کارمندان

شناسه : 609915

کارمندان


 

 

 

 

احمد امیرمنش

مدیر امور اداری و پشتیبانی

36133736

اعظم السادات موسوی نیا

کارشناس معاونت دانشجویی

مدیر مرکز همایش های رازی

36133686

سعیده نیکسار

مسئول دفتر ریاست

36133770

الهام زبرجدی

مسئول دفتر بخش مهندسی شیمی

36133673

سارا لولیایی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

کارشناس آموزشی مهندسی نفت

36133703

ساناز نجمی

مسئول دفتر بخش مهندسی نفت

36133680

لیلا کشاورزی

کارشناس معاونت پژوهشی

36133750

فرنوش خسروانی پور

مسئول دفتر بخش مهندسی گاز

کارشناس آزمایشگاه آب

36133667-36473687

مهندس سارا آفتاب

کارشناس آزمایشگاه سیالات و حرارت

مدیر روابط عمومی

36133750-36133655

مهندس مریم میرزایی

کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک و کنترل

مسئول رساله و پایان نامه

36133793