اعضای هیات علمی

« بازگشت

جریان چند فازی سیال و انتقال حرارت در چاه

نام درس جریان چند فازی سیال و انتقال حرارت در چاه
کد درس 240271151
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز