اعضای هیات علمی

شهاب الدين ايت اللهي

شهاب الدين ايت اللهي

شهاب الدين ايت اللهي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احسان احمدي پايين لموکي تصوير سازي اماري محيط هاي متخلخل کارشناسی ارشد 1389/07/10
نگار انصاري شبيه سازي و بررسي پديده اختلاط گاز پايه و گاز عملياتي در فرآيند ذخيره سازي گاز طبيعي در يکي از مخازن گاز نيتروژني ايران کارشناسی ارشد 1392/08/12
مصطفي آريان مدلسازي جذب بخارات آب از گاز طبيعي توسط تماس دهنده هاي غشايي با حلال تري اتيلن گلايکول کارشناسی ارشد 1391/06/12
ميلاد اذين نيا بررسي آزمايشگاهي تعيين نقطه تشکيل رسوب آسفالتين با استفاده از روش ويسکومتري در شرايط مخزن کارشناسی ارشد 1392/06/26
رحيم باقري هيدروشيمي و منشا آب ذاتي در سفره هاي زاگرس دکتری 1392/05/20
نوشين بهار بررسي عمليات ازدياد برداشت از مخازن نفتي با روش همزمان آلکالين/ ماده کاهش دهنده کشش بين سطحي و پليمر کارشناسی ارشد 1387/09/23
مليحه براهويي بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق نانو سيال اکسيد مس بر هدايت حرارتي سنگ مخزن در فرآيند ازدياد برداشت حرارتي کارشناسی ارشد 1392/06/25
محمدحسن بياني بررسي فرآيند تزريق بخار همراه با ريزش ثقلي در مخازن شكافدار با استفاده از شبيه سازي مخزن کارشناسی ارشد 1391/07/10
مسعود برومند ساختن يک نانوحسگر گاز دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد
حسن دانشمند طراحي ماژول و ساخت فيلتر نانولوله کربني به منظور جداسازي يون کلريد (مطالعه موردي: ميعانات گازي) کارشناسی ارشد 1391/06/12
پرويز درويشي بررسي تجربي و تئوري استفاده از زيست فناوري جهت تخريب نفت سنگين يکي از مخازن نفتي جنوب ايران دکتری 1389/11/27
حسين دشتي مدل سازي پديده تشکيل رسوب آسفالتين در اثر تزريق گاز CO2 کارشناسی ارشد 1390/06/20
طاهره ديهيمي جداسازي و توالي يابي ژنوم باکتري هاي توليدکننده بيوسورفکتانت از خاک آلوده به نفت و واکاوي شبکه تنظيمي درگير در توليد سورفکتين دکتری 1396/10/17
طاهره درخشان پيش بيني شرايط تشکيل واکس در مخزن در حين برداشت با تزريق گاز کارشناسی ارشد 1388/06/31
سميرا درستکار گسترش سنسورهايي بر پايه نانوذرات طلا براي تعيين مواد مهم شيميايي و زيستي/ افزايش ازدياد برداشت نفت با استفاده از مايع هاي يوني به عنوان جايگزين هايي سبز و مناسب به جاي سورفاکتانت ها / دسته بندي نفت خام و روان کنندهاي ايراني بر پايه اسپکتروسکوپي مادون قرمز و آناليز کمومتريکس دکتری 1392/06/24
مهدي اسکروچي طراحي پايلوت فرآيند تزريق دي اکسيد کربن در يک مخزن شکافدار ايران با استفاده از مطالعات آزمايشگاهي و نتايج شبيه سازي دکتری 1392/06/23
محمد عشرتي ارزيابي روشهاي موجود تشكيل رسوب واكس و ارائه ي يك روش بهبود يافته کارشناسی ارشد 1390/11/09
ارش فخارنژاد بررسي آزمايشگاهي رطوبت زدايي از گاز با استفاده از محلول تري اتيلن گلايکول در تماس دهنده هاي غشاي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1393/09/09
نيلوفر فولادي شبيه سازي پديده ي رسوب گذاري نمک در چاه هاي توليدي گاز کارشناسی ارشد 1392/06/25
جلال فروزش پيش بيني و مديريت كنترل توليد آب از مخازن هيدروکربوري شكافداربا استفاده از شبيه سازي مخزن و هوش مصنوعي دکتری
رضا حق بخش استفاده از روش نوين آزمايشگاهي براي اندازه گيري نقاط تعادل فازي سيالات همراه با طراحي و ساخت دستگاه پي وي تي تمام اتوماتيک و ديداري کارشناسی ارشد 1392/11/30
انور حسني فرد بازيافت حرارت از خروجي توربين نيروگاههاي گازي به وسيله مبدلهاي حرارتي لوله گرمايي کارشناسی ارشد 1378/07/01
عليرضا شيراني طراحي و پياده سازي سيستم بلادرنگ پردازش تصوير با قدرت تفکيک بالا کارشناسی ارشد 1389/12/01
زهرا کارگزارفرد بررسي آزمايشگاهي حرکت دو فازي در محيط متخلخل در حضور پليمر کارشناسی ارشد 1391/12/16
مهوش کريمي بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي مخازن کربناته نفت دوست در ازدياد برداشت به روش ترکيب سورفکتانت و آب با شوري پايين دکتری 1394/11/24
مهوش کريمي بررسي آزمايشگاهي مکانيسم‌هاي تغيير ترشوندگي سنگ در روشMEOR براي دستيابي به شرايط بهينه ازدياد برداشت نفت کارشناسی ارشد 1389/11/27
سيمين کشتکاري مدل سازي ترموديناميکي رسوب گذاري آسفالتين در لوله انتقال نفت خام با استفاده از معادله حالت CPA کارشناسی ارشد 1392/11/30
عليرضا خميس ابادي بررسي کاهش درگ بر روي نفت خام بوسيله محلول شامل افزايه پليمريSBR هاي توليدي بندر امام در يک لوله افقي کارشناسی ارشد 1391/07/10
محمدمهدي کليني جذب هيدروکربنهاي مايع قطبي و غيرقطبي بر سطح جامد مخازن کلسيتي نفت خام 2. اندازه گيري تجربي کشش سطحي نفت خام تحت فشار گازهاي مختلف کارشناسی ارشد 1389/06/27
پيمان کشاورز شبيه سازي و آناليز فرايند نفوذ توام با واكنش شيميايي با استفاده از تماس دهنده هاي الياف مجوف غشايي جهت جداسازي گازهاي اسيدي دکتری 1387/09/13
مصطفي لشکربلوکي بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق آب کربناته هوشمند در يک مخزن آسفالتيني-کربناته ايران دکتری 1393/10/20
پوريا مالمير بررسي رفتار امولسيون آب در نفت در محيط متخلخل و اثر تغيير ترشوندگي کارشناسی ارشد 1394/05/21
پيمان معروفي بررسي آزمايشگاهي فرايند ريزش ثقلي کنترل شده در مدل شکاف دار کارشناسی ارشد 1390/03/08
سارا معصومي شبيه سازي فرآيند جذب دي اکسيدکربن با محلول پتاسيم کربنات فعال شده با ترکيبات آميني توسط تماس دهنده هاي غشايي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1392/06/23
مرتضي مهدي پور مدل سازي جذب شيميايي دي اکسيد کربن توسط حلال پتاسيم کربنات بوسيله ي تماس دهنده هاي غشائي الياف توخالي کارشناسی ارشد 1391/09/23
سحر محمدي اثر سورفکتانت‏هاي شيميايي بر ازدياد برداشت ميکروبي و ويژگي‏هاي سطح سلول کارشناسی ارشد 1392/06/25
عادل محسن زاده بررسي آزمايشگاهي فرآيند تزريق بخار آب و گاز تحت تاثير نيروهاي ثقلي براي ازدياد برداشت نفت سنگين از مخازن شکاف دار کارشناسی ارشد 1390/03/08
رسول مختاري کرچگاني بررسي آزمايشگاهي تزريق آب هوشمند به عنوان يک روش ازدياد برداشت در مخازن نفتي کربناته آسفالتيني دکتری 1397/06/30
معين نبي پور بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي تزريق مواد شيميايي در يک چاه منفرد از يک ميدان نفتي به منظور افزايش بهره وري دکتری 1395/12/13
افسانه نادري بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي تطابق تاريخچه به کمک طراحي آزمايش در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1394/09/30
آرش ندري مکانيسم هاي انتقال آب شور توليدي در سفره عميق کنگان دکتری 1392/06/24
فاطمه نيکخو شبيه سازي پديده ي کشش سطحي ديناميکي در سيستم هاي نفت-حلال بر اساس فرآيند نفوذ کارشناسی ارشد 1391/12/16
عبدالرسول پوران‌فرد بررسي كاهش دراگ در خطوط لوله افقي در اثر تزريق نانوسيالات دکتری 1392/06/31
مرضيه رهبر نقش نيروهاي بين مولكولي بر روي پايداري فيلم درپديده تغيير ترشوندگي کارشناسی ارشد 1389/03/31
تورج رحيمي توالي يابي،‌تفسير و‌آناليز ژنوميکس مقايسه‌اي ژنوم باکتري Bacillus subtilis MJ01 جداسازي شده از خاک آلوده به نفت دکتری 1396/07/16
بهناز رحمت مند مطالعه آزمايشگاهي اثر نانوسيالات در جذب گاز دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1393/09/09
مصطفي رضايي بررسي آزمايشگاهي تاثير آب کربناته بر روي رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1393/06/25
دانيال سبزي بررسي روش هاي بهينه سازي بار حرارتي درساختمان هاي مسکوني کارشناسی ارشد 1388/02/27
مريم سلحشوري دشتمال مطالعه ي عوامل موثر بر کنترل و بهينه سازي تزريق آب به همراه مواد شيميايي در ازدياد برداشت نفت\r\n کارشناسی ارشد 1390/06/29
پگاه صراف زاده بررسي آزمايشگاهي اثر کمي مکانيسمهاي تغيير ترشوندگي و کاهش کشش بين سطحي طي فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت ميکروبي کارشناسی ارشد 1390/07/06
جواد صيادامين بررسي تغيير ترشوندگي ناشي از سرب اسفالتين دکتری 1388/12/18
ام البنين سيدي بررسي تأثير استفاده از مواد کاهش ‌دهنده‌ کشش ‌سطحي در تغيير خصوصيت ترشوندگي سنگ مخزن کارشناسی ارشد 1388/04/10
پيام ستوده بهبود روشهاي بيولوژيكي توليد سورفكتانت هاي ميكروبي (كاربردي در ازدياد برداشت از مخازن نفتي) دکتری 1392/06/25
زهرا شفيعي سروستاني کنترل هوشمند چاه هاي نفت کارشناسی ارشد 1389/06/30
محمود شکيبا بررسي ميزان بازيافت نفت و ميزان دي اکسيد کربن ذخيره شده طي فرآيند تزريق ثانويه و ثالثيه آب کربناته در يکي از مخازن نفتي کربناته ايران کارشناسی ارشد 1393/06/25
الهام شريف پور بررسي آزمايشگاهي روش هاي جلوگيري از توليد آب شور در مخازن لايه اي گاز طبيعي دکتری 1394/12/20
علي رضا سودمنداصلي مطالعه آزمايشگاهي ازدياد برداشت نفت به روش ميکروبي کارشناسی ارشد 1384/02/05
