اعضای هیات علمی

عبدالمحمد علمداري

عبدالمحمد علمداري

عبدالمحمد علمداري    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجتبي اعلائي زاده مطالعه ي تجربي کاهش COD پساب spent caustic با استفاده از مکانيزم انعقاد الکتريکي کارشناسی ارشد 1394/05/18
مريم عبداللهي حذف آرسنيک از نمونه هاي آب صنعتي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي پوشيده شده با بتا-سيکلو دکسترين کارشناسی ارشد 1391/12/12
مصطفي احمديان باغبادراني مطالعه آزمايشگاهي عوامل موثر بر تغيير شکل کريستال کارشناسی ارشد 1392/06/28
سميرا اکبري عمادابادي بررسي آزمايشگاهي توليد هيدروژن در فرآيند چرخه شيميايي ريفرمينگ با استفاده از نانو جاذب کاتاليستي کارشناسی ارشد 1395/11/28
امين علمداري بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي توليد کربنات کلسيم از محلول کلريدکلسيم به وسيله ي جذب دي اکسيدکربن گازهاي خروجي از صنايع کارشناسی ارشد 1391/10/21
مسعود علي آبادي مطالعه آزمايشگاهي تأثير نانوذره اکسيد مس بر تشکيل هيدرات گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1393/06/31
مرضيه اميراحمدي تعيين منحني هاي هم دما و سينتيک جذب براي زئوليت کلينوپتيلوليت طبيعي کارشناسی ارشد 1391/12/12
محسن ارجمندي لاري بررسي آزمايشگاهي تاثير کاتاليست آهن به همراه ارتقا دهنده بر پايه آلومينا در سنتز فيشر-تروپش کارشناسی ارشد 1392/12/20
هاجر آروند مطالعه اندازه نانو ذرات مس سنتز شده به روش ميکروامولسيون معکوس کارشناسی ارشد 1394/06/21
روشنک ارژنگي مطالعه سينتيک کريستاليزاسيون در مقياس نيمه صنعتي کارشناسی ارشد 1379/07/01
مريم آسماني بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي فرآيند تشکيل رسوب سديم کلرايد در دهانه چاه نفتي در اثر تزريق گاز طبيعي دکتری 1393/09/11
محمد امين آزادي چگيني اثر مواد افزودني بر مورفولوژي کريستال در فرايند تبلور اگزالات کلسيم کارشناسی ارشد 1393/09/16
ضحي عزيزي سنتز نانوهيبريد مس-نقاط کوانتومي به منظور بهبود انتقال حرارت جابجايي در خنک ساز ميکروکانال دکتری 1394/06/21
نوشين بهار بررسي عمليات ازدياد برداشت از مخازن نفتي با روش همزمان آلکالين/ ماده کاهش دهنده کشش بين سطحي و پليمر کارشناسی ارشد 1387/09/23
محمود بهمني تصفيه پساب آلوده به مواد آروماتيک (BTEX) با استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته(UV/H2O2) کارشناسی ارشد 1391/07/05
ليندا بختياري مطالعه ازمايشگاهي حذف ارسنيك از اب اشاميدني کارشناسی ارشد 1390/10/21
محي بربر حذف فلز سرب از آب همراه نفت با استفاده از همرسوبي کارشناسی ارشد 1389/11/01
انسيه بخردي نسب حذف نيترات از آب با استفاده از نانو ذرات آهن کارشناسی ارشد 1392/10/22
ساناز دانشمند جهرمي بررسي اثر ارتقاء دهنده در ساختار سيليکاي مزوحفره و کاربرد آن در چرخه شيميايي ريفورمينگ (CLR) کارشناسی ارشد 1395/11/28
حسين دشتي مدل سازي پديده تشکيل رسوب آسفالتين در اثر تزريق گاز CO2 کارشناسی ارشد 1390/06/20
کيميا دهقانيان بهبود درجه خلوص اسلک واکس به روش تبلور کنترل شده از مذاب کارشناسی ارشد 1398/04/30
طاهره درخشان پيش بيني شرايط تشکيل واکس در مخزن در حين برداشت با تزريق گاز کارشناسی ارشد 1388/06/31
سعيد دراهکي مطالعه جايگزيني هيدرات متان در زير دريا با هيدرات گازکربنيک کارشناسی ارشد
حسين درياني داريوني بررسي تاثير نانوذرات معلق در آب بر روي رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1394/12/18
علي عبادي مطالعه آزمايشگاهي حذف کادميوم از آب آشاميدني کارشناسی ارشد 1391/11/24
نويد اقتدارپور مديريت توان و مطالعه رفتار ديناميكي ميکروگريدهاي ترکيبي AC/DC دکتری 1392/07/25
فرشته عرفان منش حذف فتوکاتاليستي فنل موجود در پساب توسط تيتانيوم دي اکسيد آلايش يافته به پلاتين کارشناسی ارشد 1395/12/17
ارش فخارنژاد بررسي آزمايشگاهي رطوبت زدايي از گاز با استفاده از محلول تري اتيلن گلايکول در تماس دهنده هاي غشاي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1393/09/09
حديثه فرح بخش دوين بررسي سنيتيكي اثر بازدارنده ها بر روي ميزان رشد و به هم چسبندگي ذرات آسفالتين کارشناسی ارشد 1391/07/03
اعظم فرهادي تصفيه پساب قسمت نمك زدايي پالايشگاه نفت شيراز با استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته کارشناسی ارشد 1391/07/05
زهره فرهادي قصرالدشتي مطالعه آزمايشگاهي تغييرات شکل بلورهاي پرکلرات آمونيوم کارشناسی ارشد 1391/06/27
ياسين فياضي مطالعه آزمايشگاهي شرايط تشكيل هيدرات در گل حفاري پايه آبي در چاههاي حفاري فراساحلي کارشناسی ارشد 1388/05/21
محمد گبرلو بررسي آزمايشگاهي تاثير افزودن فلزات به کاتاليست نيکل برپايه آلومينا در فرآيند ريفرمينگ متان جهت افزايش طول عمر آن کارشناسی ارشد 1392/12/20
علي گرانمايه مطالعة آزمايشگاهي استخراج آلاينده هاي نفتي از خاكهاي آلوده در منطقة عملياتي پازنان، با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني کارشناسی ارشد 1387/07/20
مريم قايدي جداسازي مواد نفتي از امولسيون نفت در آب بوسيله ي اسفنج پلي يورتان اصلاح شده توسط پوشش با سيليکاي ابرآبگريز کارشناسی ارشد 1397/06/31
رضا قنبريان بررسي آزمايشگاهي تبلور هگزامين با ضد حلال استون کارشناسی ارشد 1397/08/23
سپيده قنبري مزيدي بررسي آزمايشگاهي جذب گاز فرمالدهيد توسط آب در ستون جذب آکنده با استفاده از افزودني هاي مختلف کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمد قانع عزآبادي کاهش غلظت آلاينده آمونياک موجود در پساب با استفاده از جاذب زئوليت و روش فتوکاتاليستي کارشناسی ارشد 1393/09/24
سحر قاسمي راد سنتز آيروژل آلومينا با استفاده از نمک آلومينيوم کارشناسی ارشد 1395/06/29
منيره قاضي پور بررسي سينتيک تبلور پتاسيم يديد کارشناسی ارشد 1394/06/31
علي گودرزي بررسي آزمايشگاهي اثر مواد افزودني بر ذخيره سازي گاز متان در هيدرات کارشناسی ارشد 1392/06/31
عبدالنبي گوشه نشين مطالعه تجربي خنک سازي چاه حرارتي ميکروکانال استوانه‌اي مجهز به پره‌هاي مستقيم و سينوسي با نانوسيال آلومينا دکتری 1400/06/31
علي حفيظي درچه توليد هيدروژن خلوص بالا با استفاده از نانو کاتاليزورهاي مختلف در فرآيند چرخه شيميايي ريفرمينگ ارتقا يافته با جذب دي اکسيد کربن بوسيله جاذب هاي جامد دکتری 1394/11/28
مريم حاجي اسبويي شبيه¬سازي يک بعدي فرآيند اسيدکاري ماتريکس مخازن کربناته به منظور افزايش توليد گاز کارشناسی ارشد 1389/05/28
سعيد حاجي پور مطالعه ي آزمايشگاهي عوامل موثر بر حذف محلول مادر و ناخالصي از کريستال کارشناسی ارشد 1392/06/30
بهار هوشداران بررسي کارايي روش ازن uv براي حذف الاينده هاي فاضلاب کارشناسی ارشد 1389/06/30
کيومرث هوشيار مطالعه ي آزمايشگاهي حذف بيولوژيکي ترکيبات گوگردي از محلول سود جاذب کارشناسی ارشد 1393/12/20
ميترا جعفري مدلسازي واکنش نفتا ريفورمينگ در راکتور پيوسته کاتاليستي (CCR) کارشناسی ارشد 1391/12/13
سيدمحمد جعفري مطالعه سينتيکي تشکيل هيدرات کربن دي اکسيد در حضور نانو ذرات خاک رس کارشناسی ارشد 1397/06/31
محسن کديور سنتزنانو ذرات سيليكون دي اكسيد از ضايعات روغن سيليكون با استفاده از روش تف زاد کارشناسی ارشد 1391/12/16
امين کامگار سنتز و بهينه سازي نانو ذرات مغناطيسي هسته-پوسته-پوسته و ساخت پايلوت آزمايشگاهي جهت پاکسازي آلودگي هاي نفتي دکتری 1399/06/01
الناز کريمي افزايش هيدروژن در طي چرخه ي شيميايي ريفرمينگ همراه با تاثير حاملان مختلف اکسيژن کارشناسی ارشد 1392/12/14
فاطمه کاظمي شبيه سازي انفجار راکتور ايزوماکس و بررسي پيامد هاي آن کارشناسی ارشد 1391/07/05
سيمين کشتکاري بهبود مدل ترموديناميکي وندروالس- پلاتيو به منظور پيش بيني رفتار فازي هيدرات هاي گازي دکتری
علي خوش اندام امکان پذيري تعيين سينتيک تجمع ذرات آسفالتين در محلول تولوئن-هپتان کارشناسی ارشد 1388/02/09
زهرا ليراوي بررسي تاثير متغير هاي عملياتي بر کارايي فيلتر شني براي جداسازي امولسيون ناپايدار نفت در آب کارشناسی ارشد 1400/06/31
صاحب مقصودلوباباخاني مطالعه آزمايشگاهي ذخيره سازي گاز طبيعي در هيدرات تحت تاثير مواد افزودني کارشناسی ارشد 1391/11/17
رضا ملکي بررسي رهايش کنترل شده داروي پوششي روي نانوساختارهاي کربني دکتری 1397/06/31
اسماعيل مسعودي ساخت غشاء نانوكامپوزيت بر پايه پلي يورتان براي جداسازي گازها کارشناسی ارشد 1390/12/22
سارا معصومي سنتز و اصلاح نانوجاذب ساختار آلي-فلزي و کاربرد آن در فرآيند تصفيه آب دکتری 1398/11/27
طاهره مفتاح حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از نانوزئوليت طبيعي اصلاح شده کارشناسی ارشد 1393/06/16
مريم مشکسار اصلاح ساختار SBA-16 با فلز و کاربرد آن در چرخه شيميايي ريفرمينگ کارشناسی ارشد 1395/11/28
سعيد ميناب سالمي بررسي آزمايشگاهي کاهش ميزان رسوب آسفالتين در خطوط لوله حاوي نفت با استفاده از نانو ذره اکسيد آهن پوشش داده شده به سورفکتانت هاي مشتق شده از مواد طبيعي لسيتين و اولئيک اسيد. کارشناسی ارشد 1399/06/31
مريم ميرزايي حذف فتوکاتاليستي فرمالدئيد از پساب توسط نانو ذرات N-TiO2 کارشناسی ارشد 1392/12/12
امير محمدي مطالعه تأثير حضور نانو ذرات کربني بر جذب گازکربنيک در آب کارشناسی ارشد 1396/10/11
نرجس محمدي سنتز فتوکاتاليست جهت تصفيه آب خاکستري و بررسي کارايي آن کارشناسی ارشد
پژمان محمدي بهبود درجه خلوص موم نرم با روش تبلور از مذاب و افزودن مواد اصلاح گر کارشناسی ارشد 1400/06/31
عاليه محسني اژيه ارزيابي عملکرد بازدارنده‌هاي رسوب دوست‌دار محيط زيست بر نحوه رسوب گذاري معدني در عمليات بهره برداري نفت کارشناسی ارشد 1400/06/31
نجمه مصلي نژاد بررسي پارامترهاي موثر بر توليد ژل آلومينا به روش سل _ ژل کارشناسی ارشد 1393/06/31
سيدسامان موسويان تاثير خواص سطح شامل انرژي و هندسه سطح بر رسوب تبلوري دکتری 1399/06/31
زهرا موسوي نژاد بررسي تئوري و آزمايشگاهي خشک کردن انگور در يک خشک کن بستر ثابت با کمک امواج ماکرو ويو کارشناسی ارشد
ايمن نمازي عيب يابي برج¬هاي پرشده با استفاده از داده¬هاي شبيه¬سازي MCNP و سيستم گاما اسكن تشخيصي کارشناسی ارشد 1389/12/04
سعيده ناصح ساخت فوم سراميکي و مطالعه خواص آن براي حذف يون آلومينيوم از محلول آبي دکتری 1398/11/30
احسان نورافکن مطالعه پارامتر هاي موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش ميکروامولسيون معکوس دکتری 1392/07/03
پيام پاک مهر مطالعه آزمايشگاهي هسته سازي اگزالات كلسيم تحت تاثير عصاره خارشتر کارشناسی ارشد 1390/12/21
بهروز پرديس مدل سازي و شبيه سازي تزريق آب کربناته بر اساس تکنيک خطوط جريان کارشناسی ارشد 1394/10/20
محمد پروين نيا تصفيه پذيري و احياي سيلابهاي شهري با استفاده از لايه¬هاي نفوذپذير فعال دکتری 1387/10/21
خديجه پيموني بررسي عملكرد برج دفع سيني دار واحد نم زدايي گاز طبيعي با تزريق حلال هيدروكربني کارشناسی ارشد 1390/04/08
عليرضا پسران مدل سازي ترموديناميکي و بهينه سازي پارامترهاي مدل ترموديناميکي فرآيند تشکيل هيدرات متان در محيط متخلخل با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1388/06/31
راحله رحمان پور بررسي آزمايشگاهي ميزان کاهش COD آب خاکستري با استفاده از جاذب هاي مختلف کارشناسی ارشد 1396/06/29
مالک رنجبري بررسي ميزان بهينه تزريق ماده Reverse Demulsifier و اثر آن بر روي COD خروجي واحد تصفيه پساب پالايشگاه پنجم پارس جنوبي کارشناسی ارشد 1391/06/21
علي رسول زاده مدل سازي ترموديناميکي شرايط تعادلي هيدرات- هاي گازي دارنده مولکول هاي گاز ريز دکتری 1397/05/24
کمال رسولي تخريب فتوکاتاليستي سفيکسيم از محيط آبي کارشناسی ارشد
سيدکريم رضوي فرد مدلسازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي مرکاپتان با استفاده از غربال مولکولي 13X در يک واحد صنعتي کارشناسی ارشد 1400/06/28
مريم راضي ساخت ماده ي امولسيون شکن براي فرآورش نفت سنگين ميادين نفتي زاگرس و نفت مرکزي کارشناسی ارشد 1390/06/07
محسن رياضي ساخت دستگاه و بررسي آزمايشگاهي پايداري فوم جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي کارشناسی ارشد 1394/06/30
محمدعلي روزبه شبيه سازي فرآيند گرانولاسيون جهت بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر سينتيک فرآيند کارشناسی ارشد 1397/06/31
سولماز سعادت بررسي ازمايشگاهي و مدلسازي رياضي تصفيه اب هاي الوده به فلزات سنگين به کمک جاذب هاي طبيعي اصلاح شده و نانو مواد پوشش داده شده بروي انها دکتری 1391/03/23
امير صابري مطالعه آزمايشگاهي اثر هم افزايي بازدارنده‌هاي سينتيکي و ترموديناميکي تشکيل هيدرات گاز طبيعي دکتری 1396/12/19
رحمت الله صبوري مطالعه آزمايشگا‌‌‌‌‌هي تاثير افزود‌ني‌هاي نانو بر روي خواص گل حفاري کارشناسی ارشد 1391/07/02
محمدباقر صادقي بررسي آزمايشگاهي حذف فتوکاتاليستي آلاينده هاي مدل از آب آشاميدني با استفاده از تيتانيوم دي اکسيد بهبود يافته دکتری
محمد صادقي منش بررسي تاثير آمينو اسيدهاي ال-هيستيدين، ال-متيونين و ال-ايزولئوسين و پديده هيسترزيس بر سينتيک تشکيل هيدرات دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/30
علي رضا صفوي مطالعه ي تبلور ترفتاليک اسيد خام در مقياس صنعتي کارشناسی ارشد 1391/07/08
ندا صحراييان بررسي تئوري وآزمايشگاهي سنتز مخلوط نانوساختار اکسيد فلزي v2o5-wo3با استفاده از فناوري هيدروترمال در شرايط زير بحراني وفوق بحراني دکتری 1399/06/31
کبري صالحي حذف آلودگيهاي نفتي از آبهاي شور توسط خاک رس اصلاح شده (ارگانوکلي) در برجهاي بستر ثابت و بستر سيالي دکتری 1391/10/25
ساره سلجوقي بررسي کارايي فرايند اسمز معکوس براي جداسازي يون روي از آب کارشناسی ارشد 1395/12/20
اميرحسين صميمي توليد ريز کپسولهاي حاوي مواد تغيير فاز دهنده به منظور ذخيره سازي انرژي حرارتي کارشناسی ارشد 1398/06/31
جواد صيادامين بررسي تغيير ترشوندگي ناشي از سرب اسفالتين دکتری 1388/12/18
زينب صديقي ارائه يك روش نوين جهت تبديل يک مسئله خوشِه بندى به خوشِه بندى نيمه سرپرست و بهبود كارايى آن کارشناسی ارشد 1390/06/29
ليلا صديق نژاد بررسي بديده گاز ضد حلال در تشكيل رسوب در چاههاي تزريقي گاز کارشناسی ارشد 1391/07/08
مريم ستوني مطالعه آزمايشگاهي تاثير نشاسته ذرت و تتراهيدروفوران بر تشکيل هيدرات دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1396/12/19
سمانه شريعت نسب مطالعه سينتيک کريستاليزاسيون مجدد بيس فنل آ با استفاده از ژنتيک الگوريتم کارشناسی ارشد 1384/12/21
الهام شريف پور بررسي تشکيل رسوبات غير آلي در مخازن نفتي تحت تاثير گاز تزريقي کارشناسی ارشد 1387/07/02
محمدرضا شکوه صارمي بررسي تجزيه ي الكتروشيميايي فرمالدئيد کارشناسی ارشد 1391/06/28
مسعود سهولي ساخت نانو کاتاليست هاي ارتقا يافته و بررسي عملکرد آن در فرآيند هيدروژناسيون دکتری 1397/06/30
مهدي طالبي مطالعه سينتيک رشد کريستال کارشناسی ارشد 1377/05/18
رئوف توکلي مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 در محلول آبي MDEA تحت تاثير مايع يوني کارشناسی ارشد 1397/08/14
علي ولي زاده مطالعه تئوري و ازمايشگاهي تاثير دي اکسيد کربن بر زمان تاخير تشکيل هيدرات از گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1389/11/12
نجمه وفق مطالعه آزمايشگاهي توليد اکسيد آهن در مقياس ريزساختاري با استفاده از روش ترسيب با ضد حلال فوق بحراني کارشناسی ارشد 1390/06/30
مصطفي ذبيحي تصفيه فاضلاب شستشوي قالب بستني با فرآيند جداسازي به كمك انعقاد، مطالعه امكان سنجي کارشناسی ارشد 1390/11/30
سميرا ظفرناک ساخت کاتاليست بر پايه ي زئوليت و استفاده از آن در فرايند هيدروژناسيون استيلن کارشناسی ارشد 1396/06/27
پيمان زنگنه اينالو بررسي اثر تزريق گاز دي اكسيد كربن بر تشكيل رسوب آسفالتين در مخازن نفتي کارشناسی ارشد 1390/06/21
عاطفه زارعي تاثير اصلاح هندسه سطح ساختاري بر تشکيل رسوب کلسيم سولفات روي سطوح انتقال حرارت کارشناسی ارشد 1398/11/15
عبدالحميد زارع تجزيه فتوکاتاليستي فرمالدئيد از پساب توسط نانوذرات تيتانيا آلايش يافته دوگانه با نيتروژن و يون فلزي کارشناسی ارشد 1393/06/31
سعيد زرگري جداسازي باکتري هاي توليد کننده بيوسورفکتانت از نفت و بررسي تاثيرات آنها بر روي تر شوندگي سنگ مخزن با استفاده دستگاه AFM کارشناسی ارشد 1388/02/26
فاطمه جمشيدي کنترل سايز ذرات هيدروکسيد منيزيم در يک فرايند کريستاليزاسيون واکنشي کارشناسی ارشد 1384/05/11
مليحه کارگر سنتز و شناسايي کاتاليست هاي بر پايه زئوليت جهت فرايند ايزومريزاسيون نفتاي سبک کارشناسی ارشد 1397/06/31
ليلا محمودي بررسي تاثير بازدارنده هاي سبز بر روي تشکيل رسوب معدني در محيط متخلخل دکتری 1400/06/13
احسان نورافکن مطالعه سينتيک کريستاليزاسيون آداکت بيس فنل آ، در مجاورت ناخالصي هاي 4- ترشيو بوتيل فنل و 4- ايزوپروپنيل فنل به روش الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1385/07/12
سيد امير ونکي مطالعه تئوري تاثير واکنش در کنتل برجهاي تقطير مجهز به امکانات تبادل حرارت بين قسمت عاري ساز و اصلاح کننده کارشناسی ارشد 1389/06/31
مژگان ابراهيمي ناد طراحي ساختار کنترلي براي يک برج تقطير پيچيده مجهز به پمپ حرارتي تراکم بخار کارشناسی ارشد 1387/07/03
ناديا اسفندياري مطالعه ترسيب هيدروکسيدمنيزيم کارشناسی ارشد 1381/05/01
نيره اسماعيلي مطالعه آزمايشگاهي يک خشک کن خورشيدي براي خشک کردن سيب کارشناسی ارشد 1397/12/11
ياسر بزرگي شبيه سازي شوينده پاشنده واحد نيترات آمونيوم منطقه 2 مجتمع پتروشيمي شيراز کارشناسی ارشد 1385/02/05
بهرام علي بهرامي پيربازاري مطالعه تئوري و آزمايشگاهي عرض ناحيه نيمه پايدار در فرايند کريستاليزاسيون کارشناسی ارشد 1387/04/03
اکبر بوالحسني شبيه سازي برج دانه سازي اوره با مقطع مستطيلي و جريان طبيعي هوا کارشناسی ارشد 1380/01/01
رفعت پارسايي امکان سنجي پرعيارسازي خاک فسفات به روش لخته سازي انتخابي کارشناسی ارشد 1382/11/29
حليمه تقوي ناصراباد مطالعه آزمايشگاهي بازيابي فسفر از فاضلاب شهري سنتزي به صورت کريستال‌هاي استرووايت کارشناسی ارشد 1397/11/27
مينا جوشقاني شبيه سازي واحد دفع تري اتيلن گلايکول پالايشگاه گاز فراشبند کارشناسی ارشد 1383/10/20
محمدامين حاتمي مطالعه تأثير ناخالصي‌ها بر سينتيك فرآيند تبلور اداكتيو بيس‌فنل‌آ کارشناسی ارشد 1385/06/26
محمدحسن خادمي شبيه سازي و بهينه يابي راکتورهاي تبادل حرارتي توليد متانول و هيدروژن زدائي سيکلوهگزان دکتری 1390/05/11
