اعضای هیات علمی

محمد فارسي

change-logo

محمد فارسي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سينتيك و طراحي راكتورپيشرفته 240143041 3 3 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) ترم اول 1140
رياضيات مهندسي 240132811 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
محاسبات عددي 240132611 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1030 الی 1230) (0000 - 0000) ترم اول 1140
شيمي فيزيك 240132481 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مكانيك سيالات 2 240132291 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/14 (0730 - 1030) 13992
سينتيك وطرح راكتور 240132461 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/19 (1030 - 1330) 13992
ازمايشگاه كنترل فرايندها 240132472 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
بهينه سازي فرايند 240143171 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/07 (1400 - 1700) 13992
فرايندپالايش 240132691 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1400/04/20 (0730 - 1030) 13992
محاسبات عددي پيشرفته 240143421 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/15 (0800 - 1100) 13991
سينتيك و طراحي راكتورپيشرفته 240143041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1399/10/17 (1100 - 1400) 13991
كاربردرياضيات درمهندسي شيمي 240132511 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/20 (0800 - 1100) 13991
كنترل فرايندها 240132471 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/24 (0800 - 1100) 13991
نمایش 13 نتیجه
از 1