اعضای هیات علمی

حامد آقايي

حامد آقايي

حامد آقايي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علي درويشي بررسي تشكيل پليمر ناخواسته ترکيبات الفيني و ارزيابي بازدارنده هاي جديد براي کاهش تشکيل پليمر ناخواسته دکتری 1398/06/31
ماشااله ابراهيمي مطالعه آزمايشگاهي توليد گاز متان از لجن فاضلاب پالايشگاه شيراز با استفاده از آب فوق بحراني کارشناسی ارشد 1398/06/31
پريسا حيدري بوشهري بررسي آزمايشگاهي نانوکاتاليزورهاي گرافني و فلزي در تثبيت شيميايي دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1399/06/31
امين کامگار سنتز و بهينه سازي نانو ذرات مغناطيسي هسته-پوسته-پوسته و ساخت پايلوت آزمايشگاهي جهت پاکسازي آلودگي هاي نفتي دکتری 1399/06/01
علي کريمي ساخت آند پيل سوختي به روش ريخته گري انجمادي، بررسي ساختاري و تاثيرآن بر مقاومت پلاريزاسيون دکتری
محمد کاظمي طراحي و ساخت ستون حبابي مجهز به ديفيوزر جت پلاسماي چندگانه جهت تصفيه پساب هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1399/06/25
مارال خانجاني استفاده از مواد دوستدار محيط زيست به منظور کاهش آسيب سازند با بهبود خواص سيال حفاري پايه آبي کارشناسی ارشد 1400/06/31
عاليه محسني اژيه ارزيابي عملکرد بازدارنده‌هاي رسوب دوست‌دار محيط زيست بر نحوه رسوب گذاري معدني در عمليات بهره برداري نفت کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهرام مرادي عبداليوسفي کاربرد آمار و احتمال در مباحث مهندسي نفت کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهره مروج ارتقاء ترکيبات حاصل از زيست توده ي سلولزي با استفاده از فرآيند اکسيژن زدايي کاتاليستي در حضور هيدروژن دکتری 1400/06/29
ايمان نبي پور مدل سازي خواص انتقال بر روي تصاوير چند مقياسي سنگ هاي مخازن نامتعارف دکتری
آريا نوري بررسي عملکرد دستگاه تقطير خورشيدي چندگانه فعال کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهدي رضوي فر بررسي آزمايشگاهي و تصويربرداري از تاثير امواج فراصوت در کاهش آسيب سازند در مخازن ماسه سنگي دکتری
فاطمه زحمت کشان بررسي منشا و مکانيزم هاي توليد هيدروژن سولفيد در ميدان منصوري، مخزن بنگستان کارشناسی ارشد 1398/11/30
فريده زارع پيشه مطالعه آزمايشگا هي ميزان جذب گاز دي اکسيد کربن با استفاده از محلول هاي مختلف نمکي با شوري کم در حضور و عدم حضور سنگ کربناته کارشناسی ارشد 1399/06/31
ليلا محمودي بررسي تاثير بازدارنده هاي سبز بر روي تشکيل رسوب معدني در محيط متخلخل دکتری 1400/06/13
حانيه خسروي بهينه‌سازي و امکان‌سنجي استفاده از دستگاه آب‌شيرين‌کن خورشيدي چندگانه فعال در جنوب ايران کارشناسی ارشد 1400/06/31
مريم خيل باش ساخت، مشخصه يابي و بهينه سازي زيرلايه پلي سولفون در غشاهاي نانوفيلتراسيون کارشناسی ارشد 1399/11/30
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئومکانيک مخزن 240239241 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کارگاه نرم افزار مهندسي 240233341 1 2 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مباني زمين شناسي 240231141 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كارگاه نرم افزار تخصصي 1 240232561 1 3 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1500 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كارگاه نرم افزار تخصصي 1 240232561 1 2 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1140
موارد ويژه در مهندسي نفت 240232551 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کاربرد فيزيک در مهندسي نفت 240239311 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/13 (1030 - 1330) 13992
زمين شناسي ساختماني 240239391 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/20 (0730 - 0730) 13992
زمين شناسي رسوبي 240231151 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) 1400/04/05 (1400 - 1700) 13992
كارگاه نرم افزارتخصصي 2 240232562 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
كارگاه نرم افزارتخصصي 2 240232562 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1500) (0000 - 0000) 13992
زمين شناسي ساختماني 240233111 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1800 الی 1930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1800 الی 1930) 1400/04/20 (0730 - 1030) 13992
نمودارگير چاه(چاه پيمايي) 240232851 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1400/04/23 (1400 - 1700) 13992
نمایش 13 نتیجه
از 1