زهرا خرمي شبيه سازي و بهينه سازي برج جذب دي اكسيد كربن در محلول تقويت شده متيل دي اتانول آمين کارشناسی ارشد 1384/06/01
عبدالحسين خسروزاده شبيه سازي مخازن سختي گيري از آب بوسيله آهک کارشناسی ارشد 1389/03/22
جعفر خسروي حذف فلزات سنگين از آب نمك همراه نفت کارشناسی ارشد 1386/10/26
نجات اله رحمانيان مدلسازي فرايند پريلينگ اوره کارشناسی ارشد 1376/07/17
صفيه روحاني مطالعه امکان سنجي باز يافت فسفات از پساب شهري با استفاده از کريستاليزاسيون کارشناسی ارشد 1383/11/28
مرضيه زارع جداسازي جيوه از پسابهاي جيوه‌دار پتروشيمي کارشناسی ارشد 1381/05/29
خاطره شجاعتي شبيه سازي و طراحي کريستاليزور بستر سيال کارشناسی ارشد 1377/01/18
مصطفي شهسوارپورلنده بکارگيري فن آوري فوق بحراني در استخراج اسانس گياهي کارشناسی ارشد 1385/06/25
مرتضي صفاري هسته سازي رسوب کربنات کلسيم درآب همراه گاز در حضور متانول کارشناسی ارشد 1388/02/02
جواد صيادامين تعيين ضريب نفوذ مؤثر و ارائه مدل رياضي فرآيند ليچينگ توده اي مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1382/09/15
محمدرضا طلاقت مطالعه تئوري و آزمايشگاهي جلوکيري از تشکيل برفک گازي درحضور مواد بازدارنده سينيتيکي دکتری 1387/11/29
عمادالدين عباسي مطالعه پارامترهاي موثر بر توزيع اندازه کريستالها در فرآيند ترسيب مانب کارشناسی ارشد 1384/06/01
داوود عشوري مدل رياضي و طراحي سيستم کنترل گرد و غبار خروجي از برج پيريلينگ واحد نيترات امونيم با توجه به اندازه گيري توزِيع ذرات معلق کارشناسی ارشد 1383/07/09
ميترا قاسمي دانه ريزي کنترل شده در کريستاليزاسيون ناپيوسته ساکارز کارشناسی ارشد 1380/03/01
مريم قنبري پور بررسي سينتيک تشکيل هيدرات دي اکسيد کربن در حضور نانو ذره اکسيد آلومينيوم کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدرضا گلستاني پور فرمولاسيون قارچ کشها به صورت پودر ترشونده کارشناسی ارشد 1377/01/01
راضيه متاله بررسي تعادل فازي هيدرات R22 در حضور آب و استون کارشناسی ارشد 1383/04/29
علي مردوارمستعلي بيگلو تعيين منحني هاي جذب هم دما براي مواد جاذب جامد کارشناسی ارشد 1387/07/15
محمد نداف تشکيل هيدرات متان تحت تاثيرمايعات يوني کارشناسی ارشد 1391/12/05
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هيدراتهاي گازي 240143341 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقدمه بر نانو فناوري 240132961 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تبلورصنعتي 240143201 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/05 (0730 - 1030) 13992
اصول نانو تکنولوژي 240142591 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/08 (1030 - 1330) 13992
هيدراتهاي گازي 240143341 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/23 (1100 - 1400) 13991
مقدمه بر نانو فناوري 240132961 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/15 (1500 - 1800) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1