شور در محيط متخلخل (مخازن کربناته) کارشناسی ارشد 1397/06/27
محمدنور قاسمي بررسي آزمايشگاهي حذف متيل دي اتانول آمين از پساب پالايشگاه گاز فجر جم با روش اکسيداسيون توسط آب فوق بحراني کارشناسی ارشد 1399/04/22
سارا همتي بررسي حذف آلاينده هاي آلي توسط پرسولفات، مونوپرسولفات و نانو فتوکاتاليست کارشناسی ارشد 1400/06/31
سعيد حيدري کوچکي مدلسازي دستگاه آب شيرين کن خورشيدي حوضچه اي و بررسي عملکرد آن در کشور ايران کارشناسی ارشد
حجت اله حيدري حذف آلاينده هاي گاز دودکش کارشناسی ارشد 1399/06/31
اميراردلان هودي شبيه سازي چگالش آب در خوردگي بالاي خط لوله کارشناسی ارشد
خالد کرم اله چعب مدل سازي حلاليت دي اکسيد کربن در حلال هاي يوتکتيک عميق (DESs) با استفاده از مدل مشارکت گروهي SAFT-گاما کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد کاظمي طراحي و ساخت ستون حبابي مجهز به ديفيوزر جت پلاسماي چندگانه جهت تصفيه پساب هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1399/06/25
نيلوفر کاظمي آناليز داده هاي توليدي مخازن گازي تحت رانش آب کارشناسی ارشد 1399/03/19
زهرا خادم مدرسي جداسازي الکترودياليزي فسفات از لجن فاضلاب با استفاده از غشاء هاي الکتروريسي شده دکتری 1398/06/31
سجاد خالويي بررسي آزمايشگاهي تاثير نانوذرات پوشش داده شده بر جلوگيري از تشکيل ترسيب آسفالتين کارشناسی ارشد 1398/06/31
صابر خاندوزي گناره آناليز مقياس تزريق آب کم شور، از مقياس مغزه به مقياس ميداني کارشناسی ارشد 1396/12/20
فرنوش خوش اندام شبيه سازي خوردگي بالاي خط جهت ارزيابي ريسک با تلفيق اثر الگوي جريان سيال و ميعان آب دکتری
سلمان خوشنود مدلسازي و بهينه سازي آب شيرين کن حرارتي چند مرحله اي با بهره گيري از انرژي گاز داغ خروجي واحد هاي توربين گازي کارشناسی ارشد 1396/06/29
علي منصوريه مدل‌سازي و شبيه‌سازي بيوراکتورهاي ستون‌حباب با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1399/11/29
طيبه مرزوقي مدلسازي و بهينه يابي فرآيند گازي سازي زيست توده براي توليد گازهاي غني از هيدروژن کارشناسی ارشد 1397/04/02
مهدي مسعودي ارزيابي عملکرد سيستم آب شيرين کن خورشيدي تک حوضچه اي با شيب يک طرفه متصل به کلکتور لوله خلاء لوله گرمايي کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدرضا مقيمي طراحي رايانه-محور سويه باکتريايي با قابليت هم¬افزايي بهينه مسيرهاي متابوليکي سنتز هترولوگ ترپنوئيدها به کمک زيست شناسي سامانه¬اي کارشناسی ارشد
حامد محمدي حسن گاويار مدل سازي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي توليد باکتريايي اسيد لاکتيک: فرآيند بازيابي محصول در حين تخمير کارشناسی ارشد 1398/11/29
سيدسامان موسويان تاثير خواص سطح شامل انرژي و هندسه سطح بر رسوب تبلوري دکتری 1399/06/31
سيدميلاد موسوي شبيه¬سازي و بهينه¬سازي فرآيند تثبيت دي¬اکسيدکربن توسط ريزجلبک و توليد هم¬زمان محصولات با ارزش افزوده در يک فتوبيوراکتور کارشناسی ارشد 1399/11/30
رضا نکويي بررسي حذف آلاينده هاي شيميايي به کمک هيدروژن پراکسايد و نانوفتوکاتاليست کارشناسی ارشد 1399/06/31
آريا نوري بررسي عملکرد دستگاه تقطير خورشيدي چندگانه فعال کارشناسی ارشد 1399/06/31
پوريا پاکدامن بررسي آزمايشگاهي فرآيند احياي کاتاليزور تبديل استيلن به اتيلن در واحد شکست حرارتي اتان کارشناسی ارشد 1398/06/31
سارا پناهي زيارتگاه بررسي آزمايشگاهي تاثير نانوذره پوشش داده شده بر تشکيل رسوب آسفالتين در محيط متخلخل کارشناسی ارشد 1396/06/26
امير پرهيزگار بررسي تصفيه پساب‌هاي با TDS بالا توسط فرآيند اکسيداسيون پيشرفته کارشناسی ارشد 1400/06/31
سعيد پوربهي بررسي آزمايشگاهي جذب دي‌اکسيد‌کربن توسط حلال‌هاي آميني تغيير فازدهنده کارشناسی ارشد
مرضيه رشيد سنتز يک فتوکاتاليست چند جزئي جهت تصفيه پساب هاي صنعتي آلوده به کروم شش ظرفيتي کارشناسی ارشد 1399/11/30
