نمایشگر دسته ای مطالب

کارکنان آموزش

کارکنان آموزش


 

سرپرست آموزش 

کارشناس مهندسی نفت

الهه فراحی پور

سارا لولیایی

طبقه 5 اداری

طبقه 5 اداری

شماره تماس: 36133700

شماره تماس: 36133703

شماره داخلی: 3700

شماره داخلی: 3702

elahe.farahipour@saadi.shirazu.ac.ir

sara.loliaei@saadi.shirazu.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس پایان نامه و رساله

 

 

لیلا کشاورزی

 

طبقه 6 اداری

 

شماره تماس: 36133750

 

شماره داخلی: 3750

 

leilakeshavarzi@saadi.shirazu.ac.ir