ناهيد تقي پور مدلسازي فرآيند جذب دي اکسيد کربن با استفاده از مايعات يوني بوسيله غشاهاي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1394/06/31
مصطفي تک بند مطالعه ازمايشگاهي تزريق دوره اي آب ،آب کربناته و دي اکسيد کربن با استفاده از دستگاه سيلاب زني0 کارشناسی ارشد 1393/06/25
مهدي طالبي مطالعه سينتيک رشد کريستال کارشناسی ارشد 1377/05/18
بهزاد وافري استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي در تحليل داده‌هاي چاه‌آزمائي کارشناسی ارشد 1388/11/18
فرهاد ورزنده بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي نفوذ گازهاي CO2 و N2 در محيط متخلخل تحت شرايط مخزن کارشناسی ارشد 1390/07/06
مسعود وزيرزاده جداسازي ميکروارگانيسم هايي با قابليت توليد بيوسورفاکتانت از نفت خام و بهينه سازي توليد با استفاده از منابع ارزان قيمت کارشناسی ارشد 1391/06/25
پيمان زنگنه اينالو بررسي اثر تزريق گاز دي اكسيد كربن بر تشكيل رسوب آسفالتين در مخازن نفتي کارشناسی ارشد 1390/06/21
الناز زارع دريسي تعيين شرايط آزمايشگاهي رسوب آسفالتين در حضور جريان الکتريکي کارشناسی ارشد 1390/12/13
سعيد زرگري جداسازي باکتري هاي توليد کننده بيوسورفکتانت از نفت و بررسي تاثيرات آنها بر روي تر شوندگي سنگ مخزن با استفاده دستگاه AFM کارشناسی ارشد 1388/02/26
علي زين العابديني هزاوه تاثير مواد شيميايي بر کشش بين سطحي و ترشوندگي درفرآيندازدياد برداشت نفت با استفاده از اندازه گيري تراوايي نسبي کارشناسی ارشد 1392/06/22
علي ذوالقدر تعيين شرايط بهينه تزريق گاز در فرآيند ازدياد برداشت از مخازن نفتي با استفاده از بررسي نيروي کشش بين سطحي کارشناسی ارشد 1390/12/13
فاطمه خدابنده کشف قوانين حاکم بر روش هاي ازدياد برداشت از مخازن نفتي با استفاده از داده کاوي کارشناسی ارشد 1391/11/17
محمدتقي وفايي شبيه سازي افزايش راندمان توليد نفت از طريق فرايند تقطير در عمليات تزريق بخار (SAGD) کارشناسی ارشد 1386/06/29
مهدي ازرمي بستان اباد شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند اختلاط در پالايشگاه کارشناسی ارشد 1385/02/29
مهدي اسکروچي مطالعه تغييرات خاصيت ترشوندگي سنگ مخزن در روشهاي ازدياد برداشت حرارتي تحت تاثير نيروهاي ثقلي کارشناسی ارشد 1386/06/28
داود برزگري : مدل سازي آزمايشگاهي و شبيه سازي پديده مخروطي شدن آّب با استفاده از شبکه هاي عصبي کارشناسی ارشد 1386/07/18
عليرضا بهادري فرازاوري مصنوعي با گاز کارشناسی ارشد
سيد محمد مهدي پرنيان استفاده از مواد کاهش دهنده کشش سطحي در ازدياد برداشت نفت از چاه کارشناسی ارشد 1386/06/31
ابوالفضل جعفري فشارکي بررسي علل گرم شدن بيش از حد آب خنك كننده در واحدهاي گازي كنگان و بوشهر و طراحي سيستم جديد کارشناسی ارشد 1378/08/01
محمدحسن خادمي شبيه سازي و بررسي عملكرد تبخيركننده‌هاي توليد آب مقطر پالايشگاه فجر جم و ارائه راه كارهايي جهت افزايش راندمان آن کارشناسی ارشد 1384/06/01
