اعضای هیات علمی

« بازگشت

مکانیک سیالات دوفازی

نام درس مکانیک سیالات دوفازی
کد درس 240232111
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز