اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی مبدلهای حرارتی

نام درس طراحی مبدلهای حرارتی
کد درس 240143221
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز