نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس آزمایشگاه انتقال حرارت

کارشناس آزمایشگاه انتقال حرارت


خانم مهندس سارا آفتاب

طبقه 2 ساختمان آزمایشگاه ها

شماره تماس: 36133655-071

شماره داخلی: 3655

s.aftab@shirazu.ac.ir