اعضای هیات علمی

رضا اسلاملوييان

رضا اسلاملوييان

رضا اسلاملوييان    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعيد عباسي مقدم شبيه سازي برج تقطير در خلاء پالايشگاه بندرعباس جهت افزايش کيفيت برش روغن سنگين کارشناسی ارشد 1396/12/12
عليرضا عباسي برزکي تخمين ضريب نفوذ مواد آلي به کمک شبکه عصبي مصنوعي مبتني بر QSPR کارشناسی ارشد 1391/12/12
محسن عباسي مدل سازي و شبيه سازي فرآيند کوپلينگ دوتايي تبديل متان با بخار آب و حلقه شيميايي احتراق با راکتورهاي بسترسيالي متصل به هم دکتری 1392/11/07
کاظم آبتين بررسي مدل هاي مناسب براي بهينه سازي مصرف آب در صنايع فرآيندي و مطالعه موردي براي يکي از مجتمع هاي پتروشيمي کارشناسی ارشد 1394/12/04
سجاد احمدي گل تپه مقايسه بازده واکنشدرراکتورهاي کاتاليستي آکنه دار تصادفي و آکنه دارساختار منتظم کارشناسی ارشد 1392/02/08
راضيه احمدي بهينه سازي راکتورتبديل توسط بخارمتان به همراه حلقه شيميايي احتراق کارشناسی ارشد 1391/12/14
طاهره اکبري شبيه سازي تزريق حلال دي اکسيد کربن-متانول در مخازن گاز ميعاني به منظور حذف ميعانات کارشناسی ارشد 1392/12/18
امين علمداري بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي توليد کربنات کلسيم از محلول کلريدکلسيم به وسيله ي جذب دي اکسيدکربن گازهاي خروجي از صنايع کارشناسی ارشد 1391/10/21
فاطمه سادات علوي مدل سازي مخزن گاز ميعاني سرخون با استفاده از شبيه ساز مخزن و بررسي پديده گاز برگرداني کارشناسی ارشد 1388/06/31
مرجان علوي مطالعه آزمايشگاهي و بهينه سازي شرايط عملياتي راکتورهاي غشايي ريفرمينگ به منظور افزايش راندمان توليد هيدروژن دکتری 1396/08/07
ايرج عليرضايي بررسي کاتاليزوري چرخه شيميايي ريفرمينگ (CLR) با استفاده از دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1394/12/20
سينا اميني مدلسازي رياضي يک هيدروسيکلون جهت جداسازي ته چاهي آب و نفت کارشناسی ارشد 1390/06/27
شهرام اميري شبيه سازي رآکتورغشايي جريان شعاعي در فرآيند کاتاليستي نفتا ريفرمينگ با احياي پيوسته کاتاليست کارشناسی ارشد 1391/12/09
ليلا حيدري شبيه‌سازي و بهبود واحد صنعتي خالص‌سازي 1و3- بوتادين از مخلوط هيدروکربن ?،C?_(4 )به روش تقطير استخراجي کارشناسی ارشد 1396/12/19
زهرا عرب ابوسعدي شبيه سازي و بهينه سازي روش هاي نوين جهت کوپلينگ ريفرمينگ متان با بخار و يک واکنش گرمازا به روش مستقيم و رکوپراتيو دکتری 1390/06/30
مصطفي عرب پور بهينه سازي شرايط عملياتي راكتور سنتز فيشر-تروپش گسسته به منظور افزايش توليد بنزين کارشناسی ارشد 1391/03/31
راحله اصغري مدل سازي دستگاه کلد فينگر (Coldfinger) يك واحد نم زدايي گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1387/06/05
عليرضا عسکري شبيه سازي و کنترل سنتز ايزوپروپانول به روش تقطير واکنشي در پيکربندي هاي مختلف کارشناسی ارشد
عليرضا عسکري زاده کاربرد معيار اکسرژي در طراحي ساختار کنترلي واحد فرآيندي اتيل استات کارشناسی ارشد 1400/06/13
مريم اژدري کاربرد bayesian belief networksدر عيب يابي فرايند هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1389/06/30
معصومه آژگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير بهبود دهنده ها جهت افزايش راندمان جذب co2 در محلول آمين کارشناسی ارشد 1394/12/07
زهره باباحاجي مقايسه ي کارايي شبکه هاي عصبي مختلف در تعيين مدل مخازن نفتي با استفاده از داده‌هاي چاه‌آزمايي کارشناسی ارشد 1390/12/24
نسرين باقري واناني بررسي کارايي الگوريتم بهينه سازي ژنتيک در شناسايي سيستم ها کارشناسی ارشد 1395/12/10
يحيي بلوچي مدل سازي حجم محدود گندله اکسيدهاي آهن با مدل سينتيکي دانه اي در توليد هيدروژن با استفاده از چرخه شيميايي کارشناسی ارشد 1392/12/20
مجيد بني ادم استفاده از يك مدل جامعCFD جذب گازهاي اسيدي براي شبيه‌سازي دياگرام جرياني يك واحد شيرين‌سازي گاز در حالت پايا دکتری 1387/10/22
ايوب بردي شبيه سازي و بهبود كنترل فرآيند شيرين سازي گاز توسط كنترل فرآيند پيشرفته کارشناسی ارشد 1391/12/05
لاله بشيري تشخيص عيب در توربين‌هاي گازي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي کارشناسی ارشد 1395/09/29
مهدي بيات شبيه سازي وبهينه يابي راکتور دوغابي- غشايي فرآيند فيشر- تروپش با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1389/04/01
اميرحسين بذرافشان تخمين حالت و پارامتر براي فرآيند لجن فعال کارشناسی ارشد 1396/09/03
سحر بهروسي بررسي تأثير گروه بندي عيوب فرآيند Tennessee Eastman در کارايي عيب يابي توسط شبکه هاي Hierarchical Bayesian Belief Networks کارشناسی ارشد 1396/12/20
مهدي بيگلرخاني مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي راكتور بستر سيال توليد پلي اتيلن کارشناسی ارشد 1391/06/29
علي بيجن کاربرد روش هاي کنترل پذيري در طراحي شبکه ي راکتورهاي شيميايي کارشناسی ارشد 1395/10/05
علي دمي شبيه سازي ديناميکي برج هاي تقطير پتروشيمي اريا ساسول کارشناسی ارشد 1395/02/05
پرويز درويشي بررسي تجربي و تئوري استفاده از زيست فناوري جهت تخريب نفت سنگين يکي از مخازن نفتي جنوب ايران دکتری 1389/11/27
نگار دواني شبيه‌سازي و کنترل بخش تقطير فرآيند تخليص بيواتانول کارشناسی ارشد 1389/06/31
اورمزد دهقاني خلد بررسي و مدلسازي فرايند احياء كاتاليست هاي هيدروژناسيون استيلن در واحدهاي كراكينگ و اصلاح مشكلات موجود در عمليات احياء كاتاليست واحد الفين دهم (پتروشيمي جم) کارشناسی ارشد 1391/06/29
فرشاد دهقاني مدل هيبريدي جهت شبيه سازي مجموعه باتري ليتيوم يون با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي کارشناسی ارشد 1397/11/05
زهراء ادراکي مدلسازي و بهينه سازي راکتورهاي جريان شعاعي هيدروژن زدايي از اتيل بنزن جهت توليد استايرن به روش کنترل بهينه کارشناسی ارشد 1396/10/10
امين عشقي حذف بخارات سمي در فرايند توليد آسفالت گوگردي کارشناسی ارشد 1396/12/20
راضيه اعتضادي روشي نوين در مهندسي متابوليک سامانه اي براي بهبود توليد ميکروبي ترپنوئيدها کارشناسی ارشد 1396/06/14
محمد فارسي شبيه سازي پويا و کنترل راکتور سنتز دي متيل اتر کارشناسی ارشد 1387/06/28
محمد فارسي مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي راکتورهاي بستر متحرک هيدروژن زدايي از ايزوبوتان دکتری 1391/11/09
آمنه فتحي تعيين منحني‌هاي جذب سطحي آب روي غربال مولکولي براي مخلوط آب-اتانول در محدوده دماي عملياتي 105-85 درجه سيلسيوس وفشار معادل 5/2-3/1 بار. کارشناسی ارشد 1391/12/15
جلال فروزش پيش بيني و مديريت كنترل توليد آب از مخازن هيدروکربوري شكافداربا استفاده از شبيه سازي مخزن و هوش مصنوعي دکتری
سيدياسر گنجي بررسي کارايي فرآيند ميکروفيلتراسيون در جداسازي مواد معلق فاضلاب شستشوي قالب بستني پس از اعمال انعقاد و لخته سازي کارشناسی ارشد 1393/12/20
نجمه غفاريان روح پرور كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص مدل مخازن گاز ميعاني با استفاده از داده هاي چاه آزمايي کارشناسی ارشد 1390/11/15
داراب قنبري مهارلو افزايش توليد بيكربنات سديم از برج هاي حبابي واحد جوش شيرين پترو شيمي شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/11
عليرضا غلامي دوکوهکي مديريت آب و گرما در پيل هاي در پيل سوختي پليمري، مطالعه پارامتري کارشناسی ارشد 1390/06/30
سيداکبر قريشي همداني اصل طراحي يک کنترل کننده فازي- عصبي براي يک برج تقطير واکنشي کارشناسی ارشد 1387/07/11
وحيد گيتي فر برسي آزمايشگاهي پيش آمايش باگاس نيشکر با استفاده از ترکيب روش هاي فيزيکي و شيميايي کارشناسی ارشد 1391/06/26
مهدي گل کار شبيه سازي سه بعدي مخازن گازي و گاز ميعاني با استفاده از حلگرهاي غيرخطي دکتری
راضيه حميدي بهرغاني بررسي آزمايشگاهي اثر بهبوددهنده ها در جذب دي اکسيدکربن توسط مخلوط MDEA و MEA کارشناسی ارشد 1396/08/07
سيد احمد هاشمي مدل سازي رياضي برج جذب مركاپتان پالايشگاه گاز فجر وحل مدل به كمك كامپيوتروبهينه سازي پارامترهاي عملياتي کارشناسی ارشد 1392/07/10
احسان حيدريان جلوگيري از تشکيل کک به وسيله تزريق بازدارنده در خوراک ورودي و افزايش زمان کارکرد کوره هاي الفين کارشناسی ارشد 1396/06/26
حميدرضا حيدري مطالعه امکان سنجي استفاده از لوله هاي حرارتي تخت براي مديريت گرما در باتري هاي ليتيومي کارشناسی ارشد 1399/02/16
سمانه حيدري کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص مدل چاه هاي افقي در مخازن نفتي با استفاده از داده هاي چاه آزمايي کارشناسی ارشد 1392/07/10
احسان هنرور توليد کربن فعال از باگاس نيشکر فرآوري شده و تعيين خواص جذب آن کارشناسی ارشد 1394/12/15
نويد هوشمند تبديل هيدروكربن هاي سنگين به هيدروكربن هاي سبك و هيدروژن بوسيله تكنولوژي راكتور پلاسما با عايق دي الکتريک کاتاليستي پالسي کارشناسی ارشد 1391/06/21
حسين هوشيار مدل سازي و شبيه سازي راکتور توليد وينيل استات در مقياس صنعتي کارشناسی ارشد 1398/06/31
وحيد حسيني پور مدل سازي و شبيه سازي ناپاياي راکتور بستر سيال دومرحله اي براي توليد دي متيل اتر به روش مستقيم از گاز سنتز کارشناسی ارشد 1397/11/30
الهام حسين زاده قرابائي شبيه سازي و کنترل خط لوله- رايزر کارشناسی ارشد 1388/04/31
