نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه


خانم فرنوش خسروانی ­پور

طبقه 6 ساختمان آزمایشگاه ها

شماره تماس: 36133763-071

شماره داخلی: 3763

f.khosravanipour@saadi.shirazu.ac.ir