نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه


خانم مهندس الهه فراحی پور

طبقه 1- ساختمان آزمایشگاه ها

شماره تماس: 36133610-071

شماره داخلی: 3610

elahe.farahipour@saadi.shirazu.ac.ir