کار دانشجویی

برای هر دانشکده در ابتدای هر سال تحصیلی سقف معینی هزینه کار دانشجویی تعیین و به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده اعلام می‌شود. دانشجویان واجد شرایط که مایل به همکاری در امور مختلف به ویژه فعالیت‌های دانشجویی باشند، می‌توانند با مراجعه به معاونت دانشجوییِ دانشکده خویش درخواست ارجاع کار دانشجویی کنند. بدین معنی که در مقابل انجام کارهای محوله مبلغی به عنوان حق‌الزحمه دریافت کنند. پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی منوط به تکمیل فرم مخصوص از سوی معاونت دانشجویی دانشکده بوده و از آنجا که تعداد واحدهای گذرانده در میزان حق‌الزحمه کار دانشجویی مؤثر خواهد بود؛ لذا علاوه بر مشخصات فردی دانشجو، درج تعداد واحد گذرانده نیز ضروری خواهد بود. حق‌الزحمه کار دانشجویی در هر مقطع تحصیلی بر اساس آیین‌نامه مصوب پرداخت خواهد شد و حداکثر ساعت  ارجاع کار دانشجویی برای هر فرد ماهانه ۸۰ ساعت است.