اعضای هیات علمی

« بازگشت

جریان های چند فازی در چاه و لوله پیشرفته 2

نام درس جریان های چند فازی در چاه و لوله پیشرفته 2
کد درس 240271221
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز