نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس سمعی بصری

کارشناس سمعی بصری


 

مدیر مرکز همایش های رازی

اعظم السادات موسوی نیا

طبقه 5 اداری

شماره تماس: 36133686-071

شماره داخلی: 3686

 

azam.moosavinea@saadi.shirazu.ac.ir

 

مسئول سمعی و بصری دانشکده

مهندس احسان سنگ آبادی

طبقه 1 اداری

     شماره تماس: 36133666-071

ehsansangabadi@saadi.shirazu.ac.ir