اعضای هیات علمی

جمشيد فتحي کلجاهي

change-logo

جمشيد فتحي کلجاهي (بازنشسته)   (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/fathi

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ستاره احمدي پيدا كردن مدل رياضي جهت واكنش اكسيداسيون سولفيد هيدروژن کارشناسی ارشد 1383/02/26
فاطمه سادات علوي مدل سازي مخزن گاز ميعاني سرخون با استفاده از شبيه ساز مخزن و بررسي پديده گاز برگرداني کارشناسی ارشد 1388/06/31
روزبه علي نيا پيش¬ آمايش مواد ليگنين¬دار با استفاده از فن¬آوري دي اکسيد کربن فوق¬بحراني جهت توليد سوخت ماشين (اتانول) کارشناسی ارشد 1388/04/07
اسدالله عسگري بازيـابي آمونيـاك و هيـدروژن از گازهاي دورريز واحـد آمونياك با استفاده ازبرج آكنده وغشاء کارشناسی ارشد 1385/06/29
مجيد بني ادم استفاده از يك مدل جامعCFD جذب گازهاي اسيدي براي شبيه‌سازي دياگرام جرياني يك واحد شيرين‌سازي گاز در حالت پايا دکتری 1387/10/22
حسن فرجي طراحي ساختار کنترل براي واحد کراکينگ کاتاليستي سيالبا استفاده از روش کمّي کارشناسی ارشد 1388/06/31
ياسين فياضي مطالعه آزمايشگاهي شرايط تشكيل هيدرات در گل حفاري پايه آبي در چاههاي حفاري فراساحلي کارشناسی ارشد 1388/05/21
علي گرانمايه مطالعة آزمايشگاهي استخراج آلاينده هاي نفتي از خاكهاي آلوده در منطقة عملياتي پازنان، با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني کارشناسی ارشد 1387/07/20
مهدي گل کار شبيه سازي راکتور تبديل متانول به پرو پيلن با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1389/06/26
محي الدين محمدي شبيه سازي لخته گير انگشتي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1389/06/21
محمود مکاري زاده حقيقي شيرازي آناليز ترموديناميکي و بهينه¬سازي مصرف انرژي سيکل تبريد در فرآيند مايع¬سازي گاز طبيعي براي واحد پيک¬سايي گاز کارشناسی ارشد 1387/12/14
عليرضا پسران مدل سازي ترموديناميکي و بهينه سازي پارامترهاي مدل ترموديناميکي فرآيند تشکيل هيدرات متان در محيط متخلخل با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1388/06/31
امين زارعان شهرکي شبيه سازي انتگرالي واحد اوره پتروشيمي شيراز کارشناسی ارشد 1382/04/24
محمدابراهيم ضيغمي مدلسازي يک بعدي تجزيه هيدرات در مخازن گازي هيدراته کارشناسی ارشد 1387/12/11
توران همتي حقيقي مقايسه عملکرد برجهاي نم زدايي سيني دار، آکنده نامنظم و منظم وتعيين شرايط بهينه جذب کارشناسی ارشد 1386/06/31
حسن اسعدي ارزيابي قواعد مختلف اختلاط جهت مدلسازي ترموديناميکي حلاليت هيدروکربن هاي سنگين در دي اکسيد کربن فوق بحراني کارشناسی ارشد 1384/06/14
ياسر بزرگي شبيه سازي شوينده پاشنده واحد نيترات آمونيوم منطقه 2 مجتمع پتروشيمي شيراز کارشناسی ارشد 1385/02/05
منصوره بصيرت محاسبات تعادل فازي بخار- مايع در سيستمهاي هيدروکربني چند جزئي با استفاده از معادلات حالت کارشناسی ارشد 1382/02/12
محمد بنيادي شبيه سازي چاه گاز ميعاني با استفاده از روش فشار مجازي (Pseudopressure Method) به منظور محاسبه ميزان توان توليد از چاه هاي گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1385/04/19