محمدباقر صادقي بررسي آزمايشگاهي حذف فتوکاتاليستي آلاينده هاي مدل از آب آشاميدني با استفاده از تيتانيوم دي اکسيد بهبود يافته دکتری
محمد صادقي منش بررسي تاثير آمينو اسيدهاي ال-هيستيدين، ال-متيونين و ال-ايزولئوسين و پديده هيسترزيس بر سينتيک تشکيل هيدرات دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/30
محمدحسين سجاديان مطالعه و بررسي تاثير افزودن فين و هيت پايپ برکارايي هيتر پيش گرمکن ايستگاه تقليل فشار گاز کارشناسی ارشد
سيدعلي سلامت مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي ذخيره انرژي گرمايي در محيط هاي بتني براي کاربردهاي نيروگاه خورشيدي کارشناسی ارشد 1397/11/30
فرشته صميمي بررسي و بهينه سازي فرآيند توليد متانول سبز از تبديل مستقيم و غير مستقيم کربن دي اکسيد و هيدروژن دکتری 1397/05/03
زهرا شکيبا مدلسازي فرآيند شيرين سازي آب در سيستم صنعتي تبخير چند مرحله اي و بررسي پارامترهاي عملياتي آن کارشناسی ارشد 1398/06/31
حامد شوهانيان بررسي آزمايشگاهي و سينتيکي اثر تابش خورشيد بر فرآيند حذف فتوکاتاليستي کارشناسی ارشد
سحر ترک زاده بررسي آزمايشگاهي جذب بخار آب توسط حلال هاي يوتکتيک عميق کارشناسی ارشد 1399/06/31
فرشيد ولي زاده مطالعه اثر زبري سطح بر تراوايي شکاف با استفاده از شبيه‌سازي ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد يزدان پناه سنتز نانو ساختار مخلوط اکسيدي TiO2-CeO2با استفاده از آب فوق بحراني کارشناسی ارشد 1397/06/31
فريد زارع طراحي رايانه-محور سويه اي از ريزجلبک به منظور توليد بهينه پيش ماده هاي سوخت زيستي با بهره گيري از زيست شناسي سامانه اي کارشناسی ارشد
مژده شريعت ارزيابي اقتصادي پارامترهاي يک سيستم آب شيرين کن چند اثره جهت استفاده در ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
منا فولادي رنگ زدايي و نمك زدايي از پساب نساجي با استفاده از غشاي لايه نازك مركب پلي آميدي و بهبود خواص غشا با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد و گرافن اكسايد عامل دار شده کارشناسی ارشد 1399/06/31
نيره اسماعيلي مطالعه آزمايشگاهي يک خشک کن خورشيدي براي خشک کردن سيب کارشناسی ارشد 1397/12/11
حليمه تقوي ناصراباد مطالعه آزمايشگاهي بازيابي فسفر از فاضلاب شهري سنتزي به صورت کريستال‌هاي استرووايت کارشناسی ارشد 1397/11/27
حانيه خسروي بهينه‌سازي و امکان‌سنجي استفاده از دستگاه آب‌شيرين‌کن خورشيدي چندگانه فعال در جنوب ايران کارشناسی ارشد 1400/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحي تصفيه خانه فاضلاب شهري و صنعتي 240142751 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تحقيق مهندسي 240142741 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1530) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اصول حفاظت محيطزيست 240132821 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ديناميک سيالات محاسباتيCFD 240142721 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1400/04/14 (1030 - 1330) 13992
روش تحقيق مهندسي 240142741 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/06 (0730 - 1030) 13992
مكانيك سيالات 2 240132291 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) 1400/04/14 (0730 - 1030) 13992
طراحي تصفيه خانه فاضلاب شهري و صنعتي 240142751 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1399/10/18 (0800 - 1100) 13991
روش تحقيق مهندسي 240142741 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1430) 1399/10/13 (1100 - 1400) 13991
اصول حفاظت محيطزيست 240132821 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1530 الی 1700) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1530 الی 1700) 1399/10/14 (1500 - 1800) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1