اعضای هیات علمی

فرشاد فرشچي تبريزي

فرشاد فرشچي تبريزي

فرشاد فرشچي تبريزي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ميثاق احمدي باصيري ساخت غشا از نانو کامپوزيت پليمري بر پايه پلي اترسولفون/پلي يورتان به وسيله دي اکسيدکربن فوق بحراني براي جداسازي متان/ دي اکسيدکربن کارشناسی ارشد 1395/03/27
عليرضا احمدي مدلسازي سينتيکي، شبيه سازي و بهينه سازي هيدروژناسيون متيل استيلن و پروپادين در يک راکتور بستر چکه اي صنعتي کارشناسی ارشد 1393/12/20
فائزه اخوندي سنتز نانو کاتاليست اصلاح شده به روش ترکيبي آغشته سازي/آسيا¬کاري گلوله¬اي براي واکنش اکسيداسيون جزئي متان کارشناسی ارشد
مسعود علي آبادي مطالعه آزمايشگاهي تأثير نانوذره اکسيد مس بر تشکيل هيدرات گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1393/06/31
زهره عليزاده شبيه سازي توليد گاز سنتز از گاز طبيعي جهت توليد متانول کارشناسی ارشد 1400/06/31
ابوالحسن عامري بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق آب هوشمند بر رسوب آسفالتين در مخازن نفتي دکتری 1396/06/15
زيبا اميري پيروليز تايرهاي فرسوده در يک راکتور ناپيوسته چرخان کارشناسی ارشد 1396/10/24
ارمين اميرصادقي تهيه داربست نانواليافي الکتروريسي شده چند لايه حاوي غشاء پوسته تخم مرغ به عنوان جايگزين پوست کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدامين آريانا بررسي و تعيين ضريب سرعت سايش در خطوط توليد ميادين گازي جنوب کشور دکتری 1396/09/26
فاطمه ايوبيان زاده بررسي ترموديناميکي انتشار آلاينده ها در احتراق ضايعات پليمري با اکسيژن خالص کارشناسی ارشد
رضا ازادمهر مطالعه آزمايشگاهي بدست آوردن سرعت صوت در هيدروکربورهاي نفتي در فشار اتمسفريک کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمود بهمني سنتز فوتوکاتاليست هاي جديد بر پايه چهارچوب آلي- فلزي و کاربرد آن ها در تصفيه پساب واحدهاي اوره و آمونياک در راکتور صفحه مسطح نوري دکتری 1399/03/18
کامران بهرامي خياط مطالعه آزمايشگاهي جلوگيري از توليد آب مازاد در مخازن گازي شکافدار با تزريق ژل پليمري کارشناسی ارشد 1396/12/20
زهرا بحراني فرد بررسي آزمايشگاهي خواص مکانيکي بتن اصلاح شده با استفاده از مواد پليمري کارشناسی ارشد 1395/12/15
محمد دهش بررسي آزمايشگاهي اثر نانوذرات A520بر خواص غشا نانوکامپوزيتي گرافن اسيد/پلي وينيل الکل براي شيرين سازي آب کارشناسی ارشد 1397/04/27
مرضيه دهقاني فرد مطالعه جذب آنتي بيوتيک بر روي نانوحامل هاي مبتني بر گرافن با استفاده از شبيه سازي ديناميک مولکولي کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا دلخوش مدلسازي سيستم جذب سطحي جداسازي گاز مبتني بر تلفيق مواد تغيير فاز دهنده با انواع جاذب‌ها به منظور بهبود عملکرد جداسازي کارشناسی ارشد
محمد ابراهيم نژاددرزي بهبود عملکرد کامپوزيت نانو الياف الکتروريسي شده حاوي مواد تغيير فاز دهنده از طريق افزايش هدايت الکتريکي آنها کارشناسی ارشد 1397/01/31
بهاره احتشامي مطالعه آزمايشگاهي جداسازي هيدروکربن ها از لجن هاي نفتي ته مخازن واحد نمک زدايي با استفاده از فرآيند حرارت -شيميايي کارشناسی ارشد 1394/12/20
احمد اسفندياري بررسي آزمايشگاهي استخراج اسانس از چوب صندل قرمز با استفاده از دي اکسيد کربن فوق بحراني و آب زير بحراني و مقايسه با روش استخراج با حلال (آب / نرمال هگزان) کارشناسی ارشد 1399/10/23
فاطمه اعتباري فرمولاسيون پچ حاوي داروي ضدقارچ و بررسي خواص فيزيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1399/11/30
آرمان فرهمند بررسي آزمايشگاهي اثر ساختارهاي آلي فلزي پايدار در آب بر خواص غشا نانو کامپوزيتي گرافن اکسيد/MOF کارشناسی ارشد 1397/04/23
منصور فيلي زاده بررسي عملکرد آب شيرين‏کن خورشيدي فعال حرارت مستقيم کارشناسی ارشد 1394/06/29
محمد گله داري بررسي آزمايشگاهي خواص غشاي گرافن اکسيد عامل دار شده در محيط آبي کارشناسی ارشد 1396/11/23
عليرضا قناعتيان مطالعه آزمايشگاهي بکارگيري ممانعت کننده ها ي مناسب جهت کاهش رشد پليمر بوتادين در برج تقطير کارشناسی ارشد 1397/11/30
حسين قرباني اربطاني شبيه سازي و کمينه سازي گاز توليدي از راکتور ايزومريزاسيون پالايشگاه اصفهان کارشناسی ارشد 1396/12/20
سيد ايمان گلستانه سنتز نانو الياف تغيير فاز دهنده به روش الکتروريسي جهت استفاده در يک محدوده دمايي گسترده کارشناسی ارشد 1394/11/21
مليحه هروي مدلسازي راکتور ريفرمينگ با بخار آب ، در حضور جاذب کربن دي اکسيد کارشناسی ارشد 1393/06/31
حجت اله حيدري حذف آلاينده هاي گاز دودکش کارشناسی ارشد 1399/06/31
فرنوش جوکار بررسي آزمايشگاهي خواص مکانيکي بتن حاوي زئوليت و لاستيک ضايعاتي عمل آوري شده کارشناسی ارشد 1395/12/14
هاني جوکاري مدلسازي و بهينه سازي راکتورهاي بستر متحرک جريان شعاعي هيدروژن زدايي از پروپان کارشناسی ارشد 1395/10/25
ريحانه خرم دل شرفوئي نژاد مدلسازي ترموديناميکي انتشار ترکيبات جيوه در احتراق زغال سنگ و بررسي روش هاي کاهش آن کارشناسی ارشد 1399/11/30
سارا معصومي سنتز و اصلاح نانوجاذب ساختار آلي-فلزي و کاربرد آن در فرآيند تصفيه آب دکتری 1398/11/27
مريم مشکسار اصلاح ساختار SBA-16 با فلز و کاربرد آن در چرخه شيميايي ريفرمينگ کارشناسی ارشد 1395/11/28
سيد محمد ميرسليماني عزيزي مطالعه ي آزمايشگاهي سنتز چارچوب فلز-آلي (MOF-5) و بکارگيري آن به عنوان جاذب نانو-متخلخل براي حذف آنتي بيوتيك تتراسايکلين از پساب دارويي کارشناسی ارشد 1396/06/27
سيده دلارام محمدي شبيه سازي ديناميکي و کنترل فرايند خالص سازي اسيد استيک کارشناسی ارشد 1396/12/20
امين محمدپور بررسي کارايي پتاسيم هيدروکسيد و فسفريک اسيد براي توليد کربن فعال از باگاس نيشکر هيدروليز شده کارشناسی ارشد 1395/12/22
منا ملاثاني مياحيان بررسي تاثيرگونه¬هاي مختلف ميکروجلبک در حذف ترکيبات مغذي فاضلاب شهري و تثبيت دي اکسيد کربن به منظور توليد بيوديزل کارشناسی ارشد 1399/11/30
قدسيه موسي حسن خاني شناسايي ژل پليمر مناسب جهت کنترل آب در مخازن شکافدار نفتي با ذرات آسفالتين کارشناسی ارشد 1395/10/26
زهره مروج ارتقاء ترکيبات حاصل از زيست توده ي سلولزي با استفاده از فرآيند اکسيژن زدايي کاتاليستي در حضور هيدروژن دکتری 1400/06/29
احمد موسوي تهيه يک غشاء کامپوزيتي نانواليافي بر پايه پلي اتيلن ترفتالات ضايعاتي براي حذف فلزات سنگين و باکتري از پساب کارشناسی ارشد 1394/12/09
عليرضا مظفري بررسي ترموديناميکي فرآيند تبديل تاير دورريز به فرآورده هاي هيدروکربني گازي کارشناسی ارشد 1395/06/31
صابر نيک سرشت پيش‌بيني کشش بين سطحي نفت-آب در حضور سورفکتانت‌ها کارشناسی ارشد 1395/11/05
ميثم اميدوار بررسي تشکيل رسوب چربي، روغن و گريس (FOG) در لوله هاي فاضلاب کارشناسی ارشد 1397/02/31
محبوبه پرهوده مدلسازي رياضي حلقه شيميايي ريفرمينگ جهت توليد گاز سنتز و هيدروژن دکتری 1400/06/31