زهرا خرمي شبيه سازي و بهينه سازي برج جذب دي اكسيد كربن در محلول تقويت شده متيل دي اتانول آمين کارشناسی ارشد 1384/06/01
نجات اله رحمانيان مدلسازي فرايند پريلينگ اوره کارشناسی ارشد 1376/07/17
مقداد روشنفکر مدلسازي ترموديناميكي حداقل فشار امتزاج پذيري در فرآيند ازدياد برداشت از مخازن گاز ميعاني با استفاده از تزريق گاز کارشناسی ارشد 1384/06/14
مرضيه زارع جداسازي جيوه از پسابهاي جيوه‌دار پتروشيمي کارشناسی ارشد 1381/05/29
بهمن سبحاني محاسبات تعادلات دو فازي وسه فازي براي سيستمهاي شامل آب و هيدروکربن کارشناسی ارشد 1381/10/01
شهربانو شايق بازيابي نفت سنگين به روش حرارتي با استفاده از گرم کردن غير مستقيم کارشناسی ارشد 1382/04/16
خاطره شجاعتي شبيه سازي و طراحي کريستاليزور بستر سيال کارشناسی ارشد 1377/01/18
صمد صباغي شناسائي ساختار پيچيده رسوبات آسفالتين با استفاده از فناوري نانو دکتری 1386/03/06
جواد صيادامين تعيين ضريب نفوذ مؤثر و ارائه مدل رياضي فرآيند ليچينگ توده اي مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1382/09/15
الهام طاهري ابهري تعيين آلاينده هاي موجود درخاك پالايشگاه شيراز و بررسي امكان پذيري تكنيك زيست درماني براي كاهش آلودگي کارشناسی ارشد 1382/07/09
محمدمهدي ظرافت بهينه سازي فرايند فرازآوري با گاز در شبكه ي چاه هاي نفتي کارشناسی ارشد 1386/12/02
ليلا عابدي مطالعه نيروهاي بين مولکولي واکس در مقياس نانومتري جهت پيش بيني مقدار رسوب کارشناسی ارشد 1390/12/13
مجيد عبدالله نژادنصيري شبيه سازي پارامترهاي انتقال حرارت و جرم در تنورهاي پخت نان کارشناسی ارشد 1381/04/29
محمد عبدالهي بررسي رسوب وکس در نفت خام کارشناسی ارشد 1379/11/11
جلال فروزش شبيه سازي پديده مخروطي شدن آب در مخازن نفتي شکاف دار طبيعي کارشناسی ارشد 1386/04/06
حميد کاظمي نجف ابادي بررسي تاثير دما بر تراوايي نسبي نفت در فرآيند ريزش ثقلي کارشناسی ارشد 1382/12/01
شاهين کرد شبيه سازي پديده مخروطي شدن اب و گاز در چا ه هاي نفتي کارشناسی ارشد 1379/07/20
محمدرضا گلستاني پور فرمولاسيون قارچ کشها به صورت پودر ترشونده کارشناسی ارشد 1377/01/01
راضيه متاله بررسي تعادل فازي هيدرات R22 در حضور آب و استون کارشناسی ارشد 1383/04/29
افشين محمودي صالح اباد بررسي آزمايشگاهي و محاسباتي اثر حرارت بر روي افزايش نرخ فرايند VAPEX (Vapor Extraction) در مخازن نفت سنگين و قير طبيعي کارشناسی ارشد 1386/07/15
معين نبي پور بررسي روش تزريق گاز با استفاده از انرژي حرارتي و نيروي ثقلي براي افزايش بهره برداري از مخازن نفت سنگين در مراحل ثانويه و ثالثيه کارشناسی ارشد 1385/06/29
کاظم نجارتوانا بررسي روشهاي گرمايش فعال و غير فعال خورشيدي در ساختمانهاي مسكوني ايران کارشناسی ارشد 1377/12/01
ميترا همايوني سروستاني مطالعه آزمايشگاهي افزايش بازيابي نفت سنگين با استفاده از تزريق بخار کارشناسی ارشد 1382/05/01