فريبا بي مکر شبيه سازي حالت پاياي دياگرام جرياني فرآيند جذب و دفع گازهاي اسيدي توسط محلول آمين کارشناسی ارشد 1386/03/06
رفعت پارسايي امکان سنجي پرعيارسازي خاک فسفات به روش لخته سازي انتخابي کارشناسی ارشد 1382/11/29
محبوبه پورقاسمي مدل سازي واحد دفع دي اكسيد كربن از محلول تقويت شده متيل دي اتانول آمين کارشناسی ارشد 1383/10/12
فاطمه جلاير بررسي امکان جذب ترکيبات BTEX از محلول آمين توسط جاذب هاي مختلف جامد کارشناسی ارشد 1386/08/30
مينا جوشقاني شبيه سازي واحد دفع تري اتيلن گلايکول پالايشگاه گاز فراشبند کارشناسی ارشد 1383/10/20
محمد صادق حاتمي پور بررسي تئوري و عملي خشک کردن يک جسم جامد در بستر سيالي حاوي ذرات حامل انرژي دکتری 1381/08/18
محمدحسن خادمي شبيه سازي و بررسي عملكرد تبخيركننده‌هاي توليد آب مقطر پالايشگاه فجر جم و ارائه راه كارهايي جهت افزايش راندمان آن کارشناسی ارشد 1384/06/01
سجاد خيامي نم زدايي از گاز طبيعي در برجهاي آکنده و اثر عوامل مختلف در ميزان نم زدايي کارشناسی ارشد 1384/06/15
تيمور رفيعي زاده بررسي سينتيكي واكنش استخراج مس از سنگ معدن هاي اكسيدي منطقه سرچشمه كرمان کارشناسی ارشد 1381/07/01
سميه زارعي بررسي کنترل آلودگي هوا در زيرگذر زند شهرستان شيراز کارشناسی ارشد 1386/06/31
بهمن سبحاني محاسبات تعادلات دو فازي وسه فازي براي سيستمهاي شامل آب و هيدروکربن کارشناسی ارشد 1381/10/01
محمد سرشار بررسي تئوري و آزمايشگاهي تشكيل برفك گازي در خطوط لوله دکتری 1387/04/02
مصطفي شهسوارپورلنده بکارگيري فن آوري فوق بحراني در استخراج اسانس گياهي کارشناسی ارشد 1385/06/25
بهاره صالحي مقايسه راندمان جذب روشهاي مختلف بازيابي گاز آمونياک توسط آب کارشناسی ارشد 1384/08/21
محمدرضا طلاقت مطالعه تئوري و آزمايشگاهي جلوکيري از تشکيل برفک گازي درحضور مواد بازدارنده سينيتيکي دکتری 1387/11/29
فاطمه عسکري شبيه سازي ديناميکي وبهينه يابي راکتور اتوترمال متانول همراه با افت فعاليت کاتاليست کارشناسی ارشد 1384/12/13
داوود عشوري مدل رياضي و طراحي سيستم کنترل گرد و غبار خروجي از برج پيريلينگ واحد نيترات امونيم با توجه به اندازه گيري توزِيع ذرات معلق کارشناسی ارشد 1383/07/09
احسان غنايي بررسي شرايط ترموديناميکي تشکيل واکس و تعيين ميزان آن در خطوط لوله گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1385/06/31
سارا فرهمند مقايسه عملکرد برج آکنه منظم با برج آکنه نامنظم در واحد نم زدايي پالايشگاه فراشبند کارشناسی ارشد 1386/11/28
بهاره کامياب مقدس شبيه سازي برج تثبيت پالايشگاه گاز فراشبند کارشناسی ارشد 1386/06/28
رضا لشکربلوکي مدلسازي رياضي استخراج اسانس در يك بستر آكنه با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني کارشناسی ارشد 1386/08/30
منصوره لطفي نژاد بررسي اثر تزريق هيدروژن و دي اکسيد کربن به راکتور متانول جديد لورگي کارشناسی ارشد 1386/06/13
شهرزاد مالکي بررسي تأثير انتخابگر بيولوژيک (selector) در تصفيه به روش رشد معلق کارشناسی ارشد 1385/06/01
سيدسامان موسويان طراحي بهينه سيستم جذب آمونياک از گازهاي خروجي واحد آمونياک پتروشيمي رازي کارشناسی ارشد 1383/12/03