نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه


خانم مهندس ساناز نجمی

طبقه 5 ساختمان آزمایشگاه ها

شماره تماس: 36133680-071

شماره داخلی: 3680

sanaz.najmi@saadi.shirazu.ac.ir