محمود رحيمي دورودزني شبيه سازي و بهينه سازي پوياي راکتور هيدروکراکينگ کارشناسی ارشد 1397/03/24
مرضيه رشيد سنتز يک فتوکاتاليست چند جزئي جهت تصفيه پساب هاي صنعتي آلوده به کروم شش ظرفيتي کارشناسی ارشد 1399/11/30
يونس راستگو بررسي ترموديناميکي گازهاي حاصل از احتراق سوخت هاي گازي پيش آميخته و کمينه سازي همزمان گازهاي آلاينده COx , NOx و SOx کارشناسی ارشد 1396/12/19
لاله رازه بررسي نتايج آزمايشگاهي هدايت سنجي در فرآيند پليمريزاسيون امولسيوني و مدل سازي رياضي سينتيک رشد نانو ذرات کارشناسی ارشد 1395/12/15
ندا صحراييان بررسي تئوري وآزمايشگاهي سنتز مخلوط نانوساختار اکسيد فلزي v2o5-wo3با استفاده از فناوري هيدروترمال در شرايط زير بحراني وفوق بحراني دکتری 1399/06/31
رضا صالحي نژاد مطالعه تاثير ساختار حفره بر آسيب سازند ناشي از رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1396/06/29
آرش شمس الديني تبديل برش هاي سنگين نفتي به محصولات با ارزش تر با استفاده از امواج مافوق صوت دکتری 1396/12/19
سينا شريفيان ‌حذف‌ ديکلوفناک‌ سديم‌‌در‌ محلول آبي‌‌با‌ استفاده‌ از‌‌ چارچوبهاي‌آلي-فلزي‌اسيدي‌شده کارشناسی ارشد 1400/06/31
حامد سليماني بررسي آزمايشگاهي رفتار فازي مخلوط متيل اتيل کتون + متانول + نرمال آلکان کارشناسی ارشد 1393/06/29
معين وحيديان بررسي ترموديناميکي انتشار آلاينده‌ها در احتراق ضايعات پليمري حاوي بازدارنده‌هاي آتش کارشناسی ارشد 1399/06/29
امين زبردست تحليل سرعت زدودن رسوب در مبدلهاي پوسته و لوله با استفاده پرتابه هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1394/11/18
محمد زراعت پيشه بررسي خواص فيزيکي،مکانيکي و رئولوژيکي آميزه ي فيلم زيست تخريب پذير پلي اتيلن سبک/پلي اتيلن سنگين/نشاسته کارشناسی ارشد
فاطمه انصاري علا سنتز و شناسايي نانو کاتاليست هاي بر پايه زيرکونيم اکسايد جهت فرآيند ايزومريزاسيون نفتاي سبک کارشناسی ارشد 1398/06/31
مليحه کارگر سنتز و شناسايي کاتاليست هاي بر پايه زئوليت جهت فرايند ايزومريزاسيون نفتاي سبک کارشناسی ارشد 1397/06/31
ليلا محمودي بررسي تاثير بازدارنده هاي سبز بر روي تشکيل رسوب معدني در محيط متخلخل دکتری 1400/06/13
شبنم ادراکي تخمين طول عمر واشرآب بند توسط اصل انطباق زمان-دما و اثر افزودن نانوساختار بر آن کارشناسی ارشد 1399/06/31
ميلاد تاج الديني پيروليز کاتاليستي تايرهاي فرسوده در يک راکتور ناپيوسته چرخان کارشناسی ارشد 1397/06/13
حسن خرم دل ساخت و بررسي آزمايشگاهي خواص غشاي گرافن اکسايد/MOF با پايه پليمري براي شيرين سازي و تصفيه آب کارشناسی ارشد 1397/02/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسي احتراق پيشرفته 240144501 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ترموديناميك 1 240132351 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مهندسي احتراق 240132661 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/08 (0730 - 1030) 13992
مهندسي فرايندهاي پليمريزاسيون 240144041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/19 (1400 - 1700) 13992
مهندسي احتراق پيشرفته 240144501 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1200 الی 1200) 1399/10/23 (0800 - 1100) 13991
ترموديناميك 1 240132351 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/22 (0800 - 1100) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1