محمدباقر حسين زاده پوستچي ارتقاء کيفيت نفت زيستي حاصل از ليگنين با استفاده از راکتور پلاسماي غير حرارتي کارشناسی ارشد 1393/12/06
محمدرضا جمشيدي مطالعه و بررسي فني و اقتصادي استفاده از گاز هدر رفت فلر در واحد متانول پتروشيمي زاگرس. کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمد حسين کاردان طراحي و شبيه‌سازي راکتور گرمايي وديگ بازيافت حرارت واحد بازيافت گوگرد با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي کارشناسی ارشد 1395/12/03
مهدي کريمي مطالعه آزمايشگاهي آماده سازي توفاله نيشکر جهت توليد بيو اتانول به وسيله روش هاي شيميايي کارشناسی ارشد 1393/06/31
درناز کريمي پورفرد مدلسازي و بهينه سازي راکتور کروي بستر ثابت با جريان محوري و شعاعي براي واکنش هاي ريفرمينگ سه گانه کارشناسی ارشد 1392/07/13
درناز کريمي پورفرد مطالعه آزمايشگاهي تصفيه پساب به روش اکسيداسيون پيشرفته با استفاده از نانوکاتاليست هاي هتروژني دکتری 1398/06/31
بابک کاويانپور مدلسازي فرآيند تخليه ناگهاني سيال از مخازن ذخيره کارشناسی ارشد 1391/06/28
علي خواجه حسام الديني شبيه سازي و بهينه سازي بيوراكتور توليد بوتانل کارشناسی ارشد 1391/07/12
اميد خليفه تبديل متان به هيدروژن و هيدروکربن هاي سنگين تر با استفاده از راکتور پلاسماي سرد کارشناسی ارشد 1395/06/16
سيد معصوم خضرائي تخمين ترکيب مواد در يک برج تقطير ناپيوسته آزمايشگاهي کارشناسی ارشد 1387/11/06
محسن خدري کاربرد روش هاي کنترل پذيري در طراحي شبکه مبدل هاي حرارتي کارشناسی ارشد 1397/06/31
عبدالحسين خسروزاده شبيه سازي و کنترل کوره کارخانه سيمان دکتری 1398/11/29
علي محمد کياني اعمال طراحي آزمايش براي بهينهسازي شرايط فرآيند انعقاد الکتريکي به منظور کاهش COD پساب Spent Caustic با الکترود آلومينيم کارشناسی ارشد 1395/12/18
مرضيه کردنژاد بهينه سازي همزمان راكتور متانول کارشناسی ارشد 1388/12/02
قاسم ممي زاده طراحي و بهينه سازي يک ساختار جديد براي راکتور توليد دي متيل اتر از گاز سنتز کارشناسی ارشد 1394/11/21
پيمان معروفي بررسي آزمايشگاهي فرايند ريزش ثقلي کنترل شده در مدل شکاف دار کارشناسی ارشد 1390/03/08
امير محقق طراحي، مدلسازي و ساخت سيستم اندازه‌گيري شدت جريان جرمي سيال به روش حرارتي کارشناسی ارشد 1391/12/16
سيده دلارام محمدي شبيه سازي ديناميکي و کنترل فرايند خالص سازي اسيد استيک کارشناسی ارشد 1396/12/20
حسين محمد حسين زاده طراحي همزمان فرايند و ساختار کنترلي در يک واحد بازيابي NGL کارشناسی ارشد 1398/11/27
حامد محمدي حسن گاويار مدل سازي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي توليد باکتريايي اسيد لاکتيک: فرآيند بازيابي محصول در حين تخمير کارشناسی ارشد 1398/11/29
معصومه مهندسي کاربرد شبکه هاي Hierarchical Bayesian Belief در عيب يابي فرآيند هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1393/09/17
عليرضا محبي شبيه سازي و طراحي بهينه راکتور چند بستري براي فرايند ايزومري شدن نفتاي سبک کارشناسی ارشد 1397/06/26
سيده رباب موسوي بررسي کاهش نويز از داده هاي چاه آزمايي با استفاده از روش هاي موجک، رگرسيون و اتورگرسيو کارشناسی ارشد 1394/11/14
نوشين مرادي کازروني طراحي سيستم کنترل براي راکتور بستر سيال توليد پلي اتيلن سبک خطي کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهدي مرتضايي شناسايي مدل عملکرد کوره واحد عملياتي و بررسي امکان ارتقاي سيستم کنترل دماي آن کارشناسی ارشد 1398/11/29
احسان مشکسار كنترل غيرخطي تطبيقي راكتورهاي شيميايي با عدم قطعيت کارشناسی ارشد 1390/04/14
رسول مطهري بررسي تاثير افزودني هاي اکسيدي برخواص ترموالکتريک اکسيد روي کارشناسی ارشد 1390/10/12
ساغر معتمدي مطالعه کنترل‌پذيري فرآيند جداسازي مخلوط سه جزيي تتراهيدروفوران-متانول-آب به روش تقطير استخراجي متداول و يکپارچه‌ سازي حرارتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
حميدرضا متقي جداسازي اوره، آمونياک و دي اکسيدکربن از پساب هاي صنعتي با استفاده از حلقه هيدروليز حرارتي کارشناسی ارشد 1388/06/31
افسانه نادري بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي تطابق تاريخچه به کمک طراحي آزمايش در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1394/09/30
ايمن نمازي عيب يابي برج¬هاي پرشده با استفاده از داده¬هاي شبيه¬سازي MCNP و سيستم گاما اسكن تشخيصي کارشناسی ارشد 1389/12/04
مسعود ناصري مطلق مطالعه ساختارهاي مناسب ارائه شده جهت راکتور سنتز آمونياک و مقايسه ي آن ها با راکتور کلاگ کارشناسی ارشد 1393/06/30
سعيده ناصح ساخت فوم سراميکي و مطالعه خواص آن براي حذف يون آلومينيوم از محلول آبي دکتری 1398/11/30
محمد نگارش شبيه سازي و كنترل دستگاه بودار كننده از نوع كنارگذر کارشناسی ارشد 1390/11/13
نسرين نعمتي مطالعه آزمايشگاهي واکنش سنتز لاکتونها به روش کربونيلاسيون الکلهاي غير اشباع در فاز مايع دکتری
حامد نوري زاده شبيه سازي و کنترل پديده لختگي در سيستمهاي خط لوله- رايزر با استفاده ازروش سلف-ليفتينگ کارشناسی ارشد 1390/06/27
منوچهر اوشال روش هاي اندازه گيري سطح مشترک امولسيون ها و انتخاب بهترين روش کارشناسی ارشد 1394/12/19
مهرداد پاکباز شبيه سازي ديناميکي کوره شکست حرارتي پتروشيمي آريا ساسول کارشناسی ارشد 1392/12/20
عليرضا پناهنده تعيين منحني جذب همدما براي مخلوط آزئوتروپ آب و الکل کارشناسی ارشد 1390/06/31
مسعود پناهي بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي مديريت حرارتي در بسته باتري هاي ليتيوم-يون خودروهاي الکتريکي دکتری
محبوبه پرهوده مدلسازي، بهينه يابي و تغيير ساختار در راكتور هيدروژناسيون برش هاي C2 (استيلن) به روش Tail End کارشناسی ارشد 1392/12/20
مرتضي پورصادق شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد الكل سنگين کارشناسی ارشد 1391/07/10
حميدرضا رحيم پور شبيه سازى و بهينه سازى جداسازى متان به منظور رفع مشكل جداسازى نامناسب و افزايش ميزان بازده کارشناسی ارشد 1396/04/10
اسمعيل رحماني شبيه‌سازي و طراحي بهينه راکتور دومرحله‌اي توليد امونياک کارشناسی ارشد 1393/07/22
ابراهيم رخيده طراحي يکپارچه شبکه آب مصرفي صنايع فرايندي در حالت ناهمدما کارشناسی ارشد 1395/11/24
محمد رمضاني شبيه سازي تبخير كننده و چگالنده سيكل تبريد جذبي آب و آمونياك کارشناسی ارشد 1391/12/12
مالک رنجبري بررسي ميزان بهينه تزريق ماده Reverse Demulsifier و اثر آن بر روي COD خروجي واحد تصفيه پساب پالايشگاه پنجم پارس جنوبي کارشناسی ارشد 1391/06/21
سجاد رنجبر کاربرد شبکه هاي Bayesian belief در عيب يابي فرايند هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1391/06/29
محمدمحسن رستگارزارع مدلسازي و شبيه سازي فرآيند بهم چسبيدگي الکتريکي در يک واحد نمک زداي نفت خام به کمک ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1396/06/31
سامان رازاني مدلسازي کوره شکست اتان و تعيين شرايط بهينه عملياتي جهت بيشينه شدن توليد اتيلن کارشناسی ارشد 1397/02/31
محمد رضازاده کاوري روشهاي شناسايي حلقه بسته در سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي کارشناسی ارشد
شاهين رضازاده ارتقاء ترکيبات توليد شده از زيست توده ها به کمک رآکتور پلاسما کارشناسی ارشد 1393/12/09
زهرا رياضي راد بررسي كنترل پذيري برجهاي تقطير مجهز به امكانات تبادل حرارت بين قسمت عاريساز و اصلاح كننده همراه با واكنش(R-HIDiC) کارشناسی ارشد 1391/07/11
هديه روحيان مدلسازي و شبيه سازي تقويت زيستي واحد هاي تصفيه پساب شهري تحت شرايط بار هيدروليکي اضافي دکتری 1396/09/29
محمد روستايي دکتری
زينب روشن ضميرنيکو مطالعات ريسک فرآيندي واحدهاي جداسازي و ذخيره سازي کارخانه توليد اتانول از مواد ليگنوسلولزي کارشناسی ارشد 1392/07/10
پريسا رستمي استفاده از راکتور پلاسما در تبديل ترکيبات بدست آمده از زيست توده کارشناسی ارشد 1392/07/10
اميرحسين سعادت پيش بيني توزيع ترکيبات حاوي گوگرد در محصولات ميعانات گازي کارشناسی ارشد 1391/04/07
ميلاد سعيدي شبيه سازي ديناميکي سيكل تبريد جذبي آب و آمونياك کارشناسی ارشد 1392/12/20
بهنوش صفر علي نجار مدلسازي راکتور صفحه اي با جريان محوري-شعاعي جهت توليد متانول از گاز سنتز کارشناسی ارشد 1397/02/31
ايوب صفري کاربرد معيار اکسرژي در طراحي ساختار کنترلي واحدهاي فرآيندي دکتری 1396/03/03
علي رضا صفوي مطالعه ي تبلور ترفتاليک اسيد خام در مقياس صنعتي کارشناسی ارشد 1391/07/08
مريم سلحشوري دشتمال مطالعه ي عوامل موثر بر کنترل و بهينه سازي تزريق آب به همراه مواد شيميايي در ازدياد برداشت نفت\r\n کارشناسی ارشد 1390/06/29
مژگان صمدي مدلسازي ديناميکي رآکتور ناپيوسته مرحله¬اي و يافتن پارامترهاي بهينه براي مدل کارشناسی ارشد 1387/11/09
پيام ستوده بهبود روشهاي بيولوژيكي توليد سورفكتانت هاي ميكروبي (كاربردي در ازدياد برداشت از مخازن نفتي) دکتری 1392/06/25
محمد صادق شعباني بهينه سازي کشت قارچ تريکودرما رسي بر روي محيط باگاس جهت توليد آنزيم سلولاز کارشناسی ارشد 1395/12/22
محمدجواد شفيعي رديابي اهداف با استفاده از روشي نوين در چارچوب فيلدهاي تصادفي شرطي کارشناسی ارشد 1390/06/30
