نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه


آقای مهندس سامان شریعت

طبقه 1- ساختمان آزمایشگاه ها

شماره تماس: 36133612-071

شماره داخلی: 3612

 saman5082@saadi.shirazu.ac.ir