نشریات

باسمه تعالی

افتخارات نشریات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

 

 

1- نشریه انرژی (به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی شیمی):

- برگزیده بخش نشریه علمی در هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 96)

- رتبه اول بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

-رتبه اول بخش نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه اول بخش نشریه های علمی نسخه اولی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- کاندیدای دریافت جایزه در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر 10) در بین  34 هزار اثر (سال 96)

 

2- نشریه روشنا (به صاحب امتیازی انجمن علمی انرژی و محیط زیست):

- برگزیده نهایی بخش نشریه علمی در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 97)

- قابل تقدیر بخش نشریه علمی در هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 96)

- قابل تقدیر بخش نشریه علمی در هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 95)

-رتبه دوم بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه دوم بخش نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

-رتبه سوم بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- شایسته تقدیر بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)