زهرا شفيع زاده تاثير تغيير خوراک بر کوره هاي کراکينگ فاز گازي اتان در حضور بخار و بررسي محصولات اصلي و جانبي در عمليات کراکينگ واحد الفين دهم کارشناسی ارشد 1393/12/16
احسان شايان شبيه سازي ديناميکي فرايند هيدروژناسيون پتروشيمي آرياساسول کارشناسی ارشد 1392/04/08
حامد تقوايي ارتقاء کيفي محصولات حاصل از تبديل ليگنين جهت توليد سوخت زيستي با استفاده از نانوکاتاليستهاي بهبود يافته در محيط پلاسما دکتری 1395/10/22
مرضيه تاجي اشکفتکي مدلسازي و بهينه سازي راکتور ريفرمينگ متان با بخار آب به روش کنترل بهينه کارشناسی ارشد 1396/12/20
مجتبي تمسکي شبيه سازي پويا و کنترل راکتور دو مرحله اي براي توليد دي متيل اتر به روش مستقيماز گاز سنتز کارشناسی ارشد 1392/05/30
سکينه تنگسيري بررسي مکانيزم سيستم هاي اندازه گيري بر خط فشار بخار ريد جهت استفاده در صنايع نفت و گاز کارشناسی ارشد 1396/12/12
طاهره توحيديان مدلسازي و بهينه سازي رآکتور بستر چکه اي به منظور هيدروژناسيون 1و3-بوتادين کارشناسی ارشد 1393/09/05
بهزاد وافري ارائه روشي جديد براي تبديل داده‌هاي چاه‌آزمائي چند‌جرياني به فشار گذراي تک جرياني معادل آن دکتری 1394/06/21
رضا وکيلي طراحي و شبيه‌سازي راکتور دو مرحله‌اي براي توليد دي‌متيل‌اتر به روش مستقيم از گاز سنتز کارشناسی ارشد 1390/06/27
سعيد ولي اللهي بهبود پيش بيني رفتار فازي گاز طبيعي توسط معادلات حالت در منطقه فاز متراکم کارشناسی ارشد 1391/06/28
محسن وزيرزاده جهرمي شبيه سازي ديناميکي و کنترل سيکل تبريد اتيلن پتروشيمي آرياساسول کارشناسی ارشد 1389/11/01
احمد يوسفي طراحي و شبيه‌سازي راکتور بسترسيال دو مرحله‌اي براي توليد دي‌متيل‌اتر به روش مستقيم از گاز سنتز کارشناسی ارشد 1393/06/31
رضا ذبيحي ازدياد برداشت نفت به روش ميکروبي با استفاده از باکتري توليد کننده حلال، اسيد و گاز دکتری 1396/12/05
حسين ذاکري قشمي مدل سازي و بهينه سازي پويا راکتور اکسيداسيون جزئي متانول به فرمالدئيد کارشناسی ارشد 1399/05/05
سيده مرضيه زارعي شبيه‌سازي و طراحي راکتور بستر متحرک جهت توليد دي‌متيل‌ اتر به روش مستقيم کارشناسی ارشد 1396/12/12
رامين زارع بررسي کنترل پذيري فرايندهاي بازيابي NGL از گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1396/06/31
احسان نورافکن مطالعه سينتيک کريستاليزاسيون آداکت بيس فنل آ، در مجاورت ناخالصي هاي 4- ترشيو بوتيل فنل و 4- ايزوپروپنيل فنل به روش الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1385/07/12
محمدتقي وفايي شبيه سازي افزايش راندمان توليد نفت از طريق فرايند تقطير در عمليات تزريق بخار (SAGD) کارشناسی ارشد 1386/06/29
سيد امير ونکي مطالعه تئوري تاثير واکنش در کنتل برجهاي تقطير مجهز به امکانات تبادل حرارت بين قسمت عاري ساز و اصلاح کننده کارشناسی ارشد 1389/06/31
مژگان ابراهيمي ناد طراحي ساختار کنترلي براي يک برج تقطير پيچيده مجهز به پمپ حرارتي تراکم بخار کارشناسی ارشد 1387/07/03
اميد اکبرزاده شبيه سازي و مطالعه آزمايشگاهي سيستم بازيابي محلول آمين (DEA) حاوي نمکهاي مقاوم حرارتي کارشناسی ارشد 1387/07/15
