اعضای هیات علمی

مجتبي بينازاده

change-logo

مجتبي بينازاده    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/binazadeh

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضيات مهندسي پيشرفته 240143141 3 3 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كاربردرياضيات درمهندسي شيمي 240132511 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
پديده هاي سطحي 240142761 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1230 الی 1400) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1230 الی 1400) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جداسازي غشايي 240144451 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1530 الی 1700) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1530 الی 1700) 1400/04/15 (0730 - 1030) 13992
محاسبات عددي 240132611 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1230) 1400/04/19 (0730 - 1030) 13992
آزمايشگاه آب 240132591 1 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1430) (0000 - 0000) 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1