اعضای هیات علمی

محمدجواد اماني

change-logo

محمدجواد اماني    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/amani

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نويد اکبريان کاخکي بررسي اثر فرکانس جريان روي بازدهي جداسازي آب نمک از نفت خام در دستگاه نمک زدا الکترواستاتيک کارشناسی ارشد 1394/12/16
کريم عليزاده حذف فوتوكاتاليستي مايكوفنالات موفتايل از پساب دارويي توسط نانو کامپوزيت Fe-TiO2 کارشناسی ارشد 1394/12/20
سينا آوجي مدلسازي حلاليت هيدروکربن در سيستم هايي شامل هيدروکربن، آب و الکل در حضور الکتروليت قوي با استفاده از معادله حالت e-CPA کارشناسی ارشد 1398/01/17
روزبه بنکي شبيه سازي روشهاي شکاف هيدروليکي،حفاظ افقي،حفاظ نفتي،تزريق ژل و تکنولوژي DWS در جلوگيري از مخروطي شدن آب کارشناسی ارشد 1395/06/08
مرتضي بيک زاده مطالعه تاثير تابش امواج فراصوت بر رسوب آسفالتين در چاه کارشناسی ارشد 1396/06/30
ليلا دهداري مدلسازي مقدار رسوب و نمودار فازي آسفالتين با استفاده از معادله حالت تجمعي (CPA-EoS) کارشناسی ارشد 1395/08/12
مسعود فلاحي جداسازي عروق در تصاوير سي تي اسکن و باز سازي سه بعدي آن ها کارشناسی ارشد 1394/06/29
مرضيه قديمي ماهاني پور مدل‌سازي آسيب ناشي از رسوب آسفالتين و تاثير آن بر عملکرد مخزن در ناحيه ي اطراف چاه با استفاده از شبيه ساز ترکيبي کارشناسی ارشد 1396/12/15
عاليه غفاري بررسي آزمايشگاهي اثر پارامترهاي مؤثر بر ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز با روش ميکروبي کارشناسی ارشد 1394/06/31
داراب قنبري مهارلو افزايش توليد بيكربنات سديم از برج هاي حبابي واحد جوش شيرين پترو شيمي شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/11
فهيمه غلام پورسعدي مطالعه تراوايي نسبي در مخازن گاز ميعاني کارشناسی ارشد 1395/05/02
بهمن همت حذف مرکاپتان از ميعانات گازي با استفاده از غشاهاي نانوفيلتراسيون کارشناسی ارشد 1393/12/20
سيده صباح حسيني بررسي خواص نفوذپذيري و انتخاب گري غشاهاي پليمري زمينه مرکب بر پايه ي چارچوب هاي فلز- آلي براي نمونه هاي گازي کارشناسی ارشد 1393/12/19
رضا حسيني پناه جذب و حذف فتوکاتاليستي هيدروکربن هاي موجود در پساب آبگيري مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي پالايشگاه اول پارس جنوبي به وسيله مواد نانوکامپوزيت کارشناسی ارشد 1393/12/13
فروغ جهانشيري سنتز نانوذرات اکسيد مس و بررسي تاثير آن بر بهبود خواص و کارآيي روغن هاي هيدروليک کارشناسی ارشد 1394/06/31
فرزاد جواهري سنتز نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با پلي4- وينيل پيريدين براي جداسازي يون نيترات از محلولهاي آبي کارشناسی ارشد 1394/09/08
ياسمن جوانمردحقيقى مدل سازي حذف دي اکسيد گوگرد از گاز دودکش به وسيله تماس دهنده هاي غشايي و تاثير جاذب هاي مختلف کارشناسی ارشد 1396/12/19
مرضيه کبيري ساماني غربالگري آب هوشمند به منظور ازدياد برداشت در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/15
مسعود کريمي مدل سازي ترموديناميکي حلاليت الکل هاي سبک در هيدروکربن ها با استفاده از معادله حالت CPA کارشناسی ارشد 1396/06/31
فاطمه کيواني مشخصه سازي مخلوط نفت سنگين و حلال جهت توسعه فرآيندهاي ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين کارشناسی ارشد 1397/12/18
محمد مهدي خلوصي ارائه يک مدل جديد مرتب سازي براي ترجمه ماشيني آماري کارشناسی ارشد 1394/12/15
نجيبه لطفي کلجاهي توليد نانوکامپوزيت مغناطيسي Fe3 O4/Cu-BTC به عنوان چارچوب فلز-آلي مغناطيسي جهت حذف هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي کارشناسی ارشد 1394/12/18
الهام ميثاق بررسي آزمايشگاهي تصفيه پساب واحد نمک زدايي يکي از پالايشگاه هاي نفت کشور با روش اسمز معکوس کارشناسی ارشد 1395/05/23
سميرا مقدم تجزيه فوتوکاتاليستي فنول از پساب با استفاده از نانو کامپوزيت C-TiO2 کارشناسی ارشد 1394/12/18
حسن مهاجري افت فشار و انتقال حرارت در محيط هاي اسفنج فلزي کارشناسی ارشد 1395/09/24
مجتبي مهيجي نصرابادي مدل سازي و شبيه سازي فرايند جداسازي آب نمک از نفت خام در يک مخزن ائتلاف کننده ثقلي کارشناسی ارشد 1394/06/31
سيده رباب موسوي بررسي کاهش نويز از داده هاي چاه آزمايي با استفاده از روش هاي موجک، رگرسيون و اتورگرسيو کارشناسی ارشد 1394/11/14
امين مصلي نژاد سنتز و توليد زغال صنعتي با استفاده از ضايعات زغال و ساير افزودني ها کارشناسی ارشد 1394/12/19
محمد مژده پور حذف فوتوکاتاليستي تولوئن از پساب توسط نانوکامپوزيتMWCNT/TiO2 کارشناسی ارشد
ميلاد نبي پور بررسي آزمايشگاهي جذب دي اکسيد کربن بوسيله ي نانو سولفينول کارشناسی ارشد 1394/12/15
پروانه نشاطي نسب بهبود ابهام زدايي کلمات مبهم مبتني بر گراف با WordNet کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدي نيک نام چداسازي کربن دي اکسيد توسط تماس دهنده غشايي با استفاده از محلولهاي کربناتي تقويت شده با آمينو اسيدها کارشناسی ارشد 1396/12/16
صابر نيک سرشت پيش‌بيني کشش بين سطحي نفت-آب در حضور سورفکتانت‌ها کارشناسی ارشد 1395/11/05
خليل پروانه بهبود معادله حالت آماري تئوري سيال همبسته براي تعادل فازي مخلوط هاي حاوي مايعات يوني دکتری 1396/12/18
رويا رحمتي تجزيه فوتوکاتاليستي تئوفيلين از پساب با استفاده از نانوکامپوزيتCu-TiO2 کارشناسی ارشد 1395/06/10
عليرضا رئوفي کيا بررسي يکپارچه داده هاي مهندسي و عمليات جهت تعيين دلايل افزايش سولفيد هيدروژن در يکي از مخازن گازي جنوب ايران کارشناسی ارشد 1397/06/31
ناهيد راستي توليد بيوديزل از روغن خوراکي پسماند کارشناسی ارشد 1394/09/24
سامان رازاني مدلسازي کوره شکست اتان و تعيين شرايط بهينه عملياتي جهت بيشينه شدن توليد اتيلن کارشناسی ارشد 1397/02/31
فريده صادقي کرکوندي بررسي تئوري و آزمايشگاهي تعادل بخار-مايع سيستم¬هاي شامل انيسول کارشناسی ارشد 1396/12/20
علي صفايي بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو ساختار هسته- پوسته بر ترشوندگي مخازن گاز ميعاني کربناته به منظور افزايش بازيافت ميعانات گازي کارشناسی ارشد 1397/06/11
مرتضي سپهري نيا مدلسازي جداسازي غشايي نانوفيلتراسيون از محلول هاي يوني با استفاده از مدل تبادل حفره اي خطي سازي شده کارشناسی ارشد 1394/12/18
نگار شهسوار مطالعه آزمايشگاهي کاربرد امولسيون در زدودن رسوب آسفالتين در محيط متخلخل کارشناسی ارشد 1396/06/31
مجيد شکري دودجي بررسي اثر جرم مولکولي پليمر PDMS بر ميزان جداسازي غشاهاي هيبريدي سراميک – پليمر براي شوري زدايي از آب کارشناسی ارشد 1395/06/13
بنفشه زندي فر توليد و بهبود کيفيت زغال فشرده براي مصارف خانگي با استفاده از ضايعات زغال و ساير افزودنيها کارشناسی ارشد 1396/10/18
سيده مرضيه زارعي شبيه‌سازي و طراحي راکتور بستر متحرک جهت توليد دي‌متيل‌ اتر به روش مستقيم کارشناسی ارشد 1396/12/12
محسن تفرش نيا شبيه سازي پويا و بررسي کنترل پذيري واحد سنتز اسيد استيک کارشناسی ارشد 1396/10/26