محمدمهدي برمکي جداسازي اوره از پساب هاي صنعتي با روش هيدروليز حرارتي به صورت جريان ناهمسو کارشناسی ارشد 1387/07/07
ياسر بزرگي شبيه سازي شوينده پاشنده واحد نيترات آمونيوم منطقه 2 مجتمع پتروشيمي شيراز کارشناسی ارشد 1385/02/05
بهرام علي بهرامي پيربازاري مطالعه تئوري و آزمايشگاهي عرض ناحيه نيمه پايدار در فرايند کريستاليزاسيون کارشناسی ارشد 1387/04/03
محسن تفرش نيا شبيه سازي پويا و بررسي کنترل پذيري واحد سنتز اسيد استيک کارشناسی ارشد 1396/10/26
محمدحسن خادمي شبيه سازي و بهينه يابي راکتورهاي تبادل حرارتي توليد متانول و هيدروژن زدائي سيکلوهگزان دکتری 1390/05/11
علي خسرواني پورمصطفي زاده بررسي تئوري و تجربي تعادل فازي حلال هيدروکربني و محلول تري اتيلن گلايکول کارشناسی ارشد 1387/06/26
عبدالحسين خسروزاده شبيه سازي مخازن سختي گيري از آب بوسيله آهک کارشناسی ارشد 1389/03/22
پيام ستوده شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليد كننده اسيدهاي كربوكسيليك کارشناسی ارشد 1387/06/28
محمدمهدي ظرافت بهينه سازي فرايند فرازآوري با گاز در شبكه ي چاه هاي نفتي کارشناسی ارشد 1386/12/02
ليلا عابدي مطالعه نيروهاي بين مولکولي واکس در مقياس نانومتري جهت پيش بيني مقدار رسوب کارشناسی ارشد 1390/12/13
فاطمه عسکري شبيه سازي ديناميکي وبهينه يابي راکتور اتوترمال متانول همراه با افت فعاليت کاتاليست کارشناسی ارشد 1384/12/13
امير غفراني شبيه‌سازي ديناميک سيالات محاسباتي دوبعدي باتري يون ليتيوم مبتني بر مدل‌هاي رياضي انتقال جرم، گرما و موازنه بار کارشناسی ارشد 1398/11/30
جلال فروزش شبيه سازي پديده مخروطي شدن آب در مخازن نفتي شکاف دار طبيعي کارشناسی ارشد 1386/04/06
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سينتيك و طراحي راكتورپيشرفته 240143041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) (0000 - 0000) ترم اول 1140
طراحي فرايند پيشرفته به کمک کامپيوتر 240143151 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كنترل فرايندها 240132471 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ايمني در صنايع شيميايي 240143343 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/24 (1030 - 1330) 13992
تداخل كنترل در طراحي فرايندهاي شيميايي 240143281 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/19 (1030 - 1330) 13992
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند 240143251 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/21 (0000 - 0000) 13992
ازمايشگاه كنترل فرايندها 240132472 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
سينتيك و طراحي راكتورپيشرفته 240143041 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/17 (1100 - 1400) 13991
طراحي فرايند پيشرفته به کمک کامپيوتر 240143151 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/22 (0800 